Komunitné centrum v Dražiciach a jeho aktivity v roku 2017

Komunitné centrum v Dražiciach sa v rámci svojich činností zameralo na pomoc komunite  a klientom samotným. Našu klientelu tvoria väčšinou klienti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Dôvodom ich  problémov je zlá sociálna situácia, ktorá je zapríčinená dlhodobou nezamestnanosťou. Ich nízka miera uvedomenia si zodpovednosti za  svoju situáciu  im prináša veľa krát ťažkosti, kedy  sa potom obracajú na nás.  Snažíme sa ich viesť a motivovať k tomu, aby si uvedomili zodpovednosť za danú situáciu a neobviňovali subjekty v prípade neúspešnosti.

20170830_104307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2017 sme si všetci pracovníci KC stanovili dlhodobú úlohu a plán odborne pomáhať rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Zmapovali sme potreby cieľových skupín a nastavili sme aktivity a činnosti KC tak, aby sme vyriešili najpálčivejšie problémy tej ktorej rodiny. Pri výkone našich činností sme sa zamerali na komunitnú rehabilitáciu.

IMG_20170228_104011

Poskytovali sme klientom poradenstvo, ktoré riešilo ich základné problémy. Po čase, keď sme si získali ich dôveru to boli aj ich súkromné záležitosti, s ktorými sa na nás obracali. Snažili sme sa usmerňovať ich v správnom rozhodovaní a vytvárali priestor na  spoločný dialóg.

Našimi častými partnermi pri vybavovaní záležitostí našich klientov boli: UPSVAR , Sociálna poisťovňa, Okresný súd, Nemocnica, Ambulancie detských lekárov, finančné inštitúcie, základné školy, odborníci v právnych záležitostiach, polícia, nadácie,  ktorých sme kontaktovali. Osobne sme asistovali klientom pri vybavovaní ich záležitostí. Pracovníci spomínaných subjektov sa často na nás obracali pri potrebe riešiť veci klientov. Snažili sme sa im byť nápomocné, čo sa odzrkadlilo aj v tom, že sa ich záležitosti  včas a spravodlivo vyriešili.

Veľmi citlivo sme pristupovali k problému, keď mladá matka opustila svoje 3 malé deti vo veku 7, 6, 3 roky a odišla za prácou mimo regiónu. O deti sa starala ich prastará matka, ktorá žila z vdovského dôchodku. Na deti rok nedostávala ani prídavky ani inú finančnú výpomoc. Na tento jav sme poukázali kurátorke a žiadali sme o súčinnosť pri riešení tohto problému. Videli sme, že deti majú len na základné nutné potreby a na iné im neostáva. Písali sme žiadosť o PnD na UPSVAR, žiadosť o pridelenie detí do náhradnej osobnej starostlivosti prastarej matky, ktorá sa o ne chcela starať. Viackrát sme si telefonicky overovali termíny pojednávaní na súde, právoplatnosť rozsudku, kde už prastará matka bola určená za opatrovníka. Po 6 mesiacoch sa to skutočne podarilo a tak zatiaľ 2 deti  súd pridelil prastarej matke. To ďalšie dieťa – 3 ročná D. sa bude riešiť v roku 2018.

Tejto rodine sa nám podarilo pomôcť aj prostredníctvom nadácie J&T, ktorá, keď videla v akom chudobnom prostredí žijú tieto malé deti, poskytla im finančný grant na zakúpenie bytového zariadenia a nákup palivového dreva. To sa stalo v máji 2017. Podarilo sa nám ešte raz vybaviť pre túto rodinu palivové drevo, ktoré dostali v decembri 2017. Naďalej túto rodinu sledujeme a usmerňujeme pri výchove detí, sledujeme ich školské výsledky, a pravidelnú prípravu na vyučovanie, dochádzku do školy.

