Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“), ktorého cieľom je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvýšenia dostupnosti opatrovateľskej služby, sa realizuje od januára 2014. Jeho hlavnou aktivitou je „Podpora výkonu opatrovateľskej služby“, ktorá bude prebieha do októbra 2015.

Podaktivity projektu:

1.1 Výber spolupracujúcich subjektov a výkon opatrovateľskej služby, od 01/2014 – 09/2014

1.2 Kontrola výkonu opatrovateľskej služby, od  01/2014 – 10/2015

IA ZaSI dňa 05.03.2014 zverejnila na svojom webovom sídle “Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu“, ktoré je určené pre poskytovateľov opatrovateľskej služby (ďalej len „POS“). Na základe prijatých „Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu“ začala IA ZaSI uzatvárať s vybranými POS Zmluvy o spolupráci, v ktorých sú upravené vzťahy a náležitosti spojené s výkonom opatrovateľskej služby. Marec 2014 bol prvým mesiacom, kedy sa začali uzatvárať zmluvy o spolupráci s POS. Každá platná zmluva je zverejnená v centrálnom registri zmlúv SR s uvedeným dátumom účinnosti.

Priebeh realizácie hlavnej aktivity národného projektu je podľa predpokladov a v súlade s opisom projektu. V rámci podaktivity „Výber spolupracujúcich subjektov a výkon opatrovateľskej služby“ sa realizuje samotný výber, proces zazmluvnenia POS a výkon opatrovateľskej služby. Na základe uzatvorených zmlúv s POS a výkonom opatrovateľskej služby na národnom projekte uvádzame počty zazmluvnených poskytovateľov opatrovateľskej služby, novovytvorených pracovných miest a osôb, ktorým sú v projekte poskytnuté/poskytované služby starostlivosti, všetky 3 skupiny aktívne zapojené v projekte v danom mesiaci.

 

Stav projektu k 31.05.2014

        Počet zazmluvnených poskytovateľov opatrovateľskej služby: 9

 •   Počet novovytvorených pracovných miest : 71
 •   Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi : 4
 •   Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami : 67
 •   Počet osôb, ktorým sa v projekte poskytujú služby starostlivosti: 81

 

Stav projektu k 30.06.2014

       Počet zazmluvnených poskytovateľov opatrovateľskej služby: 23

 • Počet novovytvorených pracovných miest : 188 
 • Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi : 7
 • Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami : 181
 • Počet osôb, ktorým sa v projekte poskytujú služby starostlivosti: 267

 

Stav projektu k 31.07.2014

        Počet zazmluvnených poskytovateľov opatrovateľskej služby: 37

 •  Počet novovytvorených pracovných miest: 390
 •  Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 22
 •  Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 367
 •  Počet osôb, ktorým sa v projekte poskytujú služby starostlivosti: 501

 

Stav projektu k 30.08.2014

       Počet zazmluvnených poskytovateľov opatrovateľskej služby: 56

 •  Počet novovytvorených pracovných miest: 556
 •  Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 36
 •  Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 520
 •  Počet osôb, ktorým sa v projekte poskytujú služby starostlivosti: 745

 

Z horeuvedených štatistík realizácie projektu je zrejmý nárast počtu poskytovateľov opatrovateľskej služby a opatrovateliek projektu. Okrem aktivít v oblasti organizácie informačných seminárov boli vyvinuté aj aktivity v spolupráci so Združením miest a obcí SR zamerané na oslovenie miest a obcí, ktorí tvoria najširšiu cieľovú skupinu národného projektu. Dňa 29.07.2014 sa uskutočnilo stretnutie so ZMOS v Bojniciach, kde bol odprezentovaný národný projekt a zjednodušene vysvetlené možnosti zapojenia  sa do NP POS.  Ďalšie  stretnutia sú naplánované v prvej polovici septembra 2014 v Nitrianskom a Trnavskom kraji, presné dátumy budú konzultované so ZMOS na základe ich harmonogramu. Uvedenými opatreniami sa snažíme zdynamizovať nárast POS a opatrovateľov a zvýšiť počty merateľných ukazovateľov výsledku projektu. 

Druhou podaktivitou projektu je Kontrola výkonu opatrovateľskej služby na základe ktorej IA ZaSI  prostredníctvom 12 kontrolórov zabezpečí kontrolu výkonu opatrovateľskej služby nielen u poskytovateľov opatrovateľskej služby, ale aj u vybraných opatrovateliek a neohlásene aj u vybraných klientov. Po podpise zmlúv o spolupráci s poskytovateľmi opatrovateľskej služby bude vykonávanie opatrovateľskej služby kontrolované v zmysle „Zmluvy o spolupráci“.

