Kontrolór a jeho práca v teréne – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) je jedným zo šiestich národných projektov Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch a umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou. NP POS sa realizuje od januára 2014 a bude prebiehať do decembra 2015.

Výkon opatrovateľskej služby v súčasnosti prebieha vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Z projektu bolo podporených 155 poskytovateľov z celého Slovenska, ktorí vytvorili 3301 pracovných miest pre opatrovateľky a opatrovateľov. Do projektu sa mohli zapojiť obce a mestá, cirkevné organizácie, neziskové organizácie a občianske združenia. Počet poskytovateľov opatrovateľskej služby za jednotlivé samosprávne kraje prehľadnejšie znázorňuje nasledujúci obrázok.

POS03

Zdroj: Vlastné spracovanie na základe štatistických údajov NP POS

 

Realizácia projektu a samotný výkon opatrovateľskej služby (ďalej len „OS“) si vyžaduje prácu kontrolórov výkonu OS v teréne. Práca kontrolórov je náročná. Denne sa stretávajú s prípadmi ľahšími, ale aj s tými najťažšími. Jedným z našich najskúsenejších kontrolórov je Mgr. Vladimír Gajdičiar, ktorý pôsobí v Žilinskom samosprávnom kraji. Pán Gajdičiar musí denne zdolávať náročný terén oblasti Kysúc. Má bohatú prax v oblasti opatrovateľskej služby, denne sa stretáva s opatrovateľkami[i] a opatrovanými klientmi, vidí rôzne životné príbehy ľudí, ktorí potrebujú opateru. Preto som mu položila pár otázok, ktoré by nám mohli priblížiť nielen dianie v teréne, ale aj to, akú skvelú, ale na druhej strane aj náročnú prácu kontrolór odvádza.

 POS02

Foto: Vladimír Gajdičiar

 

Kto je to kontrolór a v čom spočíva práca kontrolóra?

Kontrolór v rámci NP POS zabezpečuje kontrolu výkonu OS u jednotlivých poskytovateľov, priebežne monitoruje a hodnotí výkon opatrovateľskej služby, spolupracuje s poskytovateľmi opatrovateľskej služby v regióne, a vykonáva ďalšie odborné činnosti. U poskytovateľa kontrolujem predovšetkým dodržiavanie Zmluvy o spolupráci a právnych noriem Slovenskej republiky. Pri Kontrole u poskytovateľa sa zameriavam na dodržiavanie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ďalšími s nimi súvisiacimi právnymi normami. Zároveň kontrolujem vedenie spisovej dokumentácie opatrovaného, ale aj opatrovateľky a publicitu projektu. Poskytovateľa taktiež metodicky usmerňujem v rámci podmienok, ktoré sú stanovené v rámci NP POS. Okrem kontroly poskytovateľa vykonávam aj kontrolu náhodne vybraných opatrovateliek a opatrovaných klientov. V teréne je kontrola zameraná na kontrolu výkonu OS opatrovateľkou na adrese poskytovania opatrovateľskej služby opatrovanému klientovi. Najdôležitejšie je to, či je splnený samotný výkon OS podľa podmienok stanovených v rámci NP POS.

 

Ako vyzerá bežný pracovný deň kontrolóra?

Bežný deň začína služobnou cestou podľa vopred stanoveného plánu k poskytovateľom OS v rámci kraja a k opatrovateľkám vykonávajúcim OS v domácom prostredí. Kysuce, kde pôsobím, sa nachádzajú v dosť členitom horskom prostredí a na veľkej ploche územia. Niektoré obce sa nachádzajú v hraničnom pásme s Českou republikou a Poľskou republikou.

 

POS01

Foto: Vladimír Gajdičiar

 

Návšteva domácnosti začína kontaktom s opatrovateľkou. Na základe ústneho súhlasu opatrovaných a ich rodinných príslušníkov vchádzam do domácnosti. Prebehne kontrola dochádzky a evidencie úkonov v opatrovateľskom liste klienta. Ak je klient schopný komunikácie, nadviažem s ním rozhovor.

