Mestská časť Košice – Džungľa: Podpora komunitnej práce v mestskej časti Košice – Džungľa

Projekt s názvom Podpora komunitnej práce v mestskej časti Košice – Džungľa sa realizoval v Košickom samosprávnom kraji s nasledovnými cieľmi:

 • prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie jednotlivcov, k ich samostatnosti, zodpovednosti, zvýšeniu úrovne ich osobnej hygieny a zdravotného stavu;
 • u deti podporiť zlepšenie dochádzky do školy a zmysluplné využívanie ich voľného času;
 • príslušníkom MRK pomôcť pri osvojení si návykov a zručnosti na vedenie domácností a zlepšenie výživy členov domácností.

Mestská časť Košice – Džungľa má takmer 50 % rómskych obyvateľov z celkového počtu obyvateľov tejto časti. Prevažná väčšina z nich žije v hmotnej núdzi. Rómovia žijú v intraviláne, aj na okraji mestskej časti, vo väčšine prípadov v spoločenskej izolácii. Trpia sociálnym vylúčením, žijú v uzavretej sociálne izolovanej komunite s pomerne vysokou mierou sociálnej odkázanosti a sociálne patologických javov zapríčinených najmä dlhodobou, takmer 100 % nezamestnanosťou. Väčšina z nich je bez vzdelania, prípadne dosiahla len základné vzdelanie, čo ich značne znevýhodňuje na trhu práce a spôsobuje prehlbovanie celkovej nepriaznivej životnej situácie. Tomuto stavu, ktorý smeruje k prehlbovaniu celkovej exklúzie je potrebné zabrániť rozvojom komunitnej sociálnej práce nastavenej tak, aby odstraňovala príčiny sociálnej deprivácie.

Projekt sa riadil plánom činností spojených s výkonom práce terénnych sociálnych pracovníkov a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávali nasledujúce aktivity:

 1. poskytovanie poradenstva a sprevádzanie klienta v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej sociálnej situácie;
 2. činnosti na podporu a zabezpečenie sociálnej integrácie ohrozených a marginalizovaných skupín;
 3. činnosti na zlepšenie dostupnosti a kvality služieb starostlivosti; 
 4. zvýšenie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne; 
 5. poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu detí i dospelých; 
 6. zlepšenie dochádzky detí do školy; 
 7. zmysluplné využitie voľného času najmä u detí a mládeže; 
 8. získanie návykov a zručnosti; 
 9. sociálna práca v komunitách s konkrétnym klientom a rodinou.

Výkon sociálnej práce je považovaný v súčasnej situácii za nevyhnutný spôsob integrácie marginalizovaných skupín k majoritnému obyvateľstvu. Činnosť terénnej sociálnej práce v mestskej časti Košíc so sebou priniesol pozitívne riešenia v mnohých problémoch.

Ďalším dôvodom kontinuity sú efektívne činnosti, ktoré vykonáva terénny sociálny pracovník:

 • samostatne vyhľadávanie;
 • diagnostikovanie a nachádzanie riešení pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti (predovšetkým rómskych spoluobčanov);
 • komunikovanie s vedením mestskej časti obce a spoločne hľadanie optimálneho riešenia. 

Daný projekt je prepojený s ďalšími pripravovanými projektmi, ktoré sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu a na odstránenie stále pretrvávajúcej diskriminácie voči rómskej komunite.

Realizovaním projektu sa zvyšuje životná úroveň cieľovej skupiny a kvalita ich života sa zvyšuje v každej oblasti. Vďaka sociálnym pracovníčkam sa pomohlo veľa obyvateľom cieľovej skupiny. Pre nich neriešiteľné problémy sa pomaly riešia a tak sa vplýva pozitívne na ich život. Mestská časť Košice – Džungľa neustále pracuje s vylúčenými komunitami – vzdelávanie detí a mládeže, ochrana práv dôchodcov, spolupracuje s rôznymi inštitúciami, ktorým je nápomocná pri riešení akýchkoľvek sociálnych udalostí klientov. Terénna sociálna práca je jednoznačne prínosom pre komunitu i samosprávu. Projektom sa vytvorili 3 pracovné miesta a rovnaký počet pracovných miest je aj udržaných. Projekt bol predčasne ukončený k 30.04.2012 z dôvodu prechodu do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach.

Fotogaléria