Na národnom projekt POS pracuje 1 koordinátor a 6 kontrolóriek, ktoré zabezpečujú dodržiavanie podmienok v zmysle zmluvy o spolupráci a príručky pre spolupracujúce subjekty opatrovateľskej služby zapojených do NO POS. Zabezpečujú fyzickú kontrolu a poradenstvo v nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom a košickom regióne. Každý mesiac sa stretávajú v sídle IA ZaSI a aktívne riešia priebeh kontroly za celý mesiac a hľadajú riešenia na vyskytnuté problémy. Kontrolórky majú bohaté skúsenosti z praxe s POS a opatrovateľkami v jednotlivých regiónoch. Pre získanie prehľadu sme sa ich spýtali nasledujúce otázky týkajúce sa NP POS a na situáciu v oblasti opatrovateľskej služby na Slovensku. Na otázky odpovedali Mgr. Lenka Pavlíková, kontrolórka v Prešovskom kraji a Mgr. Monika Bačová, kontrolórka v Košickom kraji, pracujúce na NP POS:

           Aké sú najčastejšie cieľové skupiny z pohľadu odkázanosti na potreby opatrovateľskej služby?

Opatrovateľská služba je najviac zabezpečovaná starým ľuďom, najmä ženám od 70 rokov, nakoľko ich zdravotný stav im neumožňuje zabezpečiť plynulý chod domácnosti, čo je prvým faktom, ktorý si uvedomia, až potom zisťujú, že nie sú samostatné a potrebujú pomoc aj pri iných samoobslužných úkonoch.

          Aká veková kategória ľudí je najviac odkázaná na využívanie opatrovateľských služieb?

Od 75 do 100 rokov (aj v tomto veku sú opatrovaní zapojení  v rámci NP POS), je však dôležité, čo je dôvodom odkázanosti,  o aké ochorenie sa jedná, o aktuálny stav diagnózy, prognózu liečby a zhoršovania, pri Alzheimerovi ide aj o mladšie ročníky, taktiež pri onkologických ochoreniach.

            Je opatrovateľská služba na Slovensku poskytovaná v dostatočnej kvalite?

Opatrovateľky zamestnané prostredníctvom NP POS vykonávajú svoju prácu v maximálnej kvalite, pri náhodných kontrolách v domácnostiach klientov sa stretávame s pozitívnou odozvou a spätnou väzbou klientov na prácu opatrovateľky. Myslím si, že opatrovateľská služba na Slovensku je poskytovaná v dostatočnej kvalite. Je mi však ľúto, že význam opatrovateľskej služby v domácom prostredí  je veľmi málo v povedomí ľudí. Bolo by dobre, ak  by boli jej pozitíva a kvalita viac priblížené bežnej populácii im blízkym spôsob, napr. cez médiá.  Vo vyspelejších krajinách je opatrovateľská služba vnímaná z iného uhla pohľadu, tzn.  je samozrejmou súčasťou života seniorov, ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a života ich najbližších.  Myslím, že aj ľudia žijúci v našej krajine majú právo na prístup k tejto sociálnej službe, ktorá je poskytovaná v ich prirodzenom, resp. domácom prostredí.

          Je podľa Vás ohodnotenie opatrovateľov adekvátne v porovnaní s obtiažnosťou práce?

V rámci prešovského kraja sa mzda opatrovateľky pohybuje v rozmedzí, ktoré je pre náš kraj charakteristické a zodpovedá možnosti zamestnať sa a ponuke voľných pracovných miest na pracovnom trhu, čo využívajú zamestnávatelia a mzdy podhodnocujú. Ohodnotenie opatrovateľov v rámci NP POS je adekvátne (aj z dôvodu vykonávanej kontroly), nakoľko dosahuje oveľa vyššiu sumu ako mzda opatrovateliek zamestnaných mimo projektu v jednotlivých inštitúciách. Avšak ohodnotenie opatrovateľov je v porovnaní s inými krajinami na dosť nízkej úrovni. Pohybujú sa na úrovni minimálnej mzdy. Aj z tohto dôvodu nám kvalifikovaní opatrovatelia odchádzajú zo Slovenska s vidinou lepšieho finančného ohodnotenia do zahraničia, pričom vykonávajú úkony v rámci opatrovateľskej služby v domácnosti opatrovaného porovnateľné ako na Slovensku.

          Prispieva  projekt k zvýšeniu záujmu o prácu v oblasti opatrovateľskej služby a tým pádom k zvýšeniu zamestnanosti?

Myslím si, že áno. U jedného z poskytovateľov som na začiatku realizácie Národného projektu POS zaznamenala: „Je  hlad po práci. Opatrovateľky sú šťastné, že sa zamestnali  a majú z toho veľkú radosť“. Aj na základe tejto skutočnosti možno usúdiť, že projekt prispieva k zvýšeniu záujmu o prácu v tejto oblasti. Prostredníctvom tohto projektu sa vytvorilo mnoho pracovných miest, čo prispelo k zvýšeniu zamestnanosti.

          O aké úkony/činnosti  služby je najväčší záujem?

