Mesto Humenné: Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutný krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskalka

Cieľom projektu bolo zlepšiť informovanosť o možnostiach zvýšenia zamestnanosti, vybavovania mnohých nevyhnutných dokladov potrebných k získaniu finančných zdrojov a identity obyvateľa; zlepšiť zdravotnú situáciu v rodinách; naučiť obyvateľov osady Podskalka lepšie hospodáriť, starať sa o svoje zdravie a o zdravie svojich detí.

Miestom realizácie projektu bola rómska osada Podskalka, ktorá vznikla v roku 1890. V poslednom období tu výstavbou nových bytových domov došlo k výraznému nárastu počtu obyvateľov osady. Neustálym nárastom počtu obyvateľov v priebehu uplynulých rokov vznikol akútny problém riešenia zlepšenia životných podmienok obyvateľov osady. Bolo potrebné riešiť aj viaceré sociálno-patologické javy, ako sú  nezamestnanosť, sociálna exklúzia, domáce násilie, záškoláctvo, závislosť od omamných látok a nadmerné používanie alkoholických nápojov. Postupne vznikla územne a sociálne izolovaná časť mesta s vysokou mierou výskytu sociálno-patologických javov. Táto koncentrácia zmiešala obyvateľov, ktorí mali relatívne slušný ekonomický a sociálny status s obyvateľmi s nižším statusom. Výsledkom bol pokles životnej úrovne ako aj odklon od naučených vhodných vzorov správania sa.

Z toho vyplynul aj základný cieľ projektu – zmiernenie sociálneho vylúčenia a zlepšenie životných podmienok obyvateľov osady Podskalka zavádzaním a rozvojom terénnej sociálnej práce. Prijímateľ disponuje tímom skúsených odborníkov pre realizáciu investičných a neinvestičných projektov. Doterajšie skúsenosti boli garanciou bezproblémovej implementácie projektu.

Realizácia projektu prispela k organizovaniu pravidelných akcií a podujatí, či poradenstva, ako napr.:

 • práca so záškolákmi,
 • riešenie problematiky – „vandalizmus a pouličné násilie“, „šikanovanie“, „domáce násilie“, „závislosť – drogy, alkohol, cigarety“,
 • finančno-informačné poradenstvo,
 • Deň mariek, Deň detí, Namaľuj si krásny deň, Mikuláš,
 • darovanie šatstva,
 • sexuálna výchova,
 • športové aktivity – futbalový turnaj,
 • podpora a pomoc jednotlivcom a rodinám pri riešení rôznorodých životných problémov.

Po ukončení projektu sa pravidelne uskutočňujú viaceré aktivity prostredníctvom terénnej sociálnej práce, ktoré prispievajú k zlepšeniu sociálnej situácie a životných podmienok cieľovej skupiny, ktorou sú obyvatelia rómskej osady Podskalka. Uskutočňovaním týchto aktivít sa zlepšila informovanosť o možnostiach zvýšenia zamestnanosti, vybavovania mnohých nevyhnutných dokladov potrebných k získaniu finančných zdrojov a identity obyvateľstva, zlepšila sa zdravotná situácia v rodinách, znížilo záškoláctvo a pod.
Medzi významné dopady projektu patria:

 • poskytovanie základného sociálneho poradenstva, pomoc pri riešení sociálnej kurately pre deti umiestnené v detskom domove,
 • riešenie bytovej otázky, riešenie pozdĺžnosti na nájomnom, čestné prehlásenie, splátkové kalendáre,
 • vypisovanie žiadosti o poskytnutie štátnych sociálnych dávok,
 • riešenie situácie ohľadne záškoláctva,
 • pomoc pri ústnej a písomnej forme komunikácie s úradmi : Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, ÚPSVR, súdy, väznice, exekútori, poisťovne,
 • poradenstvo a výpis žiadosti o prijatie do zamestnania,
 • návšteva rodín zameraná na hygienu a starostlivosť o domácnosť, na starostlivosť o deti a novorodencov, pôrodnica,
 • spolupráca s lekármi – zámer: pravidelné očkovanie detí a spolupráca s políciou –vandalizmus,
 • zabezpečovanie poriadku v osade – riešenie odchytu psov, brigád a pod.,
 • poradenstvo – zlepšenie osobnej hygieny, zdravotného stavu, dochádzky detí do školy, využívanie voľného času,
 • poradenstvo zamerané na predchádzanie úžery a pôžičiek, splácanie dlhov, zvýšenie informovanosti,
 • spolupráca s Červeným krížom, Úniou žien, zariadeniami sociálnych služieb, školami, detskými domovmi,
 • monitorovanie rodín pri zanedbaní starostlivosti o detí,
 • prevencia sociálno-patologických javov – pomoc v ťažkých situáciách,
 • informovanosť v oblasti predchádzania trestných činov, opustenia rodiny, riešenia problémov zákonným spôsobom.

Projekt „Zavádzanie terénnej a komunitnej sociálnej práce ako nevyhnutný krok k riešeniu rómskej problematiky v osade Podskalka“ od 01.04.2012 prešiel pod Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. V rámci národného projektu naďalej v rómskej osade Podskalka vykonávajú svoju pravidelnú činnosť 2 terénni sociálni pracovníci a 4 asistenti terénneho sociálneho pracovníka, ktorá prispieva jednak k udržateľnosti výsledkov projektu, ale aj k zlepšeniu životných podmienok cieľovej skupiny – samotných obyvateľov rómskej osady a eliminuje nežiaduce sociálno-patologické javy. Projekt bol pilotným projektom, ktorý naštartoval terénnu sociálnu prácu medzi obyvateľmi osady v jej prirodzenom prostredí, čo značne napomohlo k rozvoju činnosti s marginalizovanými rómskymi komunitami v meste.

Fotogaléria