Dostupnejšia opatrovateľská služba pre obyvateľov obce Prenčov

Staroba je prirodzenou etapou života a starí ľudia by mali mať v rodine dôstojné miesto. Žiaľ, v dnešnej dobe nám často pracovné povinnosti alebo finančná situácia neumožňujú starať sa o starých ľudí. V spoločnosti nie sú vytvorené dôstojné podmienky na prežívanie staroby. Na Slovensku je málo zariadení, kde by hlavne chorí či postihnutí seniori mohli dôstojne prežiť jeseň života. Pre starého človeka, ktorý je odkázaný na pomoc iných je najlepšie, ak sa o neho môže niekto postarať v domácom prostredí.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad a ktorá sa poskytuje priamo v byte alebo rodinnom dome klienta. Medzi jej prvých poskytovateľov v Banskobystrickom samosprávnom kraji v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) patrí aj obec Prenčov.

Na otázky našej kolegyne Dagmar Bellovej, kontrolórky na NP POS, odpovedá starostka obce Prenčov Alena Ciglanová, ktorá má s realizáciou tohto projektu veľa praktických skúseností.

Ako hodnotíte spoluprácu s projektovým tímom NP POS?

Spoluprácu hodnotím veľmi dobre, projekt je administratívne nenáročný oproti iným projektom, všetko sú veci bezprostredne súvisiace s projektom, platby prichádzajú pravidelne v mesačných intervaloch.

Je z Vášho pohľadu tento projekt prínosom pre obce a opatrovaných, čiže ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých?

Áno, je prínosom. V obci Prenčov sme znížili poplatok za opatrovanie, a tak si opatrovanie môžu dovoliť viacerí občania odkázaní na túto službu, aj tí, ktorí majú nízky príjem. Pred začatím realizácie projektu bol o opatrovateľskú službu malý záujem. Ľudia mali predsudky pustiť si niekoho cudzieho do domu, týmto projektom sa im ukazuje nový rozmer kvality ich života a starostlivosti o nich. Projekt rieši dve veci – opatrovanie a zamestnanosť.

Je podľa vás príspevok z NP POS na opatrovateľky adekvátny v dôsledku vzniknutých nákladov?

Keby bol vyšší, boli by aj vyššie mzdy. Práca opatrovateľky je spoločensky málo ohodnotená a pritom je to náročná práca.

Je podľa Vás opatrovateľská služba na Slovensku poskytovaná v dostatočnej kvalite?

Je na pomerne dobrej úrovni, naše opatrovateľky majú úspech aj v zahraničí.

Je z Vášho pohľadu zabezpečená dostatočná publicita v rámci tohto projektu – informovanosť voči poskytovateľom, prípadne priamo voči opatrovaným?

Informácie sme získali z webovej stránky http://www.iazasi.gov.sk. S IA ZaSI spolupracujeme na viacerých projektoch, sledujeme všetky výzvy. Informácie pred spustením projektu boli zaslané starostom a primátorom na e-mailové adresy. Ďalšie informácie sme mali od koordinátorky národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, a tiež nám ich poskytol ZMOS.

Pomohol NP POS k zvýšeniu záujmu o prácu a taktiež k zvyšovaniu zamestnanosti vo Vašej obci/ regióne?

Projekt nám pomohol. Je to dobre nastavený a adresný projekt. Rieši aktuálne problémy starostlivosti o odkázaných, aj vidiecku zamestnanosť a dáva prácu v mieste bydliska.

 

Starostka obce Prenčov Alena Ciglanová

Starostka obce Prenčov Alena Ciglanová

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje od januára 2014 do októbra 2015 národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS), ktorého cieľom je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvýšenia dostupnosti opatrovateľskej služby.

Na základe reakcií poskytovateľov opatrovateľskej služby a opatrovaných osôb je NP POS vnímaný ako efektívne riešenie problematiky odkázanosti obyvateľov Slovenskej republiky na pomoc inej fyzickej osoby. Domáce prostredie dáva opatrovaným osobám šancu na dôstojný život v starobe aj napriek chorobe či postihnutiu. Starý človek si zachováva svoju identitu a netrápi ho pocit, že je nepotrebný a dožije v cudzom prostredí medzi ľuďmi, ktorých nepozná.

Najväčším prínosom NP POS pre občanov je vytvorenie vhodného prostredia pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností osôb odkázaných na pomoc iných fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život a podporovať ich integráciu do spoločnosti. Realizáciou projektu sa zároveň predchádza odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.

Pozitívnym vedľajším efektom realizácie NP POS je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodín opatrovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, projekt taktiež výrazným spôsobom prispieva k šetreniu prostriedkov obecných rozpočtov, opatrovaných osôb a ich rodinných príslušníkov. Opatrovateľky zamestnané počas realizácie projektu môžu využiť pracovné skúsenosti a návyky aj pri ich ďalšom uplatnení na trhu práce. Projekt NP POS umožňuje vytvárať pracovné miesta pre podporu opatrovateľskej služby aj do regiónov Slovenska, resp. obcí, v ktorých doposiaľ táto služba nebola poskytovaná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.