Národný projekt Terénna sociálna práca

Základné informácie o Národnom projekte TSP v obciach:
Prijímateľ: Fond sociálneho rozvoja
Realizácia projektu: 15.01.2012 – 31.12.2015
Alokácia: 29 999 999,46 €, z toho transfery obciam: 25 891 312,16 €

Miesto a úlohy terénnej sociálnej práce v systéme sociálnych politík

P1020561Terénna sociálna práca patrí už viac ako desať rokov medzi základné nástroje sociálnej politiky štátu v oblasti inklúzie marginalizovaných a vylúčených skupín obyvateľstva. Jedinečný charakter a nenahraditeľné miesto terénnej sociálnej práce spočíva okrem iného v tom, že sa uskutočňuje priamo v komunitách, v prostredí klientov. V dlhodobom meradle ide o mimoriadne efektívny nástroj na podporu sociálnej inklúzie a zvyšovania zamestnateľnosti vylúčených skupín obyvateľov, v našich podmienkach predovšetkým predstaviteľov marginalizovaných rómskych komunít.

Úlohou terénnych sociálnych pracovníkov (TSP) a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov (ATSP) je pomáhať klientom pri hľadaní optimálneho spôsobu riešenia ich problémov a sprevádzať ich pri realizácii tohto riešenia. Služby terénnej sociálnej práce sú poskytované predovšetkým tým klientom, ktorým sú málo dostupné alebo dokonca nedostupné štandardné programy zamerané na poskytovanie služieb starostlivosti a zvyšovanie zamestnanosti alebo sú v ich prípade tieto programy málo účinné vzhľadom na ich špecifickú situáciu a potreby. Ide najmä o vysokú mieru sociálneho vylúčenia, sociálnu depriváciu a izoláciu, či vysokú mieru výskytu sociálno-patologických javov.

Terénna sociálna práca bola v programovom období 2007 – 2013 podporovaná predovšetkým prostredníctvom dopytovo orientovaných projektov, kedy hlavnú zodpovednosť za administratívu spojenú s implementáciou projektu, ako aj za kontrolu výkonu a kvality terénnej sociálnej práce niesli predovšetkým samotné obce v pozícii prijímateľov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF). Náročné administratívne požiadavky pri realizácii dopytovo orientovaných projektov sa často premietajú do zníženej kvality poskytovaných služieb, ako aj do rozsahu poskytovania terénnej sociálnej práce.

Realizácia Národného projektu Terénna sociálna práca (NP TSP) v obciach znamená zásadný obrat v prístupe k poskytovaniu služieb terénnej sociálnej práce na Slovensku. Ideovo je pokračovaním programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach z rokov 2004 – 2006. Už v tomto období bol FSR v pozícii koordinátora prevažnej časti poskytovateľov terénnej sociálnej práce na Slovensku. Do programu bolo v tomto období zapojených viac ako 200 obcí, v ktorých pôsobilo približne 200 TSP a 400 ATSP, ktorých prácu v teréne koordinovalo 17 koordinátorov, zamestnancov FSR. Zatiaľ čo v rokoch 2004 – 2006 bola terénna sociálna práca financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, NP TSP v obciach je z 85 % (25,5 milióna €) financovaný zo zdrojov ESF v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI) a štátny rozpočet sa na financovaní projektu podieľa 15 % (4,5 milióna €).

Hlavné ciele NP TSP

Medzi hlavné ciele NP TSP patria predovšetkým efektívnejšie financovanie terénnej sociálnej práce, zjednodušenie administratívnych procesov pre zapojené obce a kontinuálne zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Z hľadiska financovania terénnej sociálnej práce na Slovensku predstavuje NP TSP v obciach príklad modelu, ktorý v porovnaní s bežne využívanými schémami financovania vedie k výrazne efektívnejšiemu spôsobu použitia verejných zdrojov. Keďže v pozícii prijímateľa nenávratného finančného príspevku (NFP) sa nachádza FSR, ktorý na základe zmlúv o spolupráci poskytuje transfery na výkon terénnej sociálnej práce jednotlivým zapojeným obciam, nepriame výdavky spojené s realizáciou projektu (predovšetkým s administratívou a publicitou) sú výrazne nižšie ako v prípade dopytovo orientovaných projektov. Zatiaľ čo v ich prípade dosahuje podiel nepriamych výdavkov 15 % celkového rozpočtu projektu, v NP TSP dosahuje podiel nepriamych výdavkov len necelé 3 % z celkových nákladov projektu. V absolútnych číslach to pri alokácii 30 miliónov € znamená úsporu a efektívnejšie využitie takmer 4 miliónov €.

V procese implementácie NP TSP je na Slovensku prvý raz využitý nástroj zjednodušeného čerpania štrukturálnych fondov prostredníctvom zavedenia takzvaných jednotkových cien. V praxi to znamená, že v prípade výkonu terénnej sociálnej práce nie je potrebné predkladať rozsiahlu podpornú dokumentáciu, namiesto toho je kontrolovaný len samotný obsahový výstup, t.j. overenie, či je v obci vykonávaná terénna sociálna práca a či je jej výkon v súlade so štandardmi terénnej sociálnej práce. Na základe overenia výstupov je obciam poskytovaná jednotková cena za prácu TSP a ATSP.

