Šanca pre všetkých

Projekt s názvom Šanca pre všetkých prijímateľa Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N sa realizoval v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Aktivity sa uskutočňovali v Dome duševného zdravia – zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku v Rimavskej Sobote. Prijímatelia služieb starostlivosti sú osoby s duševnou chorobou a zväčša poberatelia invalidných dôchodkov, prípadne občania v hmotnej núdzi. Vzhľadom na to, že sú to osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, sú uzavretí v domácom prostredí, málo komunikujú s okolím, čo je zapríčinené aj nepochopením ich choroby zo strany verejnosti, zamestnávateľov. Sebarealizácia klientov prebiehala v jednotlivých dielňach rehabilitačného strediska (kuchyňa, keramická, krajčírska a stolárska dielňa).

0001Rehabilitácia duševne chorých jedincov v rehabilitačnom stredisku má dve zložky:resocionalizáciu a liečbu prácou. Ide o súbor opatrení, ktorými sa snažia vrátiť duševne chorého do spoločnosti z ktorej prišiel, prípadne do jeho zamestnania. Liečba prácou duševne chorých je založená na poznatkoch, že práca pôsobí dobre na telo i dušu.

Merateľné výsledky projektu: 

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov bol naplánovaný na 12 (z toho muži 5, ženy 7) a po ukončení projektu bol 21 (z toho muži 10, ženy 11). V tomto merateľnom ukazovateli sú odzrkadlené obidve cieľové skupiny a to plnoleté fyzické osoby, ktorým sú poskytované sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (§37) a zamestnanci vykonávajúci opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie.

spv_003

Počet osôb, ktorým sú v projekte poskytnuté/poskytované služby starostlivosti spolu bol naplánovaný na 5 a po ukončení projektu bol 14.

Okrem pravidelných aktivít ako sú Komunita, Gramatické okienko, Relaxačné a naťahovacie cvičenia, Pestovateľské prace, Pečenie a varenie s klientmi, Besedy na rôzne témy sa v projekte organizovali aj: športové dni, opekačky, varenie guláša, stavanie mája, pečenie zemiakových placiek, karneval, rozprávkový ples, maškarný ples, mikulášske posedenie, vianočný večierok, účasť na tradičných vianočných trhoch spojená   s predajom výrobkov klientov z terapeutických dielní a iné.

Po ukončení projektu sa v rehabilitačnom stredisku poskytujú kvalitné a flexibilné služby starostlivosti so zameraním na špecifické potreby prijímateľa služieb, s dôrazom na ich humanizáciu, dostupnosť a na podporu zotrvania osoby v prirodzenom prostredí.

Fotogaléria