DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY TERENNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA (OD 1.4.2014 IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA PRE OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA) V ROKOCH 2013/2014

Abstrakt Cieľom príspevku je priblížiť proces hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na dopytovo orientované projekty terénnej sociálnej práce na Fonde sociálneho rozvoja. Zámerom je vysvetliť postupy a fázy daného hodnotenia, ktorý je často nesprávne interpretovaný…