Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klientov s telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb Zvolen

V súvislosti so zmenami podmienok v živote našich spoluobčanov s telesným postihnutím v demokratickej spoločnosti je nevyhnutné upriamiť pozornosť na poskytnutie takej pomoci, ktorá im umožní návrat a bezproblémovú, prirodzenú integráciu do spoločnosti.

Pomoc postihnutým jednotlivcom musí byť poskytovaná od ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, orgánov samosprávy, formou legislatívy a vytvárania uspokojivých životných podmienok vrátane foriem pozitívnej diskriminácie.

Toto snaženie si vyžaduje rozvíjanie „sociálnej adaptácie“, tým máme na zreteli nielen psychologický aspekt, ale aj sociálny, a tým vytvárať komplexný fenomén pre postihnutých – sociálne prostredie.

Sociálne prostredie musí byť také, ktoré umožní adaptáciu jednotlivcovi na nové podmienky života tak, aby sa  jednotlivci stali adaptovanými na plnohodnotný život. Z tohto dôvodu sa v zariadeniach sociálnych služieb využívajú v rámci rehabilitácie a adaptačných procesov sociálne terapie, ktoré umožňujú zlepšovať psychické i sociálne vnímanie okolia, priaznivo pôsobia na zdravotný stav jednotlivcov, aktivujú vnútorné sily k prekonávaniu bariér a vytyčovaniu si nových cieľov a ich napĺňaniu.

V DSS Zvolen využívajú canisterapiu už od roku 2005

V DSS Zvolen využívajú canisterapiu už od roku 2005

Medzi takéto terapeutické metódy patrí aj canisterapia. Motivujúcim pre využitie canisterapie je vzťah vycvičených psov k človeku predstavujúci komplex cvičení naplánovaných na konkrétny cieľ rehabilitácie včítane urýchlenia adaptácie jednotlivca na nové prostredie. Želaním každého človeka, či už je to mladý, starý, telesne alebo zdravotne postihnutý, je stráviť svoj život v kruhu blízkych, svojej rodiny, priateľov a hlavne vo svojom domácom prostredí. V takto vymedzenom rámci je schopný reagovať na novovznikajúce podnety, situácie, riešiť ich a prispôsobovať sa im. V procese adaptácie novoprijatý klient musí čeliť viacerým stresorom, ako príchod do zariadenia, nová a neznáma situácia, ktorá si vyžaduje čas, aby ju klient akceptoval a prijal. Mimoriadne veľký význam majú pri adaptácii skupinové terapie a rôzne aktivity, kde si novoprijatý klient potvrdí svoje postavenie medzi klientmi, ktorí sú v rovnakej alebo podobnej situácii, tým využije ich sociálnu oporu. Nosnou terapiou v adaptačnom procese v Domove sociálnych služieb vo Zvolene je canisterapia, ktorú realizujeme už od roku 2005. Dosahované výsledky canisterapie ako metódy podporujúcej efektívny rozvoj osobnosti sú pozitívne. Toto konštatovanie vyplýva z vyhodnotenia výsledkov realizovaného výskumu na tému Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klienta s telesným postihnutím sociálnou pracovníčkou PhDr. I. Čerkalovou, ktorý bol predmetom obhajoby rigoróznej práce na PF UMB v B. Bystrici.

Domov sociálnych služieb vo Zvolene otvoreného typu s poskytovaním sociálnej služby pobytovou celoročnou formou bolo prvé a zároveň je jediné zariadenie na Slovensku, kde je aplikovaná canisterapia pre telesne postihnutých dospelých. Do zariadenia prichádzajú klienti a klientky po zložitých a nečakaných životných udalostiach. Sú to osoby po úrazoch (s kvadruplégiou, paraparézou), s postraumatickými stresovými poruchami, po amputácii končatín v dôsledku úrazu alebo Diabetes Mellitus, s diagnózou Sclerosis Multiplex, DMO (s diparézou, triparézou). Približne tretinu tvoria seniori, seniorky s ochoreniami spojenými s vyšším vekom, nevhodným životným štýlom a pod. (Alzheimerova demencia, Parkinsonove ochorenie, starecká demencia).

