Národný program kvality Slovenskej republiky na obdobie 2013 – 2016

Dňa 16. októbra 2013 schválila Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 606 Národný program kvality Slovenskej republiky na roky 2013 – 2016  (NPK SR) ako štátnu politiku kvality SR.

NPK SR na roky 2013 – 2016 je strategickým dokumentom na podporu rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

Organizačne a administratívne budú realizáciu NPK SR zabezpečovať tieto zložky:

 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) – poverený vládou SR ako koordinátor aktivít rezortov, samosprávy a ostatných zainteresovaných strán v oblasti NPK SR,
 • Rada NPK SR – odborný, poradný, iniciačný a koordinačný orgán predsedu ÚNMS SR pre uplatňovanie štátnej politiky kvality v SR,
 • Strategická skupina Rady – poradný orgán Rady NPK SR, ktorý formuluje strategické zámery NPK SR,
 • Odborné sekcie Rady – odborne zamerané na jednotlivé prioritné oblasti NPK SR,
 • Národné informačné stredisko podpory kvality – interaktívna informačná základňa pre verejnosť, s cieľom propagácie NPK SR a jeho aktivít.

Aktivity k naplneniu Stratégie NPK SR:

 • prijatie Charty kvality SR ako dôležitého dokumentu pri podpore rozvoja kvality v SR,
 • vytvorenie webovej stránky www.npksr.sk s cieľom zvyšovania povedomia o kvalite,
 • vyhlásenie súťaže Národná cena SR za kvalitu, Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, Top manažéri kvality a Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života,
 • vyhlásenie mesiaca november „Mesiacom kvality“ vrátane Európskeho týždňa kvality v SR (štvrtok v 2. týždni v novembri – Svetový deň kvality),
 • organizovanie konferencií zameraných na podporu manažérstva kvality.

V súlade so Stratégiou Národného programu kvality SR budú postupne zriaďované nasledovné odborné sekcie:

 1. Kvalita produkcie v priemysle a stavebníctve
 2. Kvalita vo vzdelávaní
 3. Kvalita v normalizácii, metrológii, skúšobníctve, akreditácii a certifikácii
 4. Kvalita cestovného ruchu, hotelierstva, kúpeľnej starostlivosti
 5. Kvalita v životnom prostredí
 6. Kvalita potravín a poľnohospodárskych surovín
 7. Kvalita v zdravotníctve
 8. Kvalita vo verejnej správe
 9. Kvalita v obrannom a bezpečnostnom priemysle
 10. Sekcia pre mediálnu podporu a propagáciu
 11. Spoločenská zodpovednosť organizácií
 12. Kvalita v doprave
 13. Kvalita v obchode a ochrana spotrebiteľa
 14. Kvalita v energetike
 15. Kvalita v sociálnych službách

Každá sekcia bude pracovať v zložení gestor, predseda, členovia, výkonný sekretariát Rady NPK SR a spolupracujúce organizácie.

Priority jednotlivých odborných sekcií budú formulované na základe strategických zámerov NPK SR schválených Radou. Výsledky práce odborných sekcií budú mať charakter iniciačný a odporúčajúci. K  problémovým oblastiam kvality budú sekcie definovať len východiskové rámce do konkrétnych projektov či námetov a ich riešenia by mali byť následne po odporučení Radou NPK SR riešené v spolupráci so zainteresovanými stranami.

Jednou z prvých odborných sekcií Rady NPK SR, ktorá zahájila svoju činnosť, je odborná sekcia Kvalita v sociálnych službách na čele s predsedníčkou Mgr. Vierou Šedivcovou, poslankyňou Národnej rady SR, členkou výboru Národnej rady SR pre sociálne veci a riaditeľkou DSS Ladomerská Vieska.

Odborná sekcia Kvalita v sociálnych službách vznikla s cieľom zvyšovania úrovne, dostupnosti, bezpečnosti a kapacít poskytovaných sociálnych služieb, ako aj overovania kvality hodnotením štandardov kvality.

Bližšie informácie o NPK SR a jeho aktivitách nájdete na www.npksr.sk.

Autori:

Katarína Kašubová
Katarína Verešová

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
kvalita@normoff.gov.sk
www.unms.sk