DOPYTOVO ORIENTOVANÉ PROJEKTY TERENNEJ SOCIÁLNEJ PRÁCE REALIZOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM FONDU SOCIÁLNEHO ROZVOJA (OD 1.4.2014 IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA PRE OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA) V ROKOCH 2013/2014

Abstrakt

Cieľom príspevku je priblížiť proces hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na dopytovo orientované projekty terénnej sociálnej práce na Fonde sociálneho rozvoja. Zámerom je vysvetliť postupy a fázy daného hodnotenia, ktorý je často nesprávne interpretovaný laickou a žiaľ i odbornou verejnosťou, kde je mylne prezentovaná myšlienka, že celkové hodnotenie prebieha len na strane Fondu sociálneho rozvoja, pričom do daného procesu vstupuje aj riadiaci orgán, teda MPSVR SR.

Kľúčové slová

terénna sociálna práca, hodnotiaci proces, výzva, nenávratný finančný príspevok, kontrola formálnej správnosti

ÚVOD

Terénna sociálna práca („TSP“) je práca v prirodzenom prostredí klienta, a to najmä v sociálne vylúčených komunitách, resp. u sociálne znevýhodnených obyvateľov. „Terénna sociálna práca je činnosť, ktorá je zameraná na rizikových jedincov ohrozených sociálno-patologickými javmi, na osoby v sociálnej núdzi a na osoby v aktuálnej krízovej situácii, ktorá je prevádzaná v ich prirodzenom prostredí. Súčasťou terénnej sociálnej práce je depistáž, nadväzovanie kontaktov, poskytovanie sociálnej pomoci, mapovanie lokality z hľadiska výskytu sociálno-patologických javov, vrátane zberu, analýzy a sumarizácie poznaných informácií o príčinách, charaktere a intenzite nepriaznivej situácie“ (Levická, 2006, s. 249). TSP je považovaná za dôležitý nástroj sociálnej inklúzie a zvyšovania zamestnateľnosti vylúčených jednotlivcov, rodín a komunít. Na Slovensku financuje TSP Fond sociálneho rozvoja („FSR“) a v súčasnosti od 1.4.2014 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia („IA ZASI“) prostredníctvom prostriedkov Európskeho sociálneho fondu („ESF“) už takmer desať rokov. FSR realizoval a dnes už IA ZASI realizuje projekty, ktoré riešia problémy sociálneho vylúčenia, podporujú komunitnú sociálnu prácu, presadzujú sociálne začleňovanie znevýhodnených ľudí a skupín, ako napríklad marginalizované rómske komunity, nezamestnaní a ďalšie skupiny.

1.1 Výzva Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

V roku 2013 FSR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok („NFP“) pre Operačný program („OP“) Zamestnanosť a sociálna inklúzia („ZaSI“), ktorej špecifický cieľ je zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby prostredníctvom výkonu TSP. Na túto výzvu s formálnym označením OP ZaSI FSR 2013/2.1/01 mohli žiadatelia od 22. marca 2013 posielať žiadosti priebežne, v rámci 2. kôl výzvy do 29.11.2013. Termín uzavretia (t.j. hraničný termín na predloženie žiadosti FSR) I. kola sa posunul na 10. jún 2013. Na výzvu je alokácia 4 000 000 EUR, pričom bolo možné žiadať o NFP k jedenému projektu v rozsahu od 10 000 do 150 000 € na dobu realizácie projektu 12 až 24 mesiacov, avšak prijímateľ je povinný ukončiť realizáciu aktivít projektu do 30.11.2015. Oprávnené boli žiadosti s miestom realizácie projektu vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska okrem Bratislavského.

Konanie o žiadostiach o NFP výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01

Po uzavretí I. kola výzvy FSR zahájil proces „konania o žiadostiach o nenávratný finančný príspevok“, ktorý prebieha v zmysle zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov v rámci jednotlivých kôl výzvy, najneskôr do 29.11.2013 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Proces konania o žiadostiach o NFP sa skladá z nasledovných častí:

1. Príjem a registrácia žiadostí o NFP.
2. Schvaľovanie žiadostí o NFP, ktoré pozostáva z týchto fáz:
    a) kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP;
    b) odborné hodnotenie žiadostí o NFP;
    c) výber žiadostí o NFP;
    d) vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP a opravné prostriedky proti               rozhodnutiam.

