Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Základné informácie o Národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby (NP POS): cieľom je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom zvýšenia dostupnosti opatrovateľskej služby
Prijímateľ: Fond sociálneho rozvoja
Realizácia projektu: 01/2014 – 10/2015
Alokácia: 28 000 000 €, z toho transfery na výkon opatrovateľskej služby: 26 300 000 €

Východisková situácia v oblasti opatrovateľských služieb

Jedným z najzávažnejších dôsledkov súčasného demografického vývoja je zrýchľujúci sa proces starnutia obyvateľstva. V súčasnosti pripadá na 100 detí vo veku 0 – 14 rokov 73 obyvateľov vo veku 65 a viac rokov. Odhaduje sa, že od roku 2018 budú prevažovať na Slovensku seniori nad detskou zložkou obyvateľstva. Vzhľadom na uvedené fakty o to akútnejšie vystúpila do popredia otázka zabezpečenia starostlivosti o starších ľudí a inak odkázaných na pomoc, ktorá je už v súčasnosti nedostačujúca.

Ako odpoveď na tieto výzvy prichádza Národný projekt Podpora opatrovateľských služieb (NP POS), ktorý prinesie zásadný obrat v prístupe k poskytovaniu opatrovateľskej služby.

Za účelom efektívneho nastavenia národného projektu bolo zrealizovaných viacero prieskumov. Tieto prieskumy poukázali na opodstatnenosť realizácie projektu a potvrdili alarmujúcu situáciu v poskytovaní opatrovateľskej služby. Počet opatrovateľov a opatrovateliek je v súčasnosti výrazne poddimenzovaný a neumožňuje pokryť ani aktuálnu potrebu, ktorá má každým rokom stúpajúcu tendenciu.

Základné potreby, ktoré máme prostredníctvom projektu ambíciu riešiť sú:

  • zabezpečenie finančných prostriedkov na poskytovanie opatrovateľskej služby,
  • zvýšenie počtu opatrovateliek,
  • zvýšenie kvality a dostupnosti opatrovateľskej služby,
  • zlepšenie (rozvoj) systému komunitného plánovania sociálnych služieb.

NP POS je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Realizuje sa na celom území Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Zameranie NP POS

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch,
  • umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,  občanom s nepriaznivým zdravotným  stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.

Hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby je podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Vytvorí sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporí sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Podporí sa aj súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

V úvodnej fáze realizácie projektu vyberieme na základe “Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu“ verejných a neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby. Na základe prijatých „Žiadostí o zapojenie sa do národného projektu“ uzatvoríme s prihlásenými poskytovateľmi (v poradí, v akom sa prihlásia) Zmluvu o spolupráci. Prihlásenie sa poskytovateľov bude formálne veľmi jednoduché a nenáročné. Predpokladáme, že túto úvodnú časť zrealizujeme v priebehu mesiaca marec 2014 – vzhľadom na plánované reorganizačné zmeny FSR a Sociálnej implementačnej agentúry môže byť tento termín mierne posunutý.

Po podpise zmluvy o spolupráci môžu poskytovatelia opatrovateľskej služby prijať opatrovateľov a opatrovateľky a začať pomáhať ľuďom, odkázaným na pomoc. FSR bude priebežne každý mesiac kontrolovať kvalitu vykonávania týchto služieb priamo u poskytovateľov, prípadne aj u opatrovaných osôb. Finančné prostriedky im budú plynulo poskytované jeden mesiac po predložení výplatných pások opatrovateľov a opatrovateliek.

Čo sme už zrealizovali

V súčasnosti finalizujeme materiály, tvoriace nevyhnutnú súčasť  “Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu“. Oznámenie je zverejnené na webovom sídle www.fsr.gov.sk, čím je sprístupnená možnosť pre poskytovateľov opatrovateľských služieb zapojiť sa do národného projektu.

V dňoch 06.02.2014 v Banskej Bystrici, 07.02.2014 v Košiciach a 18.02.2014 v  Nitre sme zrealizovali informačné semináre, určené pre záujemcov o zapojenie sa do národného projektu, ale aj pre odbornú verejnosť. V Banskej Bystrici sa zúčastnilo  60, v Košiciach 33 a v Nitre 22 účastníkov zástupcov potenciálnych žiadateľov NP POS. Informačné semináre otvorila generálna riaditeľka FSR Alena Bašistová a následne odovzdala slovo zástupkyni Sekcie sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR Viere Filipovej, ktorá vysvetlila problematiku poskytovania terénnej opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. V prednáške pokračoval Ivan Doletina, projektový manažér NP POS, ktorý poskytol účastníkom seminárov základné informácie a podmienky zapojenia sa do NP POS. Prezentáciu doplnila zástupkyňa generálnej riaditeľky FSR Darina Košutová, ktorá vysvetlila niektoré dôležité predpoklady pre potreby NP POS a následne otvorila voľnú diskusiu. Účelom bolo nielen predstaviť ciele a zámer projektu, ale aj získať podnetné návrhy z praxe od poskytovateľov opatrovateľských služieb. Tieto podnety zapracujeme, zároveň odpovede zverejníme na webovej stránke a zohľadníme najmä v dokumentácii k pripravovanému oznámeniu o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu. Otázky a podnety smerovali napríklad k: Ako postupovať v prípade, že klient nie je zbavený svojprávnosti, ale nevie sa podpísať na Opatrovateľský list klienta? alebo Musí poskytovateľ poskytovať opatrovateľskú službu len na území vymedzenom v registrácii? Záujem o informačné semináre zo strany poskytovateľov prevýšil očakávania FSR.

Čo chceme dosiahnuť

Projekt umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby. Vytvárame predpoklady pre rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby aj do regiónov resp. obcí, ktoré doteraz reálne túto formu sociálnych služieb – opatrovateľskú službu neposkytovali. Dosiahne sa tým zníženie tlaku na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových zariadeniach sociálnych služieb a zvýši sa dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov. Podporí sa ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite. Vytvorí sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, podporí sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Realizáciou projektu sa predchádza odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru. Vedľajším efektom realizácie je podpora súbehu pracovného a rodinného života rodinných príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti.

Nezanedbateľným pozitívnym efektom projektu bude vytvorenie viac ako 1600 pracovných miest. Opatrovateľky budú môcť aj po skončení realizácie projektu využiť pracovné skúsenosti, návyky a zručnosti v ich ďalšom profesionálnom živote.

Fotogaléria