Naše KC kladie veľký dôraz na prácu s deťmi. Väčšinou nás navštevovali po vyučovaní, ale mali sme aj deti, ktoré nenavštevovali materskú školu, o to viac bola naša práca náročnejšia. Prostredníctvom hier sme sa snažili vzbudiť pozornosť o učenie jednoduchých vecí – počítanie, spoznávanie farieb, rozvíjanie jemnej motoriky, aktivity zamerané na osvojenie si hygienických návykov,  ktoré pri nástupe do 1. ročníka deti musia ovládať.

Dobrá spolupráca je aj  s kurátorkami, ktoré  sa na nás obracajú pri zisťovaní skutočnej situácie klientov v ich prirodzenom prostredí . Organizovali sme v našom KC spoločné stretnutie so zástupcami Detského domova z Liptovského Mikuláša, s kurátorkou UPSVARU v Rimavskej Sobote, starostom obce Dražice a nami,  pracovníkmi KC. Riešili sme súrodencov , ktorí majú trvalý pobyt v Dražiciach u svojej matky, avšak deti s ňou nekomunikujú. Nestranne sme sa snažili  problém riešiť a dospeli sme k rozhodnutiam, ktoré pozitívne ovplyvnili život detí. Žiaľ deti ani teraz matku nenavštevujú, študujú na učňovských školách. Počas prázdnin navštevovali naše KC.

Naša spolupráca s obecným úradom od začiatku vzniku  KC nebola práve najlepšia. Všímali sme si, že veľa rozhodnutí, ktoré starosta vydal, alebo za ktorými si stál neboli najlepšie. V decembri nás oslovili 2  naše klientky, aby sme im zistili, či už môžu pracovať na aktivačných prácach, pretože dostávajú len dávku v hmotnej núdzi.  UPSVAR ich v lete vyradil z evidencie  z dôvodu nespolupráce.   Išlo o klientky, ktoré  majú maloleté deti . Asistovali sme im pri návšteve na UPSVARE, kde sme zistili, že už dávno mohli pracovať .  Aj keď rozhodnutie  zaradiť ich do aktivačných prác  je   vecou starostu,  myslíme si, že v tomto prípade ich mal zaradiť hneď, ako mu to zákon dovoľoval. Toto rozhodnutie sme oznámili starostovi a vysvetlili mu, že má pomáhať  svojim obyvateľom , a ženy túto pomoc potrebujú, pretože jedna klientka bola vdova so 4 maloletými deťmi a druhá má dcérku, ktorá sa učí na základnej škole  a dosahuje výborné školské výsledky.

26510517_2073810336182210_1452457679_o(1)

Sme radi, že starosta pochopil a naše klientky od januára 2018 môžu pracovať na obecných službách v rámci aktivačných prác, čo znamená, že k dávke v hmotnej núdzi budú dostávať aktivačný príspevok.  Zaujímavé na tom je, že ony aj predtým pracovali na obecných službách od leta, ale za to  nič nedostávali.

Naši klienti si zvykajú na to, že majú KC, kde  môžu prísť , zúčastňovať na  aktivitách  a hlavne, tu máme pre každého čas na jeho problémy, ktoré spoločne riešime.

Veľmi dobrú spoluprácu máme s JUDR. Angelikou Ciriakovou,  ktorá nám pomáha pri závažných právnych prípadoch.  Spomeniem len  , že vďaka jej včasnej odborne napísanej odpovedi na výpoveď , naša klientka vyriešila svoj problém s bývalým zamestnávateľom vo svoj prospech.

Komunitné centrum sa snaží podľa svojich možností riešiť aj  bytovú otázku našich klientov. Vďaka nadácii Orange  sme dočasne vyriešili problém bývania klienta- bezdomovca, získaním prenosnej unimobunky.

V decembri 2017 sme prostredníctvom  nadácie Orange získali  pre klientov  – mladú mamičku s chorým dieťaťom  finančný príspevok na kúpu piecky, palivového dreva.  Vytvorili sme vďaka  podpore Orange komunitnú špajzu, kde sa nachádzajú základné potraviny, ktoré poskytujeme našim klientom.