V rámci II. kôl výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 bolo prijatých celkovo 84 žiadostí o NFP, z toho 60 k I. kolu a 24 žiadostí k II. kolu. Celková suma výdavkov všetkých prijatých žiadostí predstavuje 5 391 759,06 EUR (I. kolo 3 736 448,27 EUR; II. kolo 1 655 310,79 EUR) a celková požadovaná výška NFP 5 122 171,14 EUR (I. kolo 3 549 625,86 EUR; II. kolo 1 572 545,28 EUR).

Z hľadiska lokalizácie najviac, a to 44 % žiadostí o NFP bolo v rámci I. kola prijatých k realizácií aktivít projektu na východnom Slovensku, ktorých počet bol 26, z ktorých 13 z Košického kraja (KE), 12 z Prešovského (PO) a 1 žiadateľ uviedol miesto realizácie v Košickom i Prešovskom kraji. 18 preložených žiadostí, čo predstavuje 30 % žiadostí uvádzalo miesto realizácie projektu na západnom Slovensku, pričom 12 v Nitrianskom kraji (NR) a 6 v Trnavskom (TT). Iba 24 % (14) žiadostí prišlo zo stredného Slovenska, z toho 12 s miestom realizácie projektu v Banskobystrickom (BB) a 2 v Žilinskom kraji (ZA). 

1 žiadateľ o príspevok uviedol miesto realizácie na Strednom aj Východnom Slovenku, a to v Košickom, Prešovskom a i v Banskobystrickom kraji. Prehľad žiadostí o NFP prijatých k I. kolu výzvy je prehľadne uvedený v tabuľke 1.

Tabuľka č. 1: Prehľad prijatých žiadostí o NFP podľa miesta realizácie projektu

NUTS 2

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

Stredné a Východné Slovensko

Počet prijatých ŽoNFP

18

14

26

1

NUTS 3

NR

TT

ZA

BB

PO

KE

BB

PO

KE

Počet prijatých ŽoNFP

12

6

2

12

12

13

1

1

Spolu*

59

*Počet prijatých Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) je 59, lebo v 1 prípade bola žiadosť o NFP stiahnutá žiadateľom na jeho vlastnú žiadosť, preto sme ju z dôvodu duplicitného podania započítali iba raz.

Čo sa týka právnej formy žiadateľov bola väčšina prijatých žiadostí o NFP (53) od štátnych rozpočtových organizácií. Zvyšný počet žiadostí bol s rovnakým počtom, a to po 3 žiadostiach od združení (Zväz, Spolok, Spoločnosť, Klub a.i.) a od neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

1.2 Kontrola formálnej správnosti, odborné hodnotenie, výber žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Kontrola formálnej správnosti v rámci I. kola výzvy sa uskutočnila v období od 27.06.2013 do 07.08.2013. Cieľom tejto kontroly je zabezpečiť správne, transparentné a efektívne overenie splnenia kritérií formálnej správnosti predložených žiadostí o NFP v zmysle podmienok definovaných vo výzve. Žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky kontroly formálnej správnosti postupujú do procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP. 5 žiadostí o NFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho 4 nesplnili kritériá oprávnenosti a v 1 prípade bola ŽoNFP stiahnutá žiadateľom na jeho vlastnú žiadosť z dôvodu duplicitného podania, preto do ďalšej fázy schvaľovania žiadostí o NFP postúpilo 55 žiadostí. V rámci kontroly formálnej správnosti boli v prípade 24 žiadostí o NFP žiadatelia vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náležitosti. V tejto súvislosti boli identifikované najčastejšie problémy a nedostatky v rámci procesu kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP. Najčastejšie boli žiadatelia vyzvaní na predloženie správy o výsledku auditu; z toho:

    a) 22 krát boli vyzvaní na doplnenie účtovnej závierky overenej audítorom a záverečného                účtu obce a na doplnenie príloh,
b) a zároveň v 1 prípade na doplnenie súhlasu so zverejnením údajov,
c) v 2 prípadoch bol žiadateľ vyzvaný na predloženie potvrdenia o pridelení IČO,
d) v prípade 4 žiadostí o NFP neboli splnené kritériá oprávnenosti.

