Lidwina – domov sociálnych služieb v Strážskom

Na konci školských letných prázdnin v roku 1973 začal svoju činnosť Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež v Strážskom. V tom čase sem premiestnili 52 chovancov z iných ústavov po celom východnom Slovensku, ale aj z miest za hranicami kraja.

Dnes hovoríme o DSS Lidwina Strážske. Už to nie je len zariadenie pre deti a mládež, ale tie vyrástli a sú z nich mladí dospelí. Aj keď niektorí potrebujú väčšiu mieru podpory a starostlivosti a svojím vzhľadom stále pripomínajú deti. Areál zariadenia je, na rozdiel od ostatných DSS, situovaný v intraviláne mesta, dalo by sa povedať, že so slušnou dostupnosťou k službám, obchodom a kostolu, ktorý je pre značnú časť mladých klientov dôležitou súčasťou ich života. Len tie služby komunitného charakteru, ktoré by hovorili niečo o kvalite života ľudí z Lidwiny, akosi chýbajú. V tomto sa zariadenie od ostatných, zapojených do NP DI (Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb), nijako nelíši. Obyvatelia z neho musia von a tá potreba je azda ešte viac zreteľná pri slečnách, ktoré počas našej decembrovej návštevy stretávame a len pred malou chvíľou začali bývať v tréningovom byte – v areáli zariadenia. Pritom pravidelne navštevujú miestne centrum voľného času, kde mávajú tanečný krúžok, minulý rok absolvovali aj kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy, a sú po pohybovej stránke naozaj nadané. Teraz sa učia, ako si uvariť, pripraviť raňajky, oprať, ožehliť, upratať – ako sa postarať samy o seba. Predovšetkým sa však budú musieť naučiť, že život nie je o bývaní vo veľkých izbách vnútri inštitúcie ale o samostatnosti a možnosti rozhodovať o sebe. O živote vonku.

Pestovanie levandule v zariadení

Pestovanie levandule v zariadení

V LIDWINA – Domove sociálnych služieb sa dnes:

 1. a) poskytujepomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, výchova
 2. b) zabezpečujepracovná terapia, záujmová činnosť
 3. c) utvárajú podmienky navzdelávanie, úschovu cenných vecí

Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj sa spolu s vedením zariadenia rozhodli ísť ďalej a zvyšovať kvalitu života obyvateľov DSS Lidwina veľkým systémovým opatrením – zapojením zariadenia do NP DI, ktorý sa začal realizovať v roku 2013, prostredníctvom Implementačnej agentúry pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Všetkých 73 zamestnancov dostáva prostredníctvom kvalitných slovenských a českých lektorov nový vhľad do starostlivosti, ktorú poskytujú. Dôraz sa kladie predovšetkým na vnímanie klienta ako celistvej ľudskej osobnosti, so svojimi potrebami, právami a možnosťami čo najsamostatnejšie o svojom živote rozhodovať. Základom DI sú totiž postoje a etika, o sťahovanie do nových bytov/domčekov a domácností ide až v druhom rade. Ako všetko v sociálnych službách, aj transformácia je totiž v prvom rade o ľuďoch.

Príprava veľkonočnej výzdoby

Príprava veľkonočnej výzdoby

Keďže je dnes v zariadení 80 obyvateľov, z nich 13 vo veku do 18 rokov, ostatní sú už mladí dospelí, je značný predpoklad, že o niekoľko rokov sa zariadenie stane len DSS pre dospelých. Je preto nevyhnutné o to intenzívnejšie pracovať s klientmi na tom, aby sa dokázali čo možno najviac osamostatniť. V mladšom veku je oveľa väčší predpoklad pozitívneho vnímania zmien. Aj ľudia s väčšou mierou potrebnej podpory sa pri správnom prístupe pomerne rýchlo posúvajú dopredu, často dosiahnu pre zamestnancov, ktorí s nimi pracujú, dovtedy nepredstaviteľné pokroky.

Na otázky odpovedá riaditeľka zariadenia LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom, PhDr. Lýdia Bušaničová.

Ako vnímate úroveň poskytovania pobytových sociálnych služieb v SR dnes?

Na Slovensku v súčasnosti prevláda pobytová forma poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach s kapacitou vyššou ako 50 prijímateľov. Pobytové sociálne služby tak napĺňajú všetky klasické znaky inštitucionalizmu, čo v súčasnej modernej Európe je nežiaduce a stáva sa prežitkom dnešnej doby. Všeobecná snaha spoločnosti o humanizáciu takýchto zariadení je nielen chvályhodná, ale priam nevyhnutná. Napriek obrovskej snahe personálu nie je možné vo veľkokapacitných zariadeniach poskytnúť všetkým prijímateľom vhodný priestor na sebarealizáciu, prípadne kontakt s komunitou. Klienti sú izolovaní, štandardné kontakty s okolím sú nedostatočné, povrchné a nenapĺňajú svoj hlavný význam. Ďalším problémom v inštitúciách je pevný režim zariadení, bez minimálnej možnosti klientov naplánovať si „svoj vlastný deň“. Práve to má potom za následok pestovanie naučenej bezmocnosti. Inštitúcie kladú vysoký dôraz na ochranu svojich klientov pred úrazom, ochorením, a tým bránia klientom stretnúť sa „s tým zlým“, čo život prináša. Klienti sa takto stávajú väzňami vo svete bez problémov, ktoré hrozia z vonkajšieho prostredia. Pri kontakte s bežným životom sú potom neistí, nevedia sa brániť, nevedia sa presadiť, naďalej radšej túžia po bezpečí inštitucionálneho systému. Je našou spoločnou povinnosťou ich z tejto slepej uličky vyviesť.

