OZ Brána do života: Posilnenie sociálnych zručností a pracovných návykov mladých dospelých v kríze

Cieľom projektu bolo podporovať integráciu mladých dospelých v kríze do spoločnosti, predchádzať negatívnym faktorom, ktoré im bránia plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce a zároveň napomáhať mladým dospelým v kríze pri resocializácii a zaradeniu sa do plnohodnotného života v spoločnosti, zvyšovať predpoklady pre zapojenie sa mladých dospelých v kríze ako potenciálnej pracovnej sily na trhu práce prostredníctvom posilnenia ich sociálnych zručností a harmonizovať osobnostné a sociálne predpoklady potrebných pre aktívny pracovný, rodinný a osobný život.

Realizácia prebiehala v Bratislavskom samosprávnom kraji, konkrétne v Bratislave Petržalke, pre klientov zariadenia DOM pre mladých dospelých v kríze, pričom bol prístupný i ambulantným klientom a otvorený novým klientom, ktorí prišli do zariadenia, prípadne vyhľadali jeho pomoc. Približne 40 % klientov zariadenia je rómskej národnosti, jedná sa o mladých ľudí – odchovancov z detských domovov.

Kvalitu života sa podarilo zvýšiť niekoľkým ľuďom aj realizáciou hlavných aktivít, akými boli otvorená podporná terapeutická skupina pre abstinujúcich drogovo závislých mladých ľudí  v kríze (1x týždenne skupinové stretnutie 90 min), terénna terapia (2x v trvaní 6 dní v oddychovej lokalite v prírodnom prostredí) a tréning sociálnych zručností (1x týždenne 120 min). Po ich absolvovaní sú klienti schopní udržať si zamestnanie, lepšie komunikovať bez náznakov agresivity, zlepšiť pozitívny pohľad na život a na vlastné problémy, naučiť sa žiť bez drog, zvýšiť si sebavedomie, nadväzovať plnohodnotné vzťahy. Takto bola pomoc poskytnutá 65 osobám, čím bol prekročený stanovený cieľ 50 osôb. Aktivity v rámci projektu prispeli aj k zvýšeniu percenta klientov uplatnených na trhu práce v dlhodobom aspekte, k dlhodobej realizácii projektových aktivít i po dobe ukončenia projektu, nakoľko sa jednalo o pilotnú aktivitu, ktorá overila potrebu ako aj odborný rozsah týchto aktivít a jednoznačne projekt prispel k zvýšeniu odbornej profesionalizácie služieb zariadenia a rozšíreniu o tento typ služieb, ktorých potreba a odborný rozsah bola projektom overená.

V marci 2011 prijímateľa navštívil eurokomisár pre zamestnanosť Lászlo Andor, ktorý vyjadril spokojnosť s čerpaním finančných prostriedkov z európskych fondov. Pri príležitosti tejto návštevy komisára zaujímalo, ako šancu mladých dospelých nájsť prácu ovplyvnila ekonomická kríza a tiež sa o projekte rozprával so samotnými klientmi združenia.

„Problém so zamestnanosťou mladých dospelých pociťujeme bez ohľadu na krízu, naši klienti majú väčšinou nízke vzdelanie, často končia učilištia bez maturity. Snažíme sa klientov podporovať v snahe zvyšovať si vzdelanie, mnohí si robia maturitu, alebo študujú na vysokej škole,“ informovala riaditeľka Brány do života Viera Stráňavová.

„Po odchode z detského domova som nemala kam ísť, som rada, že ma prichýlili v Bráne do života, naučila som sa hospodáriť s peniazmi, tolerovať to, že nemôžem mať všetko, čo chcem,“ povedala odchovankyňa Monika. Urobila si kozmetický kurz a dnes pracuje v salóne.

Fotogaléria