SUNSHINE – Program vzdelávania pre osoby z marginalizovaných rómskych komunít v regióne Sekčov – Topľa

Projekt zameraný najmä na zvýšenie účasti obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave. Zároveň cieľom bolo preškolenie mnohopočetnej cieľovej skupiny zo separovaných a segregovaných rómskych komunít v regióne; vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu a systematizáciu účasti MRK na programoch vzdelávania v mikroregióne Sekčov – Topľa; vytvorenie siete rómskych lektorov programov vzdelávania MRK.

Projekt sa realizoval v Prešovskom samosprávnom kraji a ponúka inovatívny model participácie miestnej územnej samosprávy na programoch vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) na úrovni mikroregiónu Skečov – Topľa. Zabezpečoval implementáciu špecializovaného vzdelávacieho programu zameraného na zručnosti spojené s využívaním IKT, počítačov a internetu v každodennom živote vrátane hľadania pracovných príležitosti na internete. Išlo o vzdelávací program v rómskom a v slovenskom jazyku, ktorý zabezpečoval prístup MRK k novým zručnostiam a digitálnej gramotnosti v ich rodnom jazyku. Súčasne vytvorením a preškolením skupiny budúcich rómskych lektorov a ich následné zaradenie do aktivít projektu v pozíciách lektor, manažér vzdelávania komunitného centra, projekt budoval základné predpoklady pre systematizáciu procesov vzdelávania MRK v regióne. Projekt sa implementoval v troch cyklov vzdelávania pre MRK, vyškolených bolo 113 osôb z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít v regióne (vrátane troch lektorov) a bola vytvorená nová ponuka programov vzdelávania a odbornej prípravy pre MRK v rámci Kontaktného bodu v Raslaviciach s možnosťou dlhodobého využitia výsledkov, výstupov a skúseností z projektu., bol vytvorený Kontaktný bod. Eliminácia jazykovej bariéry v rámci vzdelávania, sieť rómskych lektorov, vytvorenie novej ponuky vzdelávacích služieb, aplikácia open – air vzdelávania priamo v prostredí osád s využitím mobilnej školiacej jednotky je krokom k zlepšeniu znepokojujúceho súčasného stavu.

Projekt sa realizoval 18 mesiacov v dvoch častiach. Prvú časť predstavovalo zabezpečenie predpokladov pre implementáciu inovatívnych programov vzdelávania osôb zo separovaných a segregovaných rómskych komunít prostredníctvom zaopatrenia mobilnej školiacej jednotky (školiaci stan, agregát na elektrickú energiu, mobilné lavice a stoličky, počítače pripojené na 3G internet) pre open – air vzdelávanie v prirodzenom prostredí priamo na území rómskej osady, zakúpenia počítačovej mobilnej jednotky a dovybavenie Kontaktného bodu v Raslaviciach pre účely vzdelávacích služieb pre MRK. Súčasťou bola aj príprava a preškolenie budúcich rómskych lektorov pre programy vzdelávania MRK v oblasti IKT a využívanie PC a internetu, Pracovného poradenstva, Lektorských zručností, Projektového manažmentu, Práce v skupine a práce s jednotlivcom. Druhá časť projektu sa viazala na implementáciu a overenie dvoch pilotných programov vzdelávania MRK v oblasti využívania IKT a pracovného poradenstva, ktoré sú postavené na princípoch bezbariérového vzdelávania v rómskom jazyku. Išlo o školiace aktivity, kde vyškolení rómski lektori pod dohľadom tútora poskytovali vzdelávacie služby v Kontaktnom bode v Raslaviciach a terénnu školiteľskú prácu priamo v rómskych komunitách, v separovaných a segregovaných osadách (Marhaň, Richvald, Lascov a Raslavice) s využitím mobilného školiaceho strediska a mobilnej počítačovej jednotky.

Osada Lascov sa rozprestiera na svahu nad obecným cintorínom v Raslaviciach. Stan s mobilným výukovým strediskom bol postavený priamo uprostred osady na dvore miestneho obyvateľa. V osade integrovanej so zbytkom obce Raslavice bol stan postavený na rohu miestneho ihriska. V separovanej osade Marhani bol stan s mobilnou školou postavený na okraji lúky pri ceste.

