Perom odborníka

DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY TERENNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA (OD 1.4.2014 IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA PRE OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA) V ROKOCH 2013/2014

Abstrakt Cieľom príspevku je priblížiť proces hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na dopytovo orientované projekty terénnej sociálnej práce na Fonde sociálneho rozvoja. Zámerom je vysvetliť postupy a fázy daného hodnotenia, ktorý je často nesprávne interpretovaný…

Prínos pracovnej a sociálnej rehabilitácie na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce u osôb so zdravotným postihnutím

Dôležitým meradlom kvality života každej vyspelej spoločnosti je skutočnosť, ako sa dokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny spoluobčanov. Rada Európy ku komplexnej rehabilitácii v apríli 1992 vydala odporučenie číslo R/92/6: “Cieľom KR je poskytnúť osobám so ZP čo najširšiu účasť na…

Zamestnávanie obvinených a odsúdených v SR

História zamestnávania obvinených a  odsúdených na Slovensku Podmienky na zamestnávanie obvinených a odsúdených sa radikálne zmenili najmä v súvislosti so zmenou spoločensko-ekonomických pomerov po roku 1989. Do roku 1989 bol spôsob zabezpečovania týchto činností naviazaný na systém centrálneho štátneho plánovania…

Koučovanie v kontexte sociálnej práce. Nutnosť alebo zbytočnosť?

Abstrakt V príspevku sa chceme zamerať na možnosti využitia koučovania v kontexte sociálnej práce. Definujeme a charakterizujeme pojem koučovanie, jeho možné interpretácie a aplikácie. Špecificky sa budeme venovať možnostiam, ktoré koučovanie sociálnym pracovníkom poskytuje ako aj oblastiam, kde sa potenciál koučovania neprekrýva s tradičnými,…

Meranie kvality sociálnych služieb

Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá silno ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých, ťažších životných etapách. Ide predovšetkým o obdobie životného cyklu človeka, kedy je priamo on alebo niektorý z jeho blízkych odkázaný na pomoc systému sociálnych služieb. Rozsah…

Vzdelanie ako jeden z vplyvov na kvalitu sociálnej práce

Anotácia: v príspevku sa zamýšľame nad možnosťami dosahovania vyššej kvality sociálnej práce cestou zvyšovania kvality vzdelávania Kľúčové slová: sociálna práca, vzdelávanie, vplyv na kvalitu Úvod Sociálna práca ako pomáhajúca disciplína zasahuje do životov zraniteľných osôb, rodín a komunít v kríze. Profesionálni…

Sebehodnocení podle modelu CAF a komunitní plánování v obcích

Dá se sebehodnocení použít na komunitní plánování sociálních služeb? Ve kterých kritériích modelu CAF se komunitní plánování projeví? A jak se může sebehodnocení podle modelu CAF promítnout do komunitního plánování? Ze spojení v názvu příspěvku je možné pořídit mnohem delší seznam podobných…