V domácnosti opatrovaných sa vykonávajú všetky úkony v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z.. Tieto úkony sú vykonávané podľa individuálnych potrieb opatrovaných. Väčšinou sú to úkony pri sebaobslužných činnostiach, ako napr. osobná hygiena, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, kŕmenie a pomoc pri pití, sprievod na toaletu, pomoc pri vyzliekaní, obliekaní, mobilita, motorika, sprievod pri chôdzi, pomoc pri vstávaní z lôžka, dodržiavanie liečebného režimu v domácom prostredí, nákup a podávanie liekov, aplikácia mastí, odmeranie krvného tlaku, kontrola glykémie glukomerom, polohovanie a ďalšie. Ďalej je to starostlivosť o domácnosť prijímateľa, a to napr. nákup potravín, príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, bežné upratovanie v domácnosti a ďalšie. Súčasťou úkonov sú aj úkony pri základných sociálnych aktivitách opatrovaného, ako je sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavenie úradných záležitostí, pri záujmových a iných činnostiach a ďalšie.

          Myslíte si, že realizáciou projektu sa zvýši záujem o opatrovateľskú službu v domácom prostredí a bude pretrvávať aj po jeho ukončení?

Myslím, že realizáciou projektu sa zvýši záujem o opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Bolo by vhodné všetkými dostupnými prostriedkami podporiť pokračovanie tohto projektu, aby sa táto možnosť dostala ešte viac do povedomia ľudí a poskytovateľov opatrovateľskej služby. Je dôležité pozrieť sa na túto sociálnu službu z dlhodobého hľadiska, a žiaľ, jeden rok nie je postačujúci. Ak by bola podpora opatrovateľskej služby v domácom prostredí z dlhodobého časového hľadiska , tak by bola reálna jej udržateľnosť.

          Majú poskytovatelia opatrovateľskej služby dostatočné personálne kapacity na pokrytie potrieb osôb odkázaných na opatrovateľskú službu?

Poskytovatelia riešia každý prípad a žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby individuálne a ku spokojnosti odkázaných. Na základe vzájomných pohovorov so žiadateľmi o opatrovateľskú službu sa snažia nájsť  opatrovateľku, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady. Nakoľko je veľký záujem o zamestnanie a žiadosti o prijatie do zamestnania majú inštitúcie evidované, pozývajú na pohovory žiadateľky a v zálohe majú stále potenciálne  opatrovateľky.

          Majú poskytovatelia opatrovateľskej služby dostatočné vedomosti  na základe materiálov zverejnených na webovom sídle www.iazasi.gov.sk  o realizácii národného projektu Podpora opatrovateľskej služby?

Táto skutočnosť závisí od záujmu starostov, primátorov o aktuálne zverejnené výzvy  a od ich vlastnej angažovanosti v riešení potrieb obyvateľov. Mnohí poskytovatelia tieto výzvy nesledujú a napriek poskytnutej informácií o ich zverejnení na webovej stránke, nejavia záujem o ich bližšie preštudovanie, pričom túto skutočnosť odôvodňujú vlastnou zaneprázdnenosťou a riešením aktuálnych potrieb obce, resp. mesta.

Na základe rozhovoru s kontrolórkami národného projektu NP POS sme Vám chceli priblížiť súčasnú problematiku opatrovateľskej služby na Slovensku, ako aj ukázať priame skúsenosti pracovníčok národného projektu. Národný projekt poukazuje, že je jedným z efektívnych riešení pomoci fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v domácom prostredí.

8 myšlienky na “Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“

 1. Martina Hublerová

  chcem sa spýtať ako sa vypočíta príjem ak by som ačala opatrovať svoju mamu prostredníctvom agentury domacej opatrovateľkej služby na áklade rohodnutia obce a či niečo musí hradiť aj mama

 2. Helena

  Dobrý deň.Mám Opatrovateľský kurz VaV v rozsahu 220hodín.Mama má zdravotné problémy,tak so sa chcela zamestnať ako opatrovateľka cez obecný úrad.Ale ekonomka mi povedala že ma nemôže zamestnať,lebo mám len ukončené základné vzdelanie.Mama má odkazánosť štvrtý stupeň.Za odpoveď Vám Ďakujem.

 3. Lucia Mahutova

  Dobrý den Já sa chcem spytat ze ci ten projekt je určený pre osoby z nepriaznivym zdravotnym stavom a ci su projekty podobne.Dakujem

 4. Beata Kelemenova

  Dobry vecer,chcela by som od Vas informaciu o tom,ci bude aj na buduci rok 2016 uskutocnit v obciach opatrovatelska sluzba?Dopredu dakujem.

  1. IA MPSVR SR

   Dobrý deň, p. Kelemenová,
   V novom programovom období 2014 – 2020 bol schválený zámer Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby pre Operačný program „Ľudské zdroje“. Nakoľko je projekt v prípravnej fáze, zatiaľ nie je možné podať akékoľvek informácie, týkajúce sa parametrov projektu a prípravných aktivít.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.