Záujem o školiace stredisko v jednotlivých osadách, zo strany detí a mládeže, ďaleko prevyšoval jeho reálne možnosti, preto bolo počas realizácie nevyhnutnosťou doplniť projekt sprievodnými aktivitami pre deti (kreatívnymi umeleckými workshopmi, letným kinom, športovými hrami a inými), ktorých cieľom bolo eliminovať záujem ostatných členov rómskej osady od diania v školiacom stane. Tieto aktivity vykrývali dobrovoľníci a projekt takýmto spôsobom podporila aj Dorota Nvotová a Jono Rowett, ktorí učili angličtinu deti z Marhane i Lascova v požičanom vojenskom stane v Lascove.

Prešovský samosprávny kraj, spolu s Košickým a Banskobystrickým krajom predstavujú územie, v ktorom podľa sčítania žije 85,5 % slovenských Rómov. V obci Raslavice, situovanej v Bardejovskom okrese v súčasnosti žije približne 13 % rómskym obyvateľov. Rómska komunita sa vyznačuje vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných osôb, ako aj osôb s nedostačujúcim vzdelaním. Údaje dokazujú, že ľudia s nízkymi zručnosťami a vzdelaním sa v menšej miere zúčastňujú na programoch vzdelávania a ďalšom odbornom vzdelávaní, čím sa podporovanie tých, ktorí to najviac potrebujú, stáva zložitým. Súčasný stav si vyžaduje realizáciu opatrení zameraných na aktívnu účasť miestnej územnej samosprávy, na zvyšovanie prístupu k programom vzdelávania ako hlavného predpokladu sociálnej inklúzie osôb zo separovaných a segregovaných rómskych komunít. 

Procesy, opatrenia a aktivity zamerané na pozitívnu transformáciu kvality života MRK nie je možné realizovať bez jej priamej účasti a pomoci – princíp prenosu zodpovednosti na tých, ktorých sa problémy priamo dotýkajú na princípe aktívneho zapojenia a začlenenia sa. Empirický výskum ukázal, že väčšina Rómov hodnotí svoju účasť v aktivačných, resocializačných a vzdelávacích programoch ako motivujúcu k hľadaniu si práce, na druhej strane si však väčšina z nich nemyslí, že účasť v aktivačných programoch im zvýši reálne možnosti zamestnať sa. Preto projekt smeroval k vytvoreniu nových mechanizmov zapojenia MRK do riešenia ich problémov s využitím novej siete rómskych lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorí v budúcnosti môžu zohrať kľúčovú úlohu v procese implementácie programov vzdelávania MRK v Kontaktnom bode v Raslaviciach, v prostredí základných škôl v regióne, ako aj prostredníctvom zabezpečovania nových aktivačných, resocializačných a vzdelávacích služieb v mikroregióne ako jedného z pilierov postupného zvyšovania zamestnateľnosti MRK. Z tohto dôvodu sa projekt orientoval na prípravu špecializovaného programu zameraného na využitie počítačov a internetu v každodennom živote vrátane pracovného poradenstva v rómskom jazyku. Cieľom bolo vychovať a do praxe nasadiť preškolených rómskych občanov, ktorí najprirodzenejšou formou, v materskom jazyku, následne školili predstaviteľov MRK v separovaných a segregovaných komunitách v regióne a v spádovej oblasti obce Raslavice s využitím mobilnej školiacej a počítačovej školiacej jednotky s pripojením na 3G internet.

Riešenie digitálnej gramotnosti, spôsobilosti MRK využívať počítač a internet, zabezpečenie prístupu k počítačom a internetu, ako aj rozširovanie radov aktívnych užívateľov z prostredia MRK, je jednou z ciest ich sociálneho začlenenia. Informačná exklúzia mnohopočetnej rómskej komunity vytvára len ďalšie predpoklady na nové formy segregácie.