Canisterapia sa osvedčila aj pri adaptácii klientov do zariadenia

Canisterapia sa osvedčila aj pri adaptácii klientov do zariadenia

Canisterapiu ako metódu alternatívnej terapie sme začali využívať v zariadení v roku 2005 vo forme skupinovej terapie – išlo o metódu AAA (animal assisted activities, zvieratami asistované aktivity), ale nepriniesla nám očakávaný výsledok. Preto sme od januára roku 2006 začali využívať canisterapiu vo forme skupinovej terapie – metódu AAT (animal assisted therapy, zvieratami asistovaná terapia) – so zameraním na imobilných klientov a klientky (súčasť výskumného projektu) a využívame ju aj v súčasnosti pod vedením odborného terapeuta (canisterapeuta) a plne kvalifikovanej sociálnej pracovníčky. Uvedomujeme si, že ide o pomocnú psychoterapeutickú metódu, ktorá sa uplatňuje v situáciách, kde iné metódy nemožno použiť, prípadne nie sú účinné. Kladie dôraz na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov.

Každé terapeutické stretnutie je zamerané na konkrétnu oblasť, v prípade potreby sa téma opakuje, a až následne sa prechádza na inú oblasť, príp. sa jednotlivé oblasti kombinujú. Terapia sa zameriava na oblasť:

 • kognitívnu,
 • emocionálnu,
 • komunikácie,
 • na oblasť motoriky,
 • sebaobsluhy,
 • aktivizácie,
 • na vôľové vlastnosti,
 • sociálnu.

Rôznymi aktivitami so psom si klienti precvičujú jemnú motoriku horných končatín, hrubú motoriku (klient po amputácii dolných končatín sa s pomocou psa učí chodiť na protézach), verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Veľký význam má terapia pri adaptácii novoprijatých klientov, nácviku sebaobslužných úkonov (napríklad nabratie vody pre psa do misky, prenesenie a podanie), tréningu pamäti, pri práci sa rozvíjajú, znovu nadobúdajú, prehlbujú vôľové vlastnosti, rozvíja sa tímovosť, napĺňa sa potreba niekde patriť, odpútava sa pozornosť od nepriaznivého zdravotného stavu. Klienti aktivity nevnímajú ako cvičenie, ale ako motiváciu, povzbudenie k činnosti, ako hru. Canisterapia pôsobí ako nenásilný, motivačný prvok, ktorý klientov príjemnou formou nenápadne núti k telesnej aktivite, ale je tiež aj výchovným, odpočinkovým, terapeutickým prostriedkom na zvýšenie kvality ich života – vyvolať radosť a dosiahnuť pohodu zo života s myšlienkou, že život na invalidnom vozíku nekončí.

Počas niekoľkých rokov sme zistili, že táto forma terapie je pre telesne postihnutých klientov veľmi vhodná a účelná, pôsobí holisticky na osobnosť ako bio-psycho-sociálny celok. Zistili sme, že využívanie tejto formy terapie v adaptačnom procese je pozitívnym prínosom, má jednoznačne priaznivý a podporný vplyv na nadväzovanie nových sociálnych kontaktov a medziľudských vzťahov, pomáha pri integrácii novoprijatých klientov do komunity zariadenia. Pozitívne vplýva na nezávislosť, sebarealizáciu, dôstojnosť, na znižovanie a odbúravanie stresu, osamelosti, uzavretosti, pocitu bezmocnosti, apatie, nepotrebnosti, menejcennosti. Môžeme povedať, že canisterapiou v našom zariadení sa zlepšuje vzájomná komunikácia klientov, spoločná radosť a kladné emócie uvoľňujú často napäté vzťahy, tiež sa znižuje zvýšená potreba vyžadovania pozornosti od sociálnych pracovníkov a pracovníčok, sestier, opatrovateľov.

