Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej aj „NP PVSSKIKÚ“ alebo „projekt“) vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenskej republiky. Časové rozpätie realizácie projektu je október 2015 – september 2019 a celková výška finančných prostriedkov je 20 915 000 €.

Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom:

  • podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier (ďalej aj „KC“), Nízkoprahových denných centier (ďalej aj „NDC“) a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu (ďalej aj „NSSDR“)).

Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnateľnosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

Do projektu sa môžu zapájať obce/mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkevné organizácie, právnické osoby zriadené obcou/vyšším územným celkom (napr. príspevková  organizácia, rozpočtová organizácia) v rámci Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ (ďalej len „Oznámenie“) od 31.12.2015, ktoré majú v zmysle § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní (ďalej len zákon o „sociálnych službách“) zaregistrovanú jednu z nasledovných sociálnych služieb na ambulantnú formu:

  • Komunitné centrum (§ 24 d)

alebo

  • Nízkoprahové denné centrum (§ 24 b),

alebo

  • Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu (§ 28),

a ktoré zároveň neprevádzkujú KC/NDC/NSSDR v lokalitách vybraných 150 obcí, definovaných v zozname Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ďalšie podmienky zapojenia sú uvedené v predmetnom Oznámení.

Po zapojení sa do projektu budú subjekty podporené prostredníctvom:

  • finančných prostriedkov na mzdové výdavky zamestnancov KC/NDC/NSSDR, na stravovanie, cestovné náhrady, kancelárske potreby a administratívu zamestnancov KC/NDC/NSSDR;
  • finančných prostriedkov na materiál pre prácu s cieľovou skupinou;
  • koordinačnej a supervíznej podpory zo strany IA MPSVR SR a iných inštitúcií;
  • zabezpečenia vzdelávania zamestnancov KC/NDC/NSSDR;

IA MPSVR SR plánuje do projektu zapojiť 123 subjektov, v ktorých chce podporiť kvalifikačný rozvoj 369 zamestnancov. Rozšírením poskytovaných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sa rozšíri cieľová skupina, ktorej sú poskytované služby krízovej intervencie na komunitnej úrovní, a zároveň sa rozšíri rozsah poskytovaných odborných činností a aktivít realizovaných v oblasti podpory osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v regiónoch SR, pre ktorých je charakteristická neschopnosť participovať na sociálnom, ekonomickom, politickom a kultúrnom živote v dôsledku faktorov, ako sú napríklad nízky príjem, zlý zdravotný stav, nedostatočné vzdelanie, slabý kontakt s majoritnou populáciou a diskriminácia.

Akékoľvek informácie ohľadom národného projektu nájdete na webovej stránke https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-vybranych-socialnych-sluzieb-krizovej-intervencie-na-komunitnej-urovni, prípadne kontaktujte projektový tím na e-mailovej adrese: npkiku@ia.gov.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.sk   www.employment.gov.sk    www.ia.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.