Projekt zabezpečil vytvorenie prvého e-learningového programu pre oblasť využívania počítačov a internetu v každodennom živote v rómskom jazyku, ktorý bude vhodným nástrojom zvyšovania digitálnej gramotnosti pre MRK. Dobudoval zázemie Kontaktného bodu v Raslaviciach, ktoré rozšírilo svoju ponuku vzdelávacích služieb využiteľnú aj po ukončení projektu aj v prostredí separovaných a segregovaných osád s využitím mobilného školiaceho strediska a mobilnej počítačovej jednotky. Dôležitým bodom bolo vyškolenie rómskych lektorov, ktorí dlhodobo aktívne participovali na školiacich, vzdelávacích, poradenských aktivitách Kontaktného bodu, ako aj v budúcnosti v nadstavbových projektoch v iných obciach, mikroregiónoch s vysokým podielom MRK.

Kvalitatívne výstupy projektu:

 • vyškolenie troch rómskych lektorov – dvaja z Raslavíc, jeden z Marhane – zmenili sa ich záujmy, postoje, názory. Majú záujem a ochotu pracovať na sebe, budovať a obohacovať nielen ich životy a pomáhať v tom aj ostatným príslušníkom MRK, venujú sa aj práci s mládežou,
 • prelomenie bariér strachu u členov MRK z nových vecí vytvorilo prostredie otvorenosti pre prípadné ďalšie aktivity smerujúce k eliminácii a segregácie osôb MRK a ich integrácii do spoločnosti,
 • nadobudnutie počítačovej gramotnosti, využívanie sociálnych sietí osobami vyškolenými v projekte, vyhľadávanie informácií na internete, práca s počítačom a informačnými portálmi o trhu práce a voľných pracovných miestach prostredníctvom web stránok, zjednodušená. komunikácia s účastníkmi vzdelávania prostredníctvom sociálnych sietí a internetových komunikačných nástrojov (skype).

Kvantitatívne výstupy:

 • počet osôb vyškolených v projekte: 113
 • počet pripravených rómskych lektorov pre ďalšie vzdelávacie aktivity: 3
 • počet slovensko – rómskych metodických materiálov (IKT, Počítačové poradenstvo): 2
 • počet elektronických vzdelávacích bilingválnych programov: 1
 • počet účastníkov aktívne používajúcich sociálne siete: 76
 • počet priestorov disponibilných pre MRK vybavených PC pripojenými na internet a vybavených zariadením (Kontaktný bod): 1
 • počet PC jednotiek pripojených na internet disponibilných pre MRK: 13
 • počet ďalších potenciálnych rómskych lektorov: 2

Ďalšie výstupy:

Sunshine v rómskom jazyku znamená Del Kham, výber fotografií z realizácie projektu Sunshine – zo života v rómskych osadách a z aktivít mobilného školiaceho strediska bol prezentovaný ako výstava DEL KHAM Barbary Gindlovej a priateľov. Výstava predstavila ešte ďalších dvoch autorov: Petra Bartáka a Norberta Lacka, ďalších aktérov projektu. Výstava ponúkla tri rôzne pohľady na priebeh vzdelávacej expedície priamo v rómskych osadách Raslavice, Marhaň a Lascov. Anonymní rómski hrdinovia z fotografií vystupovali nielen ako ľudské prototypy, ktoré zastupujú tisíce Rómov na východnom Slovensku, ale očarujúce ľudské bytosti a priatelia, ktorí autorom fotografií v rámci realizácie projektu vstúpili do života. Výstava bola sprístupnená od 7. do 31. októbra 2011 v galerijnom priestore Artotéka v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici v Bratislave. K výstave sa realizovala tlačová konferencia, ktorá spomenula aj odpremiérovanie dokumentálneho filmu Terezy Nvotovej s názvom Kali a jej osada, ktorý sa natočil počas realizácie projektu.

Konečným cieľom projektu Sunshine nebol len samotný prístup k IKT, ale to aby IKT zlepšovalo kvalitu života tým, ktorých väčšinou IKT a možnosti, ktoré počítač a internet ponúkajú, obchádzajú. Prístup a schopnosť efektívne používať informácie a IKT na získanie informácií a služieb je nesmierne dôležité na to, aby MRK v plnej miere participovala na aktuálnom živote. Výsledky sú využiteľné aj pre iné komunitné centrá pracujúce s rómskou komunitou.