V zmysle výzvy bolo potrebné v rámci merateľných ukazovateľov zadať povinné merateľné ukazovatele. V 3 prípadoch táto povinnosť zo strany žiadateľov nebola splnená, v 1 prípade bola ŽoNFP zameraná na iný typ výzvy a zároveň žiadateľ je zapojený do národného projektu TSP v obciach, čo bolo v rozpore s výzvou.

Po kontrole formálnej správnosti nasledovala fáza odborného hodnotenia ŽoNFP, ktoré prebehlo v prípade I. kola predmetnej výzvy v období od 12. augusta do 02. októbra 2013. Cieľom procesu odborného hodnotenia žiadostí o NFP je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu žiadostí o NFP s hodnotiacimi kritériami, ktoré schvaľuje Interný monitorovací výbor pre OP ZaSI. Hodnotiace kritériá sú prílohou výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Odborné hodnotenie zabezpečujú odborní hodnotitelia. Hodnotitelia hodnotia žiadosť o NFP ako celok, berúc do úvahy aj povinné prílohy k žiadosti.

Hodnotitelia sú určení na základe žrebovania. Žrebovanie výberu hodnotiteľov a prideľovanie ŽoNFP hodnotiteľom v rámci I. kola výzvy sa konalo dňa 21. augusta 2013, pričom sa žrebovalo zo zoznamu interných zamestnancov nominovaných na odborné hodnotenie. 55 žiadostí hodnotilo vybraných 11 interných hodnotiteľov. Žiadosti, ktoré splnia podmienky odborného hodnotenia postupujú do procesu výberu žiadostí o NFP. Po zapracovaní odporúčaných zmien bolo odporúčaných na schválenie 52 ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a dosiahli minimálne stanovený celkový počet bodov vo výške 60 % a stanovený počet bodov za jednotlivé skupiny hodnotiacich kritérií minimálne vo výške 50 % v rámci každej skupiny. Celková navrhovaná výška NFP hodnotiteľmi pre 52 žiadostí o NFP v rámci I. kola výzvy a odporúčaná FSR na schválenie je 2 824 575,07 €, z toho najviac 23 % (653 673,52 €) na projekty s miestom realizácie v Košickom kraji a najmenej 5 % (136 310,85 €) v Žilinskom kraji. Podrobnejšie rozdelenie NFP a počet žiadostí odporúčaných na schválenie podľa krajov SR sú uvedené v tabuľke 2.

Najviac bolo na schválenie odporúčaných žiadostí s miestom realizácie aktivít na Východnom Slovensku, ktorých počet bol 23, z toho 12 z Prešovského kraja a 11 z Košického kraja. 16 odporúčaných žiadostí má miesto realizácie projektu na Západnom Slovensku, pričom 10 v Nitrianskom kraji a 6 v Trnavskom. Najmenej schválených žiadostí 14 bolo zo Stredného Slovenska, z toho 11 s miestom realizácie projektu v Banskobystrickom kraji a 2 v Žilinskom.

