Koľko ma naozaj bude stáť požičanie peňazí?

Elena opisuje ako žije so svojou rodinou vo svojej malej chalupe. Volá ju tak pekne, ako keď si kupujeme chalupu na trávenie víkendov mimo mesta. Jej chalupa je však chatrčou pozbíjanou z dosiek, plexiskla a všeličoho, čo našli. Žije v desivých podmienkach. Jej susedia žijú rovnako ako ona. Naokolo blato z dažďov alebo rozpúšťajúceho sa snehu. Len deti behajú po vonku. Tí starší sa snažia zaobstarať nejaké jedlo, drevo, oblečenie, obuv. Niekedy aj za cenu výhodných pôžičiek. Medové motúzy a využitie slabej finančnej gramotnosti ľudí padne nebankovkám, ale aj bankovým subjektom vhod. Aj Elena si požičala. Poctivo platila a platila. Oznámenie o splatení dlžoby stále nechodilo.  

Ako sa to všetko vôbec začína?

Elena si požičala 350,- € na kúpu dreva. Aj poctivo splácala v malých, vopred dohodnutých splátkach, tak aby jej to z jej minimálneho príjmu vyšlo. Ako dobrej zákazníčke jej spoločnosť poslala navyše kreditnú kartu, z ktorej si môže kedykoľvek vybrať ďalšie peniaze. Elena si vybrala v čase potreby ešte 70,- €. Tie však nesplácala. Netušila kam, kedy a ako má peniaze poslať, a tak sa z Eleny stala dlžníčka. V takejto situácii môže z malého dlhu časom vzniknúť prekvapivá suma, ktorá môže vyústiť až do exekúcie. Podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov 129/2010 Z.z. uhrádza náklady dlžník, v našom prípade by to bola Elena.

Keď si Elena požičala peniaze, podpísala Zmluvu o poskytnutí spotrebiteľského úveru (rovnaké pravidlá platia, ak podpisujete napr. zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke, zmluvu o vydaní karty a pod.). Predmetom zmluvy o úvere majú byť dodané služby alebo aj tovar, pričom službou je napríklad aj zaplatenie toho čo si kupujete kreditnou či debetnou kartou. Odplata je to čo Elena, ako dlžníčka musí urobiť.  Zákon inú formu odplaty ako  zaplatenie peniazmi vo forme úroku nepozná, treba si dať pozor, že v odplate bývajú schované nielen úroky, ale aj rôzne poplatky, doplnkové spoplatnené služby.  Skutočná odplata sa zahmlieva – odplata sa nerovná úrok.

Zmluvou si obe strany, teda  Elena a nebankový subjekt dojednávajú podmienky úveru. Musia si ich dojednať jasne a zrozumiteľne. Ak banka, resp. nebanková spoločnosť, ktorí poskytli peniaze a už na začiatku dali do zmluvy nezrozumiteľné podmienky o PREDMETEODPLATE, tak podvádzajú a ide o NEPLATNÝ PRÁVNY ÚKON[1].

 Na čo si dať pozor v zmluvách 

  • Neprimerane vysoká odplata k výške a dĺžke úveru, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi a nazýva sa civilno-právna úžera[2]. Je základnou podmienkou, aby zmluva bola posúdená ako platná.
  • Odplata je nezrozumiteľná a neurčitá, teda nevieme koľkokrát budeme musieť spolu za úver zaplatiť.
  • Do zmluvy nesmie byť včlenená Dohoda o zrážkach zo mzdy a byť podpísaná v deň uzavretia zmluvy.
  • Rozhodcovská doložka[3] včlenená v zmluve medzi ostatné dojednania. Má byť vystavená samostatne na osobitnej listine a uzatvára sa v deň uzavretia
  • Bianko zmenka – nevyplnená a podpísaná v deň uzavretia zmluvy.

A to nie je všetko….  