Fotogaléria

Projekt

zameraný najmä na zvýšenie účasti obyvateľov segregovaných a separovaných rómskych komunít na celoživotnom vzdelávaní a odbornej príprave. Zároveň cieľom bolo preškolenie mnohopočetnej cieľovej skupiny zo separovaných a segregovaných rómskych komunít v regióne; vytvorenie predpokladov pre optimalizáciu a systematizáciu účasti MRK na programoch vzdelávania v mikroregióne Sekčov – Topľa; vytvorenie siete rómskych lektorov programov vzdelávania MRK.

Projekt sa realizoval v Prešovskom samosprávnom kraji a ponúka inovatívny model participácie miestnej územnej samosprávy na programoch vzdelávania marginalizovanej rómskej komunity (ďalej len „MRK“) na úrovni mikroregiónu Skečov – Topľa. Zabezpečoval implementáciu špecializovaného vzdelávacieho programu zameraného na zručnosti spojené s využívaním IKT, počítačov a internetu v každodennom živote vrátane hľadania pracovných príležitosti na internete. Išlo o vzdelávací program v rómskom a v slovenskom jazyku, ktorý zabezpečoval prístup MRK k novým zručnostiam a digitálnej gramotnosti v ich rodnom jazyku. Súčasne vytvorením a preškolením skupiny budúcich rómskych lektorov a ich následné zaradenie do aktivít projektu v pozíciách lektor, manažér vzdelávania komunitného centra, projekt budoval základné predpoklady pre systematizáciu procesov vzdelávania MRK v regióne. Projekt sa implementoval v troch cyklov vzdelávania pre MRK, vyškolených bolo 113 osôb z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít v regióne (vrátane troch lektorov) a bola vytvorená nová ponuka programov vzdelávania a odbornej prípravy pre MRK v rámci Kontaktného bodu v Raslaviciach s možnosťou dlhodobého využitia výsledkov, výstupov a skúseností z projektu., bol vytvorený Kontaktný bod. Eliminácia jazykovej bariéry v rámci vzdelávania, sieť rómskych lektorov, vytvorenie novej ponuky vzdelávacích služieb, aplikácia open – air vzdelávania priamo v prostredí osád s využitím mobilnej školiacej jednotky je krokom k zlepšeniu znepokojujúceho súčasného stavu.

Projekt sa realizoval 18 mesiacov v dvoch častiach. Prvú časť predstavovalo zabezpečenie predpokladov pre implementáciu inovatívnych programov vzdelávania osôb zo separovaných a segregovaných rómskych komunít prostredníctvom zaopatrenia mobilnej školiacej jednotky (školiaci stan, agregát na elektrickú energiu, mobilné lavice a stoličky, počítače pripojené na 3G internet) pre open – air vzdelávanie v prirodzenom prostredí priamo na území rómskej osady, zakúpenia počítačovej mobilnej jednotky a dovybavenie Kontaktného bodu v Raslaviciach pre účely vzdelávacích služieb pre MRK. Súčasťou bola aj príprava a preškolenie budúcich rómskych lektorov pre programy vzdelávania MRK v oblasti IKT a využívanie PC a internetu, Pracovného poradenstva, Lektorských zručností, Projektového manažmentu, Práce v skupine a práce s jednotlivcom. Druhá časť projektu sa viazala na implementáciu a overenie dvoch pilotných programov vzdelávania MRK v oblasti využívania IKT a pracovného poradenstva, ktoré sú postavené na princípoch bezbariérového vzdelávania v rómskom jazyku. Išlo o školiace aktivity, kde vyškolení rómski lektori pod dohľadom tútora poskytovali vzdelávacie služby v Kontaktnom bode v Raslaviciach a terénnu školiteľskú prácu priamo v rómskych komunitách, v separovaných a segregovaných osadách (Marhaň, Richvald, Lascov a Raslavice) s využitím mobilného školiaceho strediska a mobilnej počítačovej jednotky.

Osada Lascov sa rozprestiera na svahu nad obecným cintorínom v Raslaviciach. Stan s mobilným výukovým strediskom bol postavený priamo uprostred osady na dvore miestneho obyvateľa. V osade integrovanej so zbytkom obce Raslavice bol stan postavený na rohu miestneho ihriska. V separovanej osade Marhani bol stan s mobilnou školou postavený na okraji lúky pri ceste.