Pes dokáže pozitívne pôsobeniť na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka

Pes dokáže pozitívne pôsobiť na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka

Zistili sme, že je veľmi účelné a efektívne spájanie canisterapie a arteterapie, canisterapie a muzikoterapie. Samozrejme, pri arteterapii sa využíva jednoduchá forma arteterapie a práce klientov následne konzultujeme a analyzujeme s psychiatričkou zariadenia. Pri prepájaní canisterapie a muzikoterapie vždy pozývame muzikoterapeuta.

Na základe dlhodobého využívania canisterapie v našom zariadení sme si stanovili tieto základné znaky efektívnej terapie v zariadeniach sociálnych služieb:

 • pozitívny vzťah k zvieratám – psovi (pozitívny vzťah, prístup k terapeutickému psovi je prirodzená pre canisterapeuta, ale taktiež musí byť aj pre ostatných členov skupiny),
 • uspokojovanie potrieb klientov,
 • sloboda, slobodná voľba klientov,
 • canisterapia ako tímová práca (canisterapeut nikdy nepracuje sám, je predovšetkým zodpovedný za svojho psa, za klientov sú zodpovední sociálni pracovníci, rehabilitačný pracovník či psychiater. Veľkým prínosom je aj pozitívny prístup rodinných príslušníkov, ktorí podporujú klienta v tom, aby sa zúčastňoval terapie alebo sa sami zúčastnia terapeutického sedenia),
 • canisterapeutická skupina by mala byť tvorená klientmi s rovnakou alebo podobnou diagnózou,
 • canisterapiu by mali realizovať len odborníci (diplomovaní canisterapeuti), a v prípade, že terapeutickú skupinu tvorí aj sociálny pracovník, musí mať doklad o absolvovaní canisterapie,
 • terapeutické psy musia prejsť odborným výcvikom a musia byť certifikované,
 • canisterapeut musí ovládať základné informácie o zdravotnom stave klientov v skupine (canisterapeut, sociálny pracovník musia ovládať základnú problematiku ochorení klientov a úzko spolupracovať s rehabilitačným pracovníkom, psychiatrom, všeobecným lekárom, sestrou),
 • canisterapeut musí dodržiavať princípy etiky a morálky, musí byť vo svojej oblasti erudovaný, musí mať sociálne cítenie, adekvátne vystupovanie (okrem canisterapeuta by toto mali dodržiavať aj ostatní členovia skupiny – sociálny pracovník, rehabilitačný pracovník atď.),
 • kreatívnosť, flexibilita, pozitívny prístup ku klientom,
 • úprimnosť a dôvera, mlčanlivosť,
 • smerovanie k opätovnému začleneniu sa klientov do spoločnosti.

Záverom podotýkame, že v súčasnosti je publikované množstvo odbornej literatúry a rôznych odborných príspevkov o canisterapii, ale v zahraničí. Sú zamerané vo väčšine na deti, mládež a seniorov. Zistenie, že na Slovensku doteraz nie je publikovaná žiadna odborná literatúra, ktorá by navodila praktické postupy využitia-aplikácie canisterapie je zarážajúcou skutočnosťou. V európskych krajinách ako napríklad Holandsko, Rusko, Česká republika, ale aj mimo európskych krajín je canisterapia už niekoľko rokov intenzívne realizovaná s množstvom pozitívnych štúdií a výsledkov a samozrejme s množstvom odbornej literatúry. S úspechom sa využíva vzťah človeka k zvieraťu so všetkými aspektmi k skvalitneniu života klientov v detských domovoch, zariadeniach pre seniorov, liečební pre dlhodobo chorých, onkologických oddelení, psychiatrických oddelení nemocníc, vo väzniciach atď. Na Slovensku je stále veľa ľudí, ktorí nedôverujú tejto forme terapie. Vzhľadom k zmenám a vývoju spoločnosti je potrebné, až nevyhnutné, rozvíjať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v zariadeniach a vytvárať vhodné podmienky pre realizáciu canisterapie.

