Pracovná a sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených – základný predpoklad zvýšenia ich spoločenského statusu

Žijeme v spoločnosti, v ktorej hodnoty a hodnotový systém jednotlivcov je bezpodmienečne a nevyhnutne závislý od ich ocenenia v komunitách s majoritným zastúpením. Človek je spoločenský tvor a v nijakom prípade nemôže byť vylučovaný z prostredia sociálnych komunít, ktoré sú…

Prínos pracovnej a sociálnej rehabilitácie na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce u osôb so zdravotným postihnutím

Dôležitým meradlom kvality života každej vyspelej spoločnosti je skutočnosť, ako sa dokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny spoluobčanov. Rada Európy ku komplexnej rehabilitácii v apríli 1992 vydala odporučenie číslo R/92/6: “Cieľom KR je poskytnúť osobám so ZP čo najširšiu účasť na…