K neprijateľným podmienkam v zmluvách patrí aj, ak vám pri podpisovaní zmluvy nie je poskytnutá odborná pomoc, čo znamená, že vám neobjasnili dôsledky, ktoré môžu po jej podpise nastať. Nevysvetlili jednorazovú pokutu pri omeškaní (napríklad 25,- €), poplatok za predĺženie doby splácania (napríklad 80,- €), notifikačné poplatky = poplatok za sms, za email, za listovú zásielku. Poplatok za upomienku (napríklad 25- €, 40,- €), každodenný úrok z omeškania vo výške napríklad denne 0,1 %, 0,2%, 0,25% z celkovej ceny úveru atď.

Je to aj písmo v zmluve alebo v obchodných podmienkach, ktoré nesmie byť menšie ako 1,9 mm, splátka nerozdelená na istinuúrok, kedy neviete koľko zo splátky sa dlžníkovi odpočítava na úver, ročná percentuálna miera nákladov absentuje alebo je zle vypočítaná alebo rovnaká ako priemerná ročná percentuálna miera nákladov, pričom ročná percentuálna miera nákladov ( zaužívaná skratka RPMN) je pre spotrebiteľov najdôležitejším indikátorom ceny úveru – zohľadňuje nielen úrok, ale aj ostatné poplatky súvisiace s úverom.)

Taktiež je chybou aj dátum konečnej splatnosti, keď v zmluve úplne chýba alebo je uvedený len mesiac a rok.

Povinnosťou veriteľa je, že pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere je povinný posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver.

Je Elenina spotrebiteľská zmluva platná?

Na trhu je niekoľko stotisíc zmlúv spoločností, na základe ktorých celková odplata za rok dosahuje až 98%! To znamená, že ak si požičiate 1000, – €, musíte za rok vrátiť 1980, – €.

Neplatnosť zmluvy, prípadne jej časti, vyhlasuje súd v rámci súdneho konania na návrh účastníka konania – dlžníka. Súd má povinnosť skúmať každú zmluvu, ktorá je predmetom súdneho konania či neobsahuje neprijateľné zmluvné podmienky.  Prax ukazuje, že sa tak častokrát nedeje a sudcovia sami od seba nepreverujú férovosť podmienok spotrebiteľských zmlúv. Je preto vhodné overiť si platnosť zmluvy písomne cez Ministerstvo spravodlivosti SR a ním zriadenú Komisiu pre posudzovanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách.

Elenina spotrebiteľská zmluva bola posúdená ako neplatná. Za pomoci terénneho sociálneho pracovníka Elena kontaktovala nebankovú spoločnosť, tá nereagovala  na telefonáty ani na e-maily, preto sa rozhodli ich dať na súd. Priamo pred začatím súdneho pojednávanie bola udelená možnosť mimosúdnej dohody, nakoľko istinu, teda požičané peniaze (350 €) už Elena zaplatila dvakrát. Zástupca nebankovej spoločnosti súhlasil, v malej miere klientku odškodnil.

Ak sa teda rozhodnete dať posúdiť vašu zmluvu a príde vám kladné rozhodnutie a vaša spotrebiteľská zmluva bola posúdená ako neplatná Ministerstvom spravodlivosti SR, máte niekoľko možností. Na začiatok sa môžete snažiť o mimosúdnu dohodu alebo kontaktujte nebankovú spoločnosť s predžalobnou výzvou, tzv. pokus o zmier. Ak na vás nebanková spoločnosť nereaguje tak, ako sa stalo Elene, môžete podať žalobu (žaloba môže spočívať buď o určenie neplatnosti zmluvy, o ochranu práv spotrebiteľa, o určenie, že úver je bezúročný a bez poplatkov alebo vydanie bezdôvodného obohatenia vo výške xy EUR).

 

 

