Perom odborníka

Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klientov s telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb Zvolen

Canisterapia ako súčasť sociálnej terapie klientov s telesným postihnutím v Domove sociálnych služieb Zvolen

V súvislosti so zmenami podmienok v živote našich spoluobčanov s telesným postihnutím v demokratickej spoločnosti je nevyhnutné upriamiť pozornosť na poskytnutie takej pomoci, ktorá im umožní návrat a bezproblémovú, prirodzenú integráciu do spoločnosti. Pomoc postihnutým jednotlivcom musí byť poskytovaná od ústredných orgánov štátnej správy,…

Ekonomické modely v „službách“ sociálnej politiky

Voľba preferencií a ľudské správanie sa Autorom ekonomického prístupu pohľadu na život, prostredníctvom ktorého môžeme analyzovať sociálne problémy v širokých oblastiach života, je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary S. Becker (* 02.12.1930 – † 03.05.2014). Ekonomický pohľad na život a ľudské správanie vychádza…

Rezidenčná segregácia rómskych domácností v Žilinskom kraji*

Úvod do problematiky rezidenčnej segregácie Skúmaniu fenoménu rezidenčnej segregácie sa v zahraničí venuje značná pozornosť už niekoľko desaťročí. Ide o jav vyskytujúci sa v rôznych kultúrach, vrátane tej našej. Segregáciu môžeme vnímať v hodnotovo neutrálnej rovine, kedy ide o určenie miery rozloženia rozmanitých sociálnych…

Pracovná a sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených – základný predpoklad zvýšenia ich spoločenského statusu

Žijeme v spoločnosti, v ktorej hodnoty a hodnotový systém jednotlivcov je bezpodmienečne a nevyhnutne závislý od ich ocenenia v komunitách s majoritným zastúpením. Človek je spoločenský tvor a v nijakom prípade nemôže byť vylučovaný z prostredia sociálnych komunít, ktoré sú…