Snažím sa využívať metódu rozhovoru s klientom, a to predovšetkým z dôvodu oboznámenia sa s jeho zdravotnými problémami, ale aj s jeho rodinnou anamnézou. Z mojej strany sa snažím empaticky vypočuť klienta. Pri rozhovore dokážem najlepšie zistiť to, či vznikli pri výkone OS nejaké problémy. Ak áno, vždy spoločne hľadáme riešenie. V prevažnej väčšine sa jedná hlavne o spôsob vybavenia zdravotníckych pomôcok, prípadne kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia prostredníctvom peňažného príspevku na túto kompenzáciu podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V rámci projektu podpora opatrovateľskej služby pracuje celý tím kontrolórov. Pomáhate si navzájom a snažíte sa jeden druhého podporiť a pomôcť si?

Áno, často diskutujeme o možnostiach riešenia jednotlivých prípadov, vymieňame si skúsenosti, vychádzame si v ústrety a podporujeme sa vzájomne. Pravidelne sa stretávame na spoločných stretnutiach kontrolórov v Bratislave. Na stretnutiach s našou koordinátorkou preberáme a diskutujeme, prípadne riešime zložité prípady a situácie, na ktoré sme v teréne natrafili. Pravidelné porady napomáhajú nielen k zlepšeniu mojej práce, ale taktiež k vzájomnému  zdieľaniu informácií a skúseností, z ktorých môžem čerpať inšpiráciu do budúcnosti.

  

O aké úkony opatrovateľskej služby je v teréne najväčší záujem?

V oblasti sebaobsluhy ide o úkony spojené s osobnou hygienou, obliekaním, sprievodom pri chôdzi, dodržiavaním liečebného režimu – predpisovanie liekov u ošetrujúcich lekárov, ich výber v lekárni a ich dávkovanie pri užívaní klientom. Pri úkonoch zameraných na   starostlivosť o domácnosť ide o prípravu jedla, nákup potravín, bežné upratovanie domácnosti, starostlivosť o lôžko. V teréne sa stretávam aj s požiadavkami opatrovaných klientov, ktoré nesúvisia s úkonmi opatrovateľskej služby. Ide o prácu v záhrade a v jednom prípade žiadala opatrovaná opatrovateľku, aby sa starala aj o úžitkové domáce zvieratá.

 

Aké vekové kategórie opatrovaných sú v rámci opatrovateľskej služby najviac zastúpené?

Najviac je zastúpených klientov vo veku od 70 do 80 rokov, pričom prevažuje viac žien ako mužov.

 

Nakoľko sa pri práci kontrolóra stretávate aj s ľuďmi s nepriaznivým zdravotným stavom, či zdravotným postihnutím, je to pre Vás psychicky náročné?

Práca s ľuďmi je všeobecne považovaná za prácu, ktorá významne determinuje psychiku každého človeka. I moja práca prináša výraznú psychickú záťaž predovšetkým z dôvodu akumulácie mnohých ťažkých osudov v rodinách opatrovaných klientov. Špecifickým prípadom sú osudy rodín s ťažko postihnutými maloletými deťmi. Nakoľko mám dlhodobé skúsenosti s prácou s ľuďmi, som si vedomý, že je potrebné dodržiavať psychohygienu a predchádzať tak syndrómu vyhorenia.

 

Vidíte v praxi prínos NP POS ?

Prirodzené prostredie, myslím tým prostredie, v ktorom opatrovaný prežil značnú časť svojho života, napomáha dôstojnému žitiu seniora, ale aj ťažko zdravotne postihnutého opatrovaného klienta. Opatrovaný klient zostáva v rodine, je jej súčasťou, čomu prispieva práve opatrovateľská služba. Má možnosť každodenného kontaktu s blízkou rodinou, priateľmi a tým sú sociálne väzby pre klienta zachované. Uspokojené sú tým potreby lásky, prijatia a spolupatričnosti. Vo svojom prirodzenom prostredí, rodine, má opatrovaný klient pocit potrebnosti, uznania, či úcty. Z týchto dôvodov vidím v praxi obrovský význam projektu.

 

V závere článku by som sa chcela poďakovať pánovi Gajdičiarovi za rozhovor. Celý tím NP POS chce nielen pánovi Gajdičiarovi, ale aj celému tímu kontrolórov poďakovať za prácu, ktorú denne v teréne odvádzajú.

[i] do NP POS sú zapojené opatrovateľky aj opatrovatelia. Prevažnú väčšinu tvoria opatrovateľky. Z toho dôvodu bude v článku uvádzaný ženský rod.

Foto:

Mgr. Vladimír Gajdičiar

Autori:

Mgr. Anna Bořiková, Mgr. Vladimír Gajdičiar

Jedna myšlienka na “Kontrolór a jeho práca v teréne – Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.