Komunitné centrum SPOKOJNOSŤ v Prievidzi

Nezisková organizácia SPOKOJNOSŤ bola založená 10. októbra 2007. Činnosť organizácie je vykonávaná v rámci nízkoprahového centra pre deti a rodinu. Od 1. novembra 2014 je zapojená do Národného projektu Komunitné centrá,   poskytuje všeobecne prospešné sociálne služby podporujúce zamestnateľnosť, duchovné a kultúrne hodnoty, ochranu ľudských práv a hodnôt, vzdelávacie a výchovné aktivity, ochranu životného prostredia a regionálny rozvoj.

vzdelavanie

Vzdelávacie aktivity

Komunitné centrum, alebo ako ho nazývajú zamestnanci, „Céčko“, je umiestnené priamo v lokalite najväčšieho výskytu sociálno-patologických javov, konkrétne na periférii mesta Prievidza. Nachádza sa tu početná skupina obyvateľov sociálne znevýhodnených, resp. vylúčených a vylúčením ohrozených, existujúcich v hmotnej alebo sociálnej núdzi. Poskytované sociálne služby sú vykonávané ambulantnou formou a sú zamerané na všetky vekové kategórie klientov, zároveň sa ich snažíme prispôsobovať špecifickým potrebám cieľovej skupiny.

sportove

Športové aktivity centra SPOKOJNOSŤ

Medzi hlavné priority zariadenia patria: primárna a sekundárna prevencia a eliminácia sociálnej patológie pri deťoch a mládeži. Tieto priority sa snaží centrum realizovať prostredníctvom aktívneho trávenia voľného času, ale aj odborným riešením problémov prostredníctvom metód sociálnej práce, pri čom nám pomáhajú aj dobrovoľníci, ktorí sú nápomocní pri zvládnutí pravidelných aktivít. Taktiež spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami, verejnými inštitúciami, mestom Prievidza, aj so základnými umeleckými školami a s centrami voľného času.

vyzdoba

Centrum spolupracuje aj s umeleckou školou

V budúcnosti chceme aj naďalej rozvíjať prácu s cieľovou skupinou, predchádzať sociálno-patologickým javom prostredníctvom inovatívnych aktivít a budovať hlbšie vzťahy v rámci komunity.

Za uplynulé roky sme si dokázali s obyvateľmi komunity vytvoriť vzťahy založené na dôvere a dnes môžeme hrdo vyhlásiť, že obyvatelia sídelnej komunity nás prijali medzi seba, a že sme sa stali pozitívnou súčasťou ich života. Jedným z cieľov je vytvorenie zdravej, schopnej, harmonickej a multikultúrnej komunity s dobrými vzťahmi, bez intolerancie a rasovo motivovaných prejavov. Prijatie a akceptovanie našej organizácie celou komunitou bolo najzložitejším a najvýznamnejším procesom komunitnej sociálnej práce za posledné obdobie nášho pôsobenia.

Voľnočasové aktivity

Voľnočasové aktivity

Klienti nás vnímajú pozitívne a aj napriek vysokej miere migrácie obyvateľstva si dokážeme aj naďalej udržiavať vybudovanú cestu k vzájomnému pochopeniu.

Najviac energie vkladáme do aktivít orientovaných na prácu s deťmi a mládežou, ohrozenými sociálnym vylúčením, ale v konečnom dôsledku podporujeme rodinu ako celok. Základný smer pre dosiahnutie cieľov vidíme v zmysluplne naplnenom voľnom čase detí a mládeže, v ktorom budú vybudované vzájomné vzťahy detí a mládeže z rôzneho sociálneho prostredia, vedenie k tolerancii, vzájomnému rešpektu a k budovaniu vlastnej identity. Dávame im priestor k formovaniu osobnosti, k otvoreným otázkam a diskusiám. Náplň aktivít je zameraná prevažne na podporu a rozvoj športovo-pohybových a kultúrno-umeleckých dispozícií.

futbal

Voľnočasové aktivity

Pracujeme najmä s deťmi od 4 do 14 rokov, s mládežou od 15 do 18 rokov a s mladými ľuďmi od 19 do 30 rokov, avšak do procesu socializácie zapájame všetkých rodinných príslušníkov. Jednotlivé aktivity uskutočňujeme podľa  presného harmonogramu, ktorý sa naši klienti naučili rešpektovať a pravidelne sa na aktivitách zúčastňujú.

Ako najväčšiu prekážku vnímame nedostatok finančných prostriedkov, ktoré nedokážu pokryť náklady na plnohodnotnú realizáciu aktivít a poskytovanie sociálnych služieb. Napriek tomu sa snažíme napredovať, byť inovatívni a otvorení novým možnostiam a práve preto vnímame zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá ako možnosť pre napredovanie a priestor pre realizáciu našich cieľov. Vďaka finančnej podpore Národného projektu Komunitné centrá sme schopní zlepšiť úroveň nami poskytovaných sociálnych služieb a aktivít, zvýšiť participáciu dobrovoľníkov a iných organizácií pracujúcich s deťmi a mládežou.  Taktiež vidíme prínos v nových skúsenostiach, ktoré nadobudneme počas participácie na Národnom projekte Komunitné centrá.

Anna Krátka,

odborná pracovníčka komunitného centra

http://www.ispokojnost.sk/

Komunitné centrum SPOKOJNOSŤ nájdete aj na facebooku.

 

Jedna myšlienka na “Komunitné centrum SPOKOJNOSŤ v Prievidzi

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.