Slávnostný Venček absolventov kurzu spoločenského tanca

Slávnostný Venček absolventov kurzu spoločenského tanca

Ako by sa podľa vás malo poskytovanie pobytových služieb u nás vyvíjať v budúcnosti?

Pobytové služby by mali byť v budúcnosti poskytované na komunitnej úrovni. Klasické veľkokapacitné zariadenia by mali ako také zaniknúť a pretransformovať sa na zariadenia rodinného typu. Klienti, umiestnení v takýchto zariadeniach, budú čo najviac integrovaní medzi intaktnú populáciu. Bývať budú v domoch, prípadne bytoch v priamom susedstve zdravých ľudí. Pristupovať sa k nim bude omnoho individuálnejšie, ako je tomu v súčasnosti. Zároveň sa im podľa miery podpory ponechá dostatok priestoru pre vlastné rozhodovanie. Osobnostná a profesionálna kvalita personálu bude naďalej stúpať, personál bude adekvátne finančne ohodnotený, bude ho viac. Klienti budú využívať všetky dostupné komunitné služby, ktorých sieť bude výrazne kvalitnejšia, bohatšia a bude kopírovať potreby regiónu.  

Čo bolo podnetom pre rozhodnutie zariadenia zapojiť sa do NP DI?

Rozhodnutie o zapojení sa do projektu bolo z podnetu Košického samosprávneho kraja. Podmienky na zapojenie sa do projektu spĺňali len dve zariadenia, a to LIDWINA DSS Strážske a IDEA DSS Prakovce. Obidve zariadenia sú veľkokapacitné, boli zariadeniami pre deti. Od 1.1.2011 sú zariadeniami pre deti a dospelých, a preto bola splnená veková podmienka pre zaradenie do NP DI. Našou prioritou je už dlhé roky snaha o humanizáciu prostredia, v ktorom klienti bývajú, a čo najväčšia možná integrácia klientov medzi intaktnú populáciu. Z uvedeného dôvodu sme zrealizovali množstvo projektov s cieľom integráciu podporiť. Medzi ne patrí napríklad podujatie S vami nie sme sami, Objav môj hrad, Veselá providentiáda, Srdce srdcu, Aj ja to dokážem a mnohé iné. Dlhé roky aktívne spolupracujeme s mnohými organizáciami v meste i mimo neho. Našim zámerom je neustále zvyšovanie kvality života prijímateľov, ktorým sociálne služby poskytujeme. Práve táto skutočnosť sa stala tou najzákladnejšou príčinou pre zapojenie sa do NP DI. V ňom vidíme obrovský priestor pre uskutočnenie našich zámerov.

Urobilo by vaše zariadenie rovnaké rozhodnutie aj dnes?

Určite áno. Naše rozhodnutie pokladáme za veľmi správne. Už teraz vieme, že cesta na ktorú sme sa spoločne vydali, bude bez konca. Aj keď nás pri napĺňaní našich vízií čaká nesmierne množstvo práce, úskalí a problémov, budú nás na nej sprevádzať klienti, ktorých život bude každým dňom kvalitnejší. A práve o to nám všetkým ide.

Kde vidíte prvé výzvy a možno problémy, ktoré sa v procese DI ukazujú ako špecifické pre váš región?

V procese transformácie sa môžu vyskytnúť viaceré problémy. Medzi najväčší problém môžeme zaradiť integráciu prijímateľov – Rómov medzi zdravú skupinu občanov v meste, či okolí. Rómska populácia v našom regióne je veľmi negatívne vnímaná, a tu vidíme bariéry, ktoré bude potrebné prekonať. Ďalším problémom je samotné mentálne postihnutie. Bežné obyvateľstvo inak vníma človeka postihnutého fyzicky a inak mentálne. Nedôveruje mu a má z neho strach. Myslí si, že ak bude mať za suseda mentálne postihnutého človeka z „ústavu“, bude jeho rodina ohrozená, kvalita jeho života rapídne klesne. Ďalšou obavou je strach zo skutočnosti, že v prípade susedstva skupiny mentálne postihnutých ľudí klesne aj cena okolitých nehnuteľností. Myslíme si, že je rozdiel v integrácii mentálne postihnutých osôb vo veľkom meste a v meste Strážske, sotva päťtisícovom. Posledným z najväčších problémov je obava, že v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti bude pre našich klientov veľmi zložité uplatniť sa na trhu práce. Všetky uvedené prekážky a problémy je však možné čiastočne alebo úplne zvládnuť. Dôležité je veriť, že sa nám to podarí. A my veríme…

Pečieme maškrty

Pečieme maškrty

Projekt je naplánovaný do konca roka 2015. Kde sa ako zariadenie vidíte v procese DI v ideálnych podmienkach a pri úspešnom absolvovaní aktivít naplánovaných v NP DI?