Dlhy a exekúcie sa týkajú všetkých

Základom je splatiť dlh inak môže veriteľ vymáhať svoju pohľadávku prostredníctvom exekučného konania. V roku 2013 bolo na súdoch ako neskončených vedených a evidovaných viac ako 2 880 000 exekúcii, pre porovnanie aktuálne v lete 2017 je evidovaných 3,7 milióna exekúcii. Ohrozenou skupinou nie sú len ľudia s nižším vzdelaním. V prípade dôchodcov je voči tejto kategórii obyvateľstva z podnetu nebankových subjektov vedených takmer 28 000 exekúcií, v rámci ktorých sú vykonávané zrážky z dôchodkových dávok. Účastníkom konania je aj manžel/ka povinného (dlžníka) alebo bývalý manžel/ka povinného, ak sa exekúcia vykonáva postihnutím majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Vigilantibus iura scripta sunt –  práva patria bdelým. Táto zásada sa vyžaduje od oboch zmluvných strán – od veriteľa aj spotrebiteľa. Treba pamätať, že spotrebiteľské zmluvy sa riadia Občianskym zákonníkom (ide o vzťah medzi obchodníkom a neobchodníkom) a ten určuje, že premlčacia doba sú 3 roky.To je doba, počas ktorej si musí oprávnený (ten, kto peniaze požičal) uplatniť svoje právo voči dlžníkovi na súde.

Ak si oprávnený nevymôže svoje práva uvedené v právoplatnom rozhodnutí súdov a iných orgánov, ktoré vyústia do exekučného konania,  si môže povinný, t.j. dlžník tiež uplatniť námietku premlčania najneskôr do uplynutia 10 rokov odo dňa, keď sa mali splniť,

 

Čo na záver?

Treba sa vždy pýtať, ak niečomu nerozumiete. V prípade, že nemáte dostatok finančných prostriedkov na splatenie dlhov, komunikujte písomne s veriteľom a dohodnite si, napr. splátkový kalendár. Pýtajte sa vždy na konečnú sumu spolu s úrokmi, ktoré musíte splatiť. Nedajte sa obalamutiť pre vás neznámymi výrazmi, napr. percentuálna miera nákladov, ale pýtajte sa  ešte raz na konečnú sumu, aby ste vedeli, koľko vás nakoniec bude požičanie peňazí stáť. V prípade, že vaša zmluva neobsahuje všetky náležitosti, odporúčame vám poradiť sa, napríklad cez Ministerstvo spravodlivosti SR a jeho Komisiu pre posudzovanie neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, Centrum právnej pomoci www.centrumpravnejpomoci.sk, Slovenskú advokátsku komoru www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/adv/cpp, FÉNIX združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv www.fenixzdruzenie.sk alebo Centrum správnej pomoci www.centrumspravnejpomoci.sk .

                                                                               Spracovala: Soňa Holíková

 

Linky na stiahnutie k téme spotrebiteľské úvery/exekúcie:

Sporiteľské zmluvy. Dostupné tu:

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/20.-Spotrebite%C4%BEsk%C3%A9-zmluvy-do-tla%C4%8De.pdf

Exekúcia Uvedomenie o začatí exekúcie a námietky proti exekúcii. Dostupné tu:  

http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/18.-Upovedomenie-o-za%C4%8Dat%C3%AD-ex.-a-n%C3%A1mietky-proti-exe.-do-tla%C4%8De.pdf

Určenie neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Dostupné tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/21.-Ur%C4%8Denie-neplatnosti-spotrebite%C4%BEskej-zmluvy-do-tla%C4%8De.pdf

Spracovala: Soňa Holíková

[1] Zmluva má okrem iného obsahovať oprávnenie spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov na spotrebiteľský úver pri jeho splatení pred lehotou splatnosti; spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti; upozornenia na následky, ktoré vyplynú z nesplácania spotrebiteľského úveru. Ale musí obsahovať aj práva spotrebiteľa a spôsob zániku tejto zmluvy a taktiež informácie o možnosti mimosúdneho riešenia sporov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

[2] OBČIANSKY ZÁKONNÍK 40/1964 § 39a Úžera

Neplatný je právny úkon urobený fyzickou osobou nepodnikateľom, pri ktorom niekto zneužije tieseň, neskúsenosť, rozumovú vyspelosť, rozrušenie, dôverčivosť, ľahkomyseľnosť, finančnú závislosť alebo neschopnosť plniť záväzky druhej strany a dá sebe alebo inému sľúbiť alebo poskytnúť plnenie, ktorého majetková hodnota je vzhľadom na vzájomné plnenie v hrubom nepomere.

[3] Rozhodcovská doložka je dohoda medzi zmluvnými stranami o tom, že všetky alebo niektoré spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v určenom zmluvnom alebo v inom právnom vzťahu, sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.