Tabuľka č. 2: Rozdelenie miest realizácie schválených žiadostí o NFP

tabulka2 tabulka2

 

Žiadosti o NFP, ktoré splnia podmienky kontroly formálnej správnosti aj odborného hodnotenia sú zaradené do procesu výberu žiadostí o NFP. Cieľom výberu žiadostí o NFP je vykonať výber projektov, ktoré najvhodnejším spôsobom prispievajú k plneniu cieľov OP ZaSI, a to posúdením súladu predložených žiadostí o NFP s výberovými kritériami. Výber žiadostí o NFP predložených k uvedenej výzve sa vykonal na základe výberových kritérií schválených monitorovacím výborom, ktoré sú objektívne overiteľné, a z tohto dôvodu FSR nezriaďuje výberovú komisiu. Aplikáciu výberových kritérií sa vytvára poradie, na ktorého základe budú so žiadateľmi uzatvorené zmluvy v rozsahu finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. V prípade I. kola výzvy bola výška všetkých žiadostí odporúčaných na schválenie 2 824 575,07 €, t.j. je menej ako alokácia výzvy, takže všetkých 52 žiadosti zaradených do výberu postúpilo do poslednej fázy konania o žiadostiach o NFP, ktorým je vydávanie rozhodnutí o schválení. Procesu uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP predchádza zaslanie písomného rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. Toto písomné rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bolo pozastavené zo strany MPSVR SR z dôvodu zlučovania dvoch SORO (zánik Sociálnej implementačnej agentúry splynutím s FSR a premenovaním na IA ZASI). V súčasnosti IA ZASI očakáva, že štatutárovi bude toto písomné rozhodnutie o schválení žiadosti doručené od ministra.

ZÁVER

Od 22. marca do 29. novembra 2013 bolo možné žiadať o NFP v rámci dopytovo orientovanej výzvy s kódom OP ZaSI- FSR- 2013/2.1/01. Oprávnené boli žiadosti na podporu projektov zameraných prevažne na sociálnu inklúziu prostredníctvom výkonu TSP. Žiadosti museli splniť podmienky procesu konania o žiadosti o NFP, ktorý sme opísali vyššie. Z celkového počtu 60 predložených žiadostí v rámci I. kola tieto podmienky splnilo 52 v celkovej sume NFP 2 824 575,07 € podľa odporúčaní odborných hodnotiteľov, z ktorých deklaruje prínos k Horizontálnej priorite marginalizované rómske komunity 21 žiadostí. Priemerná výška NFP schválených žiadostí na jeden projekt je 54 318,75 €. Proces schvaľovania žiadostí o NFP je ukončený vydaním rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP zo strany ministra. Avšak pred vytváraním zmluvy o NFP s úspešným žiadateľom, musia byť overené postupy hodnotenia so strany Riadiaceho orgánu (MPSVR SR; konkrétne Sekcia riadenia ESF). V prípade I. kola výzvy tento proces výrazne oddialil zazmluvňovanie nových projektov, keďže samotné overenie prebiehalo od 10. novembra do 7. októbra 2013. FSR nevie ovplyvniť trvanie procesov, ktoré vykonáva riadiaci orgán, ako aj skutočnosť, že z dôvodu, zániku Sociálnej implementačnej agentúry a premenovania Fondu sociálneho rozvoja na Implementačnú agentúru pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia k 1. aprílu 2014 riadiaci orgán 22. januára 2014 pozastavil hodnotiace procesy FSR, ktoré posunulo aj zazmluvňovanie projektov zatiaľ na neurčito.

II. kolo výzvy bolo uzavreté 29. novembra 2013, bolo prijatých 24 žiadostí o NFP a od uzavretia výzvy prebiehal proces konania o žiadostiach rovnako ako v prípade I. kola, až do 22 januára, kedy Riadiaci orgán pozastavil hodnotiaci proces na FSR, ako sme uviedli vyššie. K 1. aprílu bolo zo strany Riadiaceho orgánu opätovne povolené pokračovať v hodnotiacom procese. Očakávame, že spomínaný proces bude na strane IA ZASI ukončený v priebehu mesiaca apríl a zaslaný na posúdenie na Riadiaci orgán.