Záujem o školiace stredisko v jednotlivých osadách, zo strany detí a mládeže, ďaleko prevyšoval jeho reálne možnosti, preto bolo počas realizácie nevyhnutnosťou doplniť projekt sprievodnými aktivitami pre deti (kreatívnymi umeleckými workshopmi, letným kinom, športovými hrami a inými), ktorých cieľom bolo eliminovať záujem ostatných členov rómskej osady od diania v školiacom stane. Tieto aktivity vykrývali dobrovoľníci a projekt takýmto spôsobom podporila aj Dorota Nvotová a Jono Rowett, ktorí učili angličtinu deti z Marhane i Lascova v požičanom vojenskom stane v Lascove.

Prešovský samosprávny kraj, spolu s Košickým a Banskobystrickým krajom predstavujú územie, v ktorom podľa sčítania žije 85,5 % slovenských Rómov. V obci Raslavice, situovanej v Bardejovskom okrese v súčasnosti žije približne 13 % rómskym obyvateľov. Rómska komunita sa vyznačuje vysokým podielom dlhodobo nezamestnaných osôb, ako aj osôb s nedostačujúcim vzdelaním. Údaje dokazujú, že ľudia s nízkymi zručnosťami a vzdelaním sa v menšej miere zúčastňujú na programoch vzdelávania a ďalšom odbornom vzdelávaní, čím sa podporovanie tých, ktorí to najviac potrebujú, stáva zložitým. Súčasný stav si vyžaduje realizáciu opatrení zameraných na aktívnu účasť miestnej územnej samosprávy, na zvyšovanie prístupu k programom vzdelávania ako hlavného predpokladu sociálnej inklúzie osôb zo separovaných a segregovaných rómskych komunít.

Procesy, opatrenia a aktivity zamerané na pozitívnu transformáciu kvality života MRK nie je možné realizovať bez jej priamej účasti a pomoci – princíp prenosu zodpovednosti na tých, ktorých sa problémy priamo dotýkajú na princípe aktívneho zapojenia a začlenenia sa. Empirický výskum ukázal, že väčšina Rómov hodnotí svoju účasť v aktivačných, resocializačných a vzdelávacích programoch ako motivujúcu k hľadaniu si práce, na druhej strane si však väčšina z nich nemyslí, že účasť v aktivačných programoch im zvýši reálne možnosti zamestnať sa. Preto projekt smeroval k vytvoreniu nových mechanizmov zapojenia MRK do riešenia ich problémov s využitím novej siete rómskych lektorov ďalšieho vzdelávania, ktorí v budúcnosti môžu zohrať kľúčovú úlohu v procese implementácie programov vzdelávania MRK v Kontaktnom bode v Raslaviciach, v prostredí základných škôl v regióne, ako aj prostredníctvom zabezpečovania nových aktivačných, resocializačných a vzdelávacích služieb v mikroregióne ako jedného z pilierov postupného zvyšovania zamestnateľnosti MRK. Z tohto dôvodu sa projekt orientoval na prípravu špecializovaného programu zameraného na využitie počítačov a internetu v každodennom živote vrátane pracovného poradenstva v rómskom jazyku. Cieľom bolo vychovať a do praxe nasadiť preškolených rómskych občanov, ktorí najprirodzenejšou formou, v materskom jazyku, následne školili predstaviteľov MRK v separovaných a segregovaných komunitách v regióne a v spádovej oblasti obce Raslavice s využitím mobilnej školiacej a počítačovej školiacej jednotky s pripojením na 3G internet.

Riešenie digitálnej gramotnosti, spôsobilosti MRK využívať počítač a internet, zabezpečenie prístupu k počítačom a internetu, ako aj rozširovanie radov aktívnych užívateľov z prostredia MRK, je jednou z ciest ich sociálneho začlenenia. Informačná exklúzia mnohopočetnej rómskej komunity vytvára len ďalšie predpoklady na nové formy segregácie.