Naša dlhoročná skúsenosť s touto formou terapie nás priviedla k záveru, že pes klientom odovzdáva energiu, radosť, pozitívne ich motivuje k rôznym činnostiam, k pravidelnému pohybu, napĺňa ich pocitom radosti, šťastia, spokojnosti, pozitívne pôsobí na ich psychiku. Pes kompenzuje fyzický kontakt medzi klientmi, rozvíja a zlepšuje komunikáciu, je prostriedkom na vyjadrenie emócií, zmierňuje, ale aj odstraňuje pocit samoty, osamelosti, nepotrebnosti, neužitočnosti a častokrát pôsobí antidepresívne, je nositeľom pozitívnych zážitkov a zároveň odpútava pozornosť od postihnutia, choroby. Canisterapia zastáva významné miesto medzi sociálnymi terapiami a je pre klientov v Domove sociálnych služieb vo Zvolene veľkým prínosom. Pri realizovaní canisterapie v zariadení nezabúdame na rešpektovanie individuality každého klienta, indikujeme ju opatrne, pretože klient by nemal byť k ničomu nútený, mal by chodiť na terapiu dobrovoľne a spontánne, pretože všetky činnosti musia byť pre klienta zaujímavé, pútavé a hlavne príjemné. U klientov s vrodeným, ale aj získaným telesným postihnutím je canisterapia významnou súčasťou kompletnej rehabilitácie. Pri klientoch s vrodeným postihnutím prebieha v rámci kompletnej rehabilitácie väčšinou od ranného detstva, naproti tomu u klientov so získaným postihnutím je niečím novým. Preto klienti so získaným postihnutím mávajú postoj k terapii odmietavý, apatický, plný predsudkov a skreslených predstáv.

Odborne aplikovaná canisterapia spolu s rehabilitáciou, vhodnou farmakologickou liečbou, napomáha tomu, aby sa zväčšila a realizovala možnosť návratu takýchto jednotlivcov do spoločnosti, do svojej komunity. Prostredníctvom tejto terapie telesne postihnutí dospelí nadobúdajú sebavedomie, chuť k životu a jeho zmene, zabúdajú na telesné postihnutie, resp. sa s ním vedia bez emócií vysporiadať.

Canisterapia prináša signifikantné pozitívne výsledky. Pre ilustráciu dokladáme fotografiu bývalých klientov, ktorí sú už integrovaní do spoločnosti a hneď ako sa osamostatnili, kúpili si do svojej domácnosti psa, o ktorého sa sami starajú.

Autorka:

PhDr. Ingrid Čerkalová, viac ako 15 rokov pracuje v Domove sociálnych služieb vo Zvolene. Od nastúpenia do zariadenia sa snaží o integráciu klientov do spoločnosti so zameraním na klientov s telesným postihnutím. 

e-mail: inge.cher72@gmail.com

 

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

ČERKALOVÁ, I. 2012. Canisterapia a telesne postihnutí dospelí v zariadení sociálnych služieb. In: Zborník príspevkov z Jarnej konferencie s medzinárodnou účasťou Aktuálne otázky teórie a praxe aktivít a terapie s asistenciou psov (canisterapie). Bratislava: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Výcviková škola Doggie.sk, 2012. ISBN 978-80-970859-1-9, s. 29-36.

GALAJDOVÁ, L.1999. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada Publishing, a. s, 1999. 160 s. ISBN 80-7169-789-3.

GALAJDOVÁ, L., GALAJDOVÁ, Z. 2011. Canisterapie: pes lékařem lidské duše. Praha: Portál, s. r. o., 2011. 168 s. ISBN 978-80-7367-879-1.

Jedna myšlienka na “Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klientov s telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb Zvolen

 1. Jana Záchenská

  Súhlasím.Canisterapia pomáha nielen seniorom ale aj deťom a verím,že sa s ňou oboznámia aj tí,ktorí o nej ešte nepočuli.Aj vďaka príspevku Phdr.I.Čerkalovej. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.