Práca v komunitných centrách má svoj  význam. Po prvotných začiatkoch, kedy sme si všetci zvykali na nové prostredie, klientov, ich  problémy sme dnes v štádiu, kedy môžeme úprimne povedať, že projekty takéhoto typu  majú opodstatnenie. Aj keď   nečakáme poďakovanie za svoju prácu, veľmi nás poteší také verejné  – úprimné slovo vedúcich pracovníkov inštitúcií s ktorými pracujeme. Keď vidíme, že problém, ktorý sa zdal neriešiteľný klientovi sa s našou pomocou  vyriešil úplne sa z toho tešíme. Je to úspech nás všetkých nielen kolegov v KC  tiež ľudí, s ktorými pri riešení prichádzame do kontaktu.

Táto práca, práca pre ľudí  nás baví a veríme, že v budúcnosti sa jej dostane viacej ocenenia a bude nástrojom, ktorý bude mať stále miesto v sociálnom systéme štátu Slovenskej republiky.

Aktivity , ktoré sme realizovali v KC :

 • Beseda s pracovníčkami UPSVARU , Rimavská Sobota – Škodlivosť drog na ľudský organizmus, rodičovstvo
 • Beseda o histórii Rómov, tradíciách – Kto som
 • Beseda s rómskymi spisovateľmi, prehliadka ZUČ v kultúrnom dome v Dražiciach z príležitosti Medzinárodného dňa Rómov
 • Burza ošatenia
 • Návšteva Súkromného  hudobno – dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote – vystúpenie študentov  školy
 • Hurá prázdniny – stretnutie s deťmi, s rodičmi , detská diskotéka.

Z príležitosti nástupu do prvého ročníka sme obdarovali 3 budúce prváčky školskými taškami a inými školskými potrebami, ostatné deti dostali školské potreby

 • Varíme zdravo – spoločne deti, rodičia / ukážka jednoduchých receptov zo studenej kuchyne/
 • Detský tábor Khamóro – v spolupráci so Združením za integráciu Rómov, ktorý bol organizátor projektu
 • Denný tábor – Tradičné remeslá žijú v našich srdciach , kde cieľom bolo, aby sa deti dozvedeli o tradičných rómskych remeslách
 • Deň obce Dražice – Tancujeme na dni obce, naše deti si nacvičili program – moderné a rómske tance
 • Účasť našich tanečníkov na prehliadke Život v pohybe , ktorá sa organizovala v Jesenskom
 • Účasť našich tanečníkov na regionálnej prehliadke ZUČ – Spoznajte nás, ktorú  organizovalo OZ ZIR na SR v Rimavských  Janovciach
 • Nepravidelné stretnutia s kolektívmi detí v predvianočnom čase  – na tvorivých dielňach  – okres Rimavská Sobota  / cca 500 detí, prevažne rómskych/
 • Vianočné posedenie s deťmi – odovzdávanie balíčkov, ktoré sme získali prostredníctvom charity

20170916_111208

IMG_20170811_105455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupracujúce organizácie , inštitúcie:

Komunitné centrum Vrbovce

UPSVAR  Rimavská Sobota

UPSVAR Galanta

Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota

Pracovníci policajného zboru Veľký Blh

Základná škola P.K. Hostinského Rimavská Sobota

Špeciálna ZŠ ul. Bottova Rimavská Sobota

Centrum voľného času Relax Rimavská Sobota

Evanjelická cirkev ausburského vyznania Dražice

Apoštolská cirkev Rožňava

Nadácia J and T

Nemocnica  Rimavská Sobota – Mudr. Sedláčková, Mudr. Poliaková

Mudr. Dunajová

Mudr. Barabasová

JUDR. Ciriaková – právnička

OZ Združenie za integráciu Rómov na Slovensku, Rimavské Janovce

Súkromné hudobno- dramatické konzervatórium Rimavská Sobota

Klub rómskych spisovateľov

USVRK

Okresný súd Rimavská Sobota

Pedagogicko -psychologická poradňa Rimavská Sobota

Detský domov Liptovský Mikuláš

Obecný úrad Dražice

Nadácia Orange

Iuventa Bratislava

 

 

Mgr. Alena Horváthova, Odborný garant komunitného centra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.