Z nášho pohľadu DI je dlhodobý proces. Ak ho chceme zvládnuť s menšími problémami je potrebné v prvom rade pripraviť verejnosť na zmeny, ktoré prichádzajú v rámci poskytovaných sociálnych služieb, teda prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú úroveň. Za kľúčovú úlohu považujeme správne načasovanú a zvládnutú mediálnu kampaň na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Celý proces DI môže byť ohrozený i v dôsledku nedostatočnej informovanosti a dezinformácie môžu spôsobiť zabrzdenie celého procesu.

Vytvorenie a využívanie akých komunitných služieb bude v budúcnosti pre vašich klientov kľúčovými?

Plánovanie poskytovania sociálnych služieb v budúcnosti pre našich prijímateľov sa odvíja od miery podpory, akú v súčasnosti vyžadujú. Zároveň sme predpokladali, u ktorých prijímateľov je perspektíva pre znižovanie miery podpory v budúcnosti. Z uvedeného dôvodu sme v zariadení zriadili tréningové bývanie, kde intenzívne pripravujeme šesť dievčat na sociálnu službu s nižšou mierou podpory. Sme presvedčení, že z celkovej kapacity 80 prijímateľov bude 12 klientov po intenzívnej príprave vhodných pre využívanie sociálnej služby podporovaného bývania. U ostatných klientov (stredný až ťažký stupeň mentálneho postihnutia), z ktorých je zároveň veľké množstvo čiastočne alebo úplne imobilných bude naďalej najvhodnejší spôsob sociálnej služby s vysokou mierou podpory. Všetci však budú umiestnení v 6 lôžkových domoch alebo bytoch. Okrem poskytovania kvalitnej zdravotnej, ošetrovateľskej starostlivosti a rehabilitácie im budú pravidelne poskytované ďalšie terapie – snoezelen, bazálna stimulácia, canisterapia… Denné aktivity bude personál plánovať spolu s klientom (v závislosti od mentálneho postihnutia). Klient sa nebude prispôsobovať personálu, ale personál klientovi.   V budúcnosti plánujeme poskytovať služby v:

 • domove sociálnych služieb
 • podporovanom bývaní
 • dennom centre (aj pre starších občanov)(V dennom centre by prijímatelia mali zriadené dielne na rôzne aktivity, čajovňu, …)
 • rehabilitačné služby pre prijímateľov i verejnosť( aj pre klientov denného centra z verejnosti)
 • odľahčovacia služba (pre mesto a okolie) (4 lôžka)
Masážny bazén v zariadení

Masážny bazén v zariadení

Viete si dnes predstaviť, ako asi bude vyzerať bežný deň vášho klienta po úspešnom ukončení projektu a umiestnení do komunity?

Je veľmi všeobecné hovoriť o tom, ako bude vyzerať bežný deň klienta. Veľa bude závisieť od zdravotného postihnutia, a teda od miery podpory, akú bude klient vyžadovať. Tak napríklad: klient bude bývať v rodinnom dome. Spolu s personálom si naplánuje svoj deň. Po bežných ranných úkonoch (hygiena, raňajky) sa v prípade jeho záujmu odoberie do denného centra, kde sa bude venovať činnostiam, ktoré ho budú baviť a o ktoré bude mať záujem. Možno však bude mať v ten deň naplánované kino, možno nákupy, možno si len bude chcieť poleňošiť pri televízii, niektorý možno bude pravidelne odchádzať z domu za prácou. Personál mu nebude určovať čo má robiť, ale bude ho motivovať. Klient sa rozhodne sám. Jeho deň sa bude čo najviac podobať dňu zdravého človeka. Je dôležité, aby v ňom mal miesto pre oddych ale aj pre povinnosti. Takto si klient bude uvedomovať svoju vlastnú hodnotu.

PhDr. Lýdia Bušaničová – študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odbor marketingová komunikácia, projektový manažment. V zariadení pracuje od roku 1996. Pôsobí ako externý učiteľ na Vysokej škole sv. Alžbety Bratislava, detašované pracovisko Michalovce, kde svoje vedomosti a praktické skúsenosti odovzdáva študentom sociálnej práce. V meste Strážske je zástupkyňou primátora mesta už štvrté volebné obdobie. V  rámci spolupráce medzi zariadením, mestom a spoločenskými organizáciami, školami a cirkvami došlo k výraznému zlepšeniu vzťahov pri integrácii klientov zariadenia, čo v budúcnosti môže prispieť k úspešnej realizácii deinštitucionalizácie.

2 myšlienky na “Lidwina – domov sociálnych služieb v Strážskom

 1. tibor

  dobri den ja som cel abi ste nap poslal fotki od slavki pulkovej a zuzanki polkovi a od leona pukla ja som ich uju tojesu moje surodenci vel som iich nevidel

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.