Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klientov s telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb Zvolen

Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klientov s telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb Zvolen

V súvislosti so zmenami podmienok v živote našich spoluobčanov s telesným postihnutím v demokratickej spoločnosti je nevyhnutné upriamiť pozornosť na poskytnutie takej pomoci, ktorá im umožní návrat a bezproblémovú, prirodzenú integráciu do spoločnosti. Pomoc postihnutým jednotlivcom musí byť poskytovaná od ústredných orgánov štátnej správy,…