Národný projekt  Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej aj „NP PVSSKIKÚ“ alebo „projekt“) vo všetkých samosprávnych…

RÓMSKE OBČIANSKE HLIADKY A ICH ÚSPEŠNOSŤ

Transformácia spoločnosti a trend vývoja kvality ľudského života vytvára v prípade marginalizovaných rómskych komunít špecifické problémy. Rómske komunity boli oddávna stredobodom politických diskusií či už na Slovensku, alebo v rámci celej Európskej únie a zahraničia. Príslušníci a príslušníčky týchto komunít často nemali vytvorené vhodné…

Kontrolór a jeho práca v teréne – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Kontrolór a jeho práca v teréne – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) je jedným zo šiestich národných projektov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch a umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným…