OZ na ochranu matky a nenarodeného dieťaťa: Nástroje podpory zosúladenia rodinného a pracovného života

Projekt s názvom Nástroje podpory zosúladenia rodinného a pracovného života realizovalo OZ na ochranu matky a nenarodeného dieťaťa v Banskobystrickom kraji, konkrétne v meste Banská Štiavnica. Toto mesto patrí k najvýznamnejším historickým banským mestám na Slovensku a v dôsledku stúpajúcej nezamestnanosti ľudia odchádzajú za prácou do iných miest SR a do zahraničia. Stav sociálno-ekonomickej situácie si vyžaduje riešenia, ktoré zvýšia zamestnanosť a solventnosť obyvateľstva.

Cieľom projektu bola podpora rovnakého prístupu pri integrácii na trh práce pre rodičov a osôb s rodinnými povinnosťami pomocou poradenských činnosti, získania nových špeciálnych, prenosných a odborných spôsobilostí.

Prostredníctvom reintegrácie sociálne vylúčených osôb na trh práce, projekt prispel ku stabilizácii jej sociálnych a ekonomických parametrov. Podpora sa zamerala na zvýšenie zamestnateľnosti a reintegráciu osôb s rodinnými povinnosťami a žien z etnických minorít. To sa uskutočnilo prostredníctvom poradenskej činnosti, školiacich aktivít vzdelávania a praktickej prípravy, ktoré zohľadňovali súčasné požiadavky na zručnosti a kvalifikáciu zo strany zamestnávateľov a individuálne potreby uchádzačov o zamestnanie. Realizácia projektu umožnila prevažne ženám a osobám s rodinnými povinnosťami, získať schopnosti v oblasti počítačovej techniky, komunikačné zručnosti pri realizácii sa na trhu práce, uplatnenie sa pri zahájení podnikateľskej činnosti a v sociálnych službách.

Projekt bol realizovaný prostredníctvom aktivity s názvom Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami dodávateľsky. Cieľovou skupinou bolo 120 nezamestnaných osôb s rodinnými povinnosťami aj z marginalizovaných rómskych komunít.

V rámci projektu prebiehali nasledovné činnosti:

  • koordinácia Poradenského centra zamestnanosti – poskytovanie informačných a poradenských služieb pre uplatnenie sa na trhu práce so zameraním sa na pomoc pri hľadaní voľných pracovných miest, adaptácia zamestnaných osôb, riešenie problémov na pracovisku, sprostredkovanie právneho a psychologického poradenstva uchádzačom o zamestnanie a vytvorenie motivácie pre začatie podnikania,
  • tréning Počítačové zručnosti, získanie schopnosti samostatného prístupu na internet,
  • tréning Podnikateľské minimum – zostavenie podnikateľského plánu, kariérne poradenstvo, ako sa presadiť na trhu práce,
  • tréning Opatrovateľstvo,
  • tréning Ekonomika podniku,
  • tréning Komunikačné zručnosti.

Jednotlivé činnosti projektu zohľadňovali špecifické potreby jednotlivých rodín, ich členov a jednotlivcov a ich potreby pre zlepšenie ich pozície na trhu práce.

Tento projekt bol zaradený ako príklad dobrej praxe kvôli dosiahnutiu sociálnej inklúzie osôb s rodinnými povinnosťami a žien z etnických minorít, a to zlepšením podmienok a kvality ich života, zosúladením rodinného a pracovného života, zvýšením ich sebavedomia a aktivitami pri hľadaní zamestnania ako aj zvýšením ich šancí uchádzania sa o pracovnú pozíciu. Prispel k uľahčeniu integrácie uchádzačov o zamestnanie na trhu práce a tým k zabezpečeniu rastu zamestnanosti v regióne. Výrazným dopadom realizácie projektu je zvýšenie záujmu o celoživotné učenie a naberanie skúseností, ktoré sa ďalej samostatne predávajú prostredníctvom úspešných účastníkov týchto aktivít medzi cieľovými skupinami, ktoré sú v momentálnej ekonomickej situácii najviac dotknuté otázkou zamestnanosti. Individualizovaný prístup k členom cieľovej skupiny napomohol adresnosti a efektívnosti jednotlivých aktivít projektu, prevažne ženám a osobám s rodinnými povinnosťami, získať schopnosti v rôznych oblastiach pri realizácii sa na trhu práce, hlavne pri zahájení podnikateľskej činnosti a v sociálnych službách. Významným dopadom projektu je získanie certifikátu z opatrovateľstva, čím sa rozšírila možnosť zamestnateľnosti v tejto profesii, hlavne v zahraničí, ktorú využilo niekoľko absolventov vzdelávacieho procesu. Zároveň vysokým prínosom projektu je jeho dopad na povedomie cieľovej skupiny, ktorá naďalej využíva možnosti komunikácie ohľadom poradenstva zamestnanosti, s pracovníkom centra zamestnanosti, ktoré bolo zriadené počas realizácie projektu – vybavuje telefonické dotazy ohľadom zamestnanosti, pomáha s uplatnením sa na trhu práce pri hľadaní voľných pracovných miest, odborných a rekvalifikačných kurzov. Pokračovaním v poradenskej činnosti po ukončení realizácie projektu je zabezpečená udržateľnosť výsledkov projektu a snaha nadviazať na získané zručnosti a znalosti cieľovej skupiny. 

Pri ukončení projektu bola vydaná PR správa v dvoch regionálnych periodikách Žiarsko a Senecko.

Občianske združenie sa plánuje i naďalej zapájať do ďalších národných programov zameraných na podporu vzdelávania a podporu sociálnej inklúzie vylúčených resp. ohrozených skupín obyvateľstva, čím nadviaže na využiteľnosť výstupov a výsledkov projektu, aj v ďalšom období.

Fotogaléria