Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb

Základné informácie o národnom projekte Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI):
Hlavným cieľom projektu je podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb
Prijímateľ: Fond sociálneho rozvoja
Realizácia projektu: 03/2013 – 08/2015
Alokácia: 1 000 000 €

Pôvodne boli inštitúcie považované za najlepší spôsob poskytovania pomoci pre osoby, ktoré podporu druhých potrebujú. Súčasné smerovanie však prisudzuje dôležitosť viac nemateriálnym hodnotám, akými sú ľudská dôstojnosť, autonómia a zaradenie sa do spoločnosti, s čím súvisí aj prijatie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím Valným zhromaždením Organizácie spojených národov v roku 2006. Jeho účelom je dosiahnuť, aby ľudia so zdravotným postihnutím mohli využívať svoje práva na rovnakom základe ako všetci ostatní občania. Tento dokument bol v roku 2010 ratifikovaný aj Slovenskou republikou,  ktorá sa zaviazala k uznaniu rovnakého práva pre všetky osoby so zdravotným postihnutím žiť v spoločenstve s rovnakými možnosťami voľby na rovnoprávnom základe s ostatnými.

Každá ľudská bytosť na svete je jedinečná. I keď má nejaké znevýhodnenie či už fyzické, mentálne alebo materiálne alebo je odkázaná na pomoc druhých, má svoju hodnotu. Našim záujmom je týmto ľuďom vytvárať prostredie, v ktorom dokážu naplniť svoje potreby a túžby, pretože majú rovnaký nárok prežívať plnohodnotný život v prítomnosti svojich blízkych, rodiny a priateľov. Slovo rodina sa spája s pocitom bezpečia, istoty, tepla domova a lásky. Ľudia so zdravotným postihnutím alebo duševnou poruchou dlhodobo žijúci vo veľkokapacitných zariadeniach sú vo veľkej miere izolovaní od bežného prostredia a ich sociálny kontakt je limitovaný na spolubývajúcich a zamestnancov zariadení. Nemajú takmer žiadne príležitosti pre zabezpečenie nezávislého a kvalitného dôstojného života. Domov v inštitúcii im síce ponúka kompletný servis pod jednou strechou, od stravovania cez udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny až po vytváranie celodenného programu, avšak strácajú priestor pre rešpektovanie ich individuality a osobitých sociálnych potrieb. Štandardom inštitúcií je bývanie v niekoľkoposteľových izbách, pevne stanovené pravidlá, denný harmonogram, inštitucionálna kultúra, zvyklosti a stereotypy daného zariadenia. Súkromie klientov je do značnej miery obmedzované, rovnako ako rozvoj k samostatnosti, preto sú často vnímaní ako ľudia bez ambícií a záujmov. Zvýšenie kvality života týchto ľudí môže byť dosiahnuté rozvojom kvalitných komunitných služieb a prechodu k nim z inštitucionálnej starostlivosti. Medzi komunitné služby patria napr. osobná asistencia, podpora samostatného bývania, terénna sociálna služba,  preventívna aktivita, komunitné centrum, podporované zamestnávanie a iné.

Podľa Národného akčného plánu SR pojem deinštitucionalizácia predstavuje „proces prechodu klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu utvárajú podmienky pre život zodpovedajúci väčšinovej spoločnosti, podmienky rovnoprávneho občianstva“ (Národný akčný plán SR, 2011) DI v žiadnom prípade neznamená zrušenie služieb, ale dosiahnutie zmeny v ich poskytovaní a zlepšenie podmienok pre klientov.

Schválením Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike (Stratégia DI) v roku 2011 sa aj naša republika pripojila k celosvetovému trendu dosiahnutia zmien v systéme inštitucionálnej starostlivosti deinštitucionalizovaním a transformovaním ho na systém, ktorý zabezpečí podmienky pre nezávislý život všetkým dotknutým občanom SR v prirodzenom sociálnom prostredí komunity za poskytnutia alternatívnych služieb vo verejnom záujme. V rámci úloh Stratégie DI je aj opatrenie zamerané na prípravu národného projektu podpory v oblasti deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb. V tejto súvislosti bol v roku 2013 NP DI zazmluvnený a začala jeho realizácia.