 

Projekt zabezpečil vytvorenie prvého e-learningového programu pre oblasť využívania počítačov a internetu v každodennom živote v rómskom jazyku, ktorý bude vhodným nástrojom zvyšovania digitálnej gramotnosti pre MRK. Dobudoval zázemie Kontaktného bodu v Raslaviciach, ktoré rozšírilo svoju ponuku vzdelávacích služieb využiteľnú aj po ukončení projektu aj v prostredí separovaných a segregovaných osád s využitím mobilného školiaceho strediska a mobilnej počítačovej jednotky. Dôležitým bodom bolo vyškolenie rómskych lektorov, ktorí dlhodobo aktívne participovali na školiacich, vzdelávacích, poradenských aktivitách Kontaktného bodu, ako aj v budúcnosti v nadstavbových projektoch v iných obciach, mikroregiónoch s vysokým podielom MRK.

Kvalitatívne výstupy projektu:

·         vyškolenie troch rómskych lektorov – dvaja z Raslavíc, jeden z Marhane – zmenili sa ich záujmy, postoje, názory. Majú záujem a ochotu pracovať na sebe, budovať a obohacovať nielen ich životy a pomáhať v tom aj ostatným príslušníkom MRK, venujú sa aj práci s mládežou,

·         prelomenie bariér strachu u členov MRK z nových vecí vytvorilo prostredie otvorenosti pre prípadné ďalšie aktivity smerujúce k eliminácii a segregácie osôb MRK a ich integrácii do spoločnosti,

·         nadobudnutie počítačovej gramotnosti, využívanie sociálnych sietí osobami vyškolenými v projekte, vyhľadávanie informácií na internete, práca s počítačom a informačnými portálmi o trhu práce a voľných pracovných miestach prostredníctvom web stránok, zjednodušená. komunikácia s účastníkmi vzdelávania prostredníctvom sociálnych sietí a internetových komunikačných nástrojov (skype).

Kvantitatívne výstupy:

·         počet osôb vyškolených v projekte: 113

·         počet pripravených rómskych lektorov pre ďalšie vzdelávacie aktivity: 3

·         počet slovensko – rómskych metodických materiálov (IKT, Počítačové poradenstvo): 2

·         počet elektronických vzdelávacích bilingválnych programov: 1

·         počet účastníkov aktívne používajúcich sociálne siete: 76

·         počet priestorov disponibilných pre MRK vybavených PC pripojenými na internet a vybavených zariadením (Kontaktný bod): 1

·         počet PC jednotiek pripojených na internet disponibilných pre MRK: 13

·         počet ďalších potenciálnych rómskych lektorov: 2

Ďalšie výstupy:

Sunshine v rómskom jazyku znamená Del Kham, výber fotografií z realizácie projektu Sunshine – zo života v rómskych osadách a z aktivít mobilného školiaceho strediska bol prezentovaný ako výstava DEL KHAM Barbary Gindlovej a priateľov. Výstava predstavila ešte ďalších dvoch autorov: Petra Bartáka a Norberta Lacka, ďalších aktérov projektu. Výstava ponúkla tri rôzne pohľady na priebeh vzdelávacej expedície priamo v rómskych osadách Raslavice, Marhaň a Lascov. Anonymní rómski hrdinovia z fotografií vystupovali nielen ako ľudské prototypy, ktoré zastupujú tisíce Rómov na východnom Slovensku, ale očarujúce ľudské bytosti a priatelia, ktorí autorom fotografií v rámci realizácie projektu vstúpili do života. Výstava bola sprístupnená od 7. do 31. októbra 2011 v galerijnom priestore Artotéka v Mestskej knižnici na Kapucínskej ulici v Bratislave. K výstave sa realizovala tlačová konferencia, ktorá spomenula aj odpremiérovanie dokumentálneho filmu Terezy Nvotovej  s názvom Kali a jej osada, ktorý sa natočil počas realizácie projektu.

Konečným cieľom projektu Sunshine nebol len samotný prístup k IKT, ale to aby IKT zlepšovalo kvalitu života tým, ktorých väčšinou IKT a možnosti, ktoré počítač a internet ponúkajú, obchádzajú. Prístup a schopnosť efektívne používať informácie a IKT na získanie informácií a služieb je nesmierne dôležité na to, aby MRK v plnej miere participovala na aktuálnom živote. Výsledky sú využiteľné aj pre iné komunitné centrá pracujúce s rómskou komunitou.

Fotogaléria