[1] to znamená: do zazmluvnenia projektov, ktorých schválená výška NFP dosiahne výšku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
[2] Proces konania o žiadostiach je popísaný v kapitole 6 Príručky pre žiadateľa o NFP v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP/písomného vyzvania pre dopytovo orientované projekty a národné projekty, ktorá je prílohou tejto výzvy (Dostupné na internete: <http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101>).
[3] Výstupom odborného hodnotenia je vyplnený Hodnotiaci hárok a Odborný hodnotiaci posudok, v ktorom hodnotitelia uvádzajú aj odporúčané zmeny hodnotenej žiadosti o NFP.
[4] Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity je jednou zo štyroch horizontálnych priorít, ktoré definuje Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013.

Zdroje a literatúra:

LEVICKÁ, J. 2006. Na ceste za klientom. Metódy, formy a prístupy v sociálnej práci. Trnava: ProSocio, 2006. 334 s. ISBN 80-969454-0-8.

Znenie výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 aj s prílohami, Dostupné na internete: <http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20132.101> [06.04.2014].

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.8, Dostupné na internete: < http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty/programove-dokumenty> [06.04.2014].

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku, Dostupné na internete: < http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/pokyny/prirucka-pre-prijimatela-nenavratneho-financneho-prispevku-v-zneni-dodatku-c.-1-konsolidovane-znenie> [06.04.2014].

Úvod do štandardov terénnej sociálnej práce v obci s osobitným zreteľom na prácu s vylúčenými komunitami, Dostupné na internete: <http://www.fsr.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach/dokumenty1> [06.04.2014].

Autori

doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistová, PhD. – svoju profesionálnu dráhu začala ako interná doktorandka, asistentka, odborná asistentka a neskôr docentka na EU v Bratislave, PHF v Košiciach a zároveň ako docentka na UPJŠ v Košiciach na Katedre sociálnej práce. Dlhé obdobie spolupracovala so štátnou správou, samosprávou ako aj tretím sektorom za účelom prepojenia akademického priestoru a odbornej praxe, čo sa premietlo aj v rôznych výskumoch, konferenciách, workshopoch, či množstve publikácií vydaných v domácich i zahraničných vydavateľstvách. Témam spoločenského života a sociálnej práce sa taktiež venovala ako moderátorka v Top rádiu Košice a neskôr ako investigatívna publicistka v rádiu Lumen. Neskôr pracovala ako generálna riaditeľka Fondu sociálneho rozvoja (samostatná rozpočtová organizácia zriadená MPSVR SR), kde hlavný dôraz kládla na odbornú stránku a rozvoj sociálno-ekonomického života pri výzvach zameraných na dopytovo orientované projekty ako aj 5 národných projektov. Zároveň je iniciátorkou a spoluzakladateľkou online časopisu www.socialnaspolocnost.sk vo Fonde sociálneho rozvoja. Členstvo v redakčnej rade MTP, členstvo v redakčnej rade EaMP, členstvo v redakčnej rade Acta oeconomica cassoviencia, členka redakčnej rady Clinical social work, členka hodnotiacej komisie Košického samosprávneho kraja, členka komisie Akadémia vzdelávania Košice; a pod. Kontakt: alena.basistova@gmail.com

Mgr. Žofia Kollárová – venuje sa predovšetkým problematike riešenia chudoby a sociálneho vylúčenia rôznych marginalizovaných skupín. Kontakt: zofia.kollarova@gmail.com

Mgr. Miroslava Danková – pracuje pre tím SPOTs v Košiciach, ktorý sa zameriava na komunitný rozvoj a občiansku participáciu, ktorá zahŕňa budovanie a podporu formálnych, neformálnych skupín obyvateľov, ich participáciu na rozvoji svojej komunity a veciach verejných. Pracuje s umelacmi a s ľudmi zo sídliska. Pomáha im s realizáciou ich kreatívnych nápadov. V minulosti pracovala ako terénna sociálna pracovníčka v rómskych komunitách. Poskytovala poradenstvo a pomoc ľudom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Taktiež dobrovoľne robila mentorku v komunitnom centre v Šaci, kde doučovala rómske deti a hovorila im, že aj keď sú iné môžu vo svojom živote veľa dokázať. Kontakt: mirkadankova@centrum.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.