Zameranie NP DI

NP DI je realizovaný FSR vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a zároveň v synergii s Regionálnym operačným programom, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zámerom projektu je vytvoriť podmienky na pilotné overenie modelu prechodu z inštitucionálnej sociálnej starostlivosti na komunitnú. Skúsenosti a znalosti získané počas realizácie projektu poslúžia ako príklady pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR a súčasne bude preukázaný celkový zmysel tohto procesu.

Hlavným cieľom projektu je pripraviť a overiť jednotný postup deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a duševnou poruchou, a tiež podporiť verejných poskytovateľov, ktorí majú záujem transformovať svoje inštitucionálne služby na komunitné a využiť pre tento účel disponibilné prostriedky Regionálneho operačného programu, prioritná os 2 Sociálna infraštruktúra na realizáciu prvých projektov deinštitucionalizácie. Pilotná realizácia projektu prebehne v siedmich vybraných zariadeniach, ktoré boli nominované jednotlivými samosprávnymi krajmi – DSS Adamovské Kochanovce, CSS ZÁTIŠIE Osadné, ZSS LIPKA Lipová, DSS LIDWINA Strážske, DSS OKOČ Opatovský Sokolec, DSS SLATINKA Lučenec, DSS Ladomerská Vieska (zariadenie pridané na základe súhlasného stanoviska MPSVR SR k predloženému projektovému zámeru do ROP).

npdi_001Prvou činnosťou v rámci realizácie projektu bolo zriadenie metodického tímu expertov.  Jeho úlohou je zabezpečovať počas celej realizácie projektu jednotnosť pri riešení metodických vecných a odborných aktivít, pracovať na úlohách vyplývajúcich z národných dokumentov DI a hodnotiť priebeh a výsledky projektu z odborného hľadiska. Metodický tím je tvorený expertmi pre jednotlivé oblasti (sociálne služby a vzdelávanie, podporované zamestnávanie a služby zamestnanosti, podporu fyzického prostredia nových komunitných služieb, oblasť diseminácie). V ďalšom kroku sa členovia metodického tímu expertov v spolupráci so špecialistami na jednotlivé oblasti (sociálne služby, podporované zamestnávanie) pustili do prípravy základných metodických postupov na riadenie procesov, obsahu vzdelávania a učebných osnov pre jednotlivé oblasti vzdelávania, čo je predpokladom pre  uskutočnenie samotných vzdelávacích aktivít. Zároveň v zariadeniach sociálnych služieb zapojených do NP DI bude prebiehať hodnotenie pripravenosti na proces DI, a to pripravenosť klientov, manažmentu a personálu v oblasti kvality poskytovaných sociálnych služieb, z hľadiska možností pracovného začlenenia užívateľov služieb v komunite prostredníctvom podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti. Výsledky hodnotenia pripravenosti zariadení budú zohľadnené pri tvorbe učebných osnov a textov. Zároveň v zariadeniach sociálnych služieb zapojených do NP DI bude prebiehať hodnotenie pripravenosti na proces DI, a to pripravenosti klientov, manažmentu  a personálu v oblasti kvality poskytovaných sociálnych služieb, z hľadiska možností pracovného začlenenia užívateľov služieb v komunite prostredníctvom podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti. Výsledky hodnotenia pripravenosti zariadení budú zohľadnené pri tvorbe učebných osnov a textov. V pilotnom procese DI bude taktiež zabezpečené jednotné supervízne vedenie na individuálnej, skupinovej a organizačnej úrovni v zariadeniach sociálnych služieb zapojených do procesu DI a poradenstvo pre samosprávne kraje a zariadenia sociálnych služieb. V priebehu realizácie projektu bude prostredníctvom diseminačných aktivít zvyšovaná informovanosť odborníkov a širokej verejnosti. Vyššia znalosť problematiky bude motiváciou k aktívnej podpore a spolupráci na procese DI v budúcom období.

Výsledkom projektu by mali byť vypracované jednotné postupy deinštitucinalizácie služieb starostlivosti predovšetkým pre zariadenia, kde klientmi sú najmä osoby so zdravotným postihnutím  a duševnými poruchami vo vekovej skupine do 50 rokov, ohrozené negatívnymi rizikami inštitucionálnej kultúry. Klienti zariadení sociálnych služieb, zamestnanci verejných zariadení sociálnych služieb, zriaďovatelia – zamestnanci samosprávnych krajov získajú cenné skúsenosti, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe pre systémovú deinštitucionalizáciu v SR. Vznikne ľudský potenciál odborníkov pre širšie zavádzanie zmien po roku 2015.

Fotogaléria

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.