Pre jednotlivé zapojené obce znamená národný projekt predovšetkým odbremenenie od mnohých náročných administratívnych úkonov. Fond sociálneho rozvoja v pozícii prijímateľa NFP okrem iného centrálne zabezpečuje administratívne riadenie projektu, publicitu, predkladanie žiadostí o platby, spracovanie monitorovacích správ a ďalších administratívnych úkonov, takže obce sa môžu sústrediť na samotný výkon terénnej sociálnej práce. Obce v rámci nastaveného systému financovania už navyše nie sú povinné spolufinancovať výkon terénnej sociálnej práce 5 % finančných prostriedkov, ako im vyplýva v prípade dopytovo orientovaných projektov. Obciam však naďalej ostáva povinnosť zabezpečiť pre prácu TSP a ATSP vyhovujúce priestory, kancelárske potreby, výpočtovú techniku a internetové pripojenie.

Zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce

Významným cieľom NP TSP je zvýšenie kvality poskytovaných služieb terénnej sociálnej práce. Tento cieľ je dosahovaný predovšetkým prostredníctvom jednotnej koordinácie a metodického vedenia zo strany FSR, prácou siete regionálnych koordinátorov, vzdelávaním a supervíziou TSP a ATSP a napokon aktualizovaním štandardov terénnej sociálnej práce.

Koordináciu a jednotné metodické vedenie práce TSP a ATSP garantujú hlavní koordinátori – metodici, ktorí sú zamestnancami FSR. Títo komunikujú predovšetkým s regionálnymi koordinátormi, ktorí ich usmernenia a metodické vedenie sprostredkovávajú jednotlivým TSP a ATSP v regiónoch. V pravidelných intervaloch bývajú uskutočňované pracovné stretnutia, na ktorých hlavní koordinátori – metodici hodnotia kvalitu práce regionálnych koordinátorov, usmerňujú ich a vysvetľujú metodické pokyny v súlade s hlavným cieľom – neustálym zvyšovaním kvality výkonu terénnej sociálnej práce. Poskytujú tiež poradenstvo a konzultácie v krízových otázkach a partnerským dialógom s relevantnými stranami sa snažia predchádzať vzniku potenciálnych konfliktných situácií.

Sieť regionálnych koordinátorov je tvorená dvadsiatimi zamestnancami FSR, ktorí pôsobia priamo v regiónoch realizácie projektu. Každý regionálny koordinátor kontroluje a koordinuje výkon terénnej sociálnej práce v jemu pridelených obciach. Minimálne jeden krát v mesiaci každú z obcí zapojených do NP TSP osobne navštevuje a dohliada na dodržovanie kvality a štandardov poskytovaných služieb. Regionálni koordinátori tiež intenzívne spolupracujú so samosprávami v zapojených mestách a obciach a vyvíjajú snahu o sieťovanie s relevantnými partnermi v jednotlivých regiónoch (mimovládne organizácie, vzdelávacie inštitúcie a pod.), čím sa snažia maximalizovať synergický efekt pomoci poskytovanej ľuďom žijúcim v sociálnom vylúčení. Každý regionálny koordinátor tiež pravidelne organizuje pracovné stretnutia, na ktorých usmerňuje TSP a ATSP, sprostredkováva im metodické pokyny a usmernenia a vzdeláva TSP a ATSP v témach, ktoré považuje z hľadiska zvyšovania kvality poskytovania TSP za kľúčové a nevyhnuté.

Priebežne tiež býva vyhodnocované dosahovanie merateľných ukazovateľov v jednotlivých obciach zapojených do národného projektu (napr. počet klientov na jedného TSP a ATSP, počet klientov projektu v pomere k počtu predstaviteľov cieľovej skupiny v danej obci a pod.), na základe ktorého sa realizuje preverovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce priamo v obciach.

Ďalším nástrojom zvyšovania kvality výkonu terénnej sociálnej práce v rámci NP TSP je plánované vzdelávanie zamerané na osobnostný aj odborný rast TSP a ATSP. Supervízia povedie TSP a ATSP k nachádzaniu nových ciest a perspektív pri riešení problémov klientov, bude pomáhať pri predchádzaní syndrómu vyhorenia u TSP a ATSP ako aj posilní ich motiváciu pre odborný a osobnostný rast. Pri dlhodobom osobnom nasadení pri práci s klientmi je supervízia nevyhnutným a nenahraditeľným nástrojom a vytvára predpoklady k samotnému zvyšovaniu kvality poskytovania služieb terénnej sociálnej práce. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie poskytovateľa týchto služieb. Obe aktivity – vzdelávanie aj supervízia budú realizované od polovice roka 2014 až do ukončenia aktivít projektu v druhej polovici roka 2015.

V roku 2014 sa začnú realizovať tiež aktivity spojené s aktualizáciou štandardov terénnej sociálnej práce na Slovensku, ako aj príprava a realizácia evaluácie dopadov terénnej sociálnej práce na Slovensku a evaluácia procesov NP TSP.  Štandardy terénnej sociálnej práce neboli aktualizované už od roku 2006 a prax si ich aktualizáciu a rozšírenie intenzívne vyžaduje. Evaluácia dopadov terénnej sociálnej práce na Slovensku ešte nebola doposiaľ realizovaná. Od evaluácie dopadov terénnej sociálnej práce sa očakáva predovšetkým presné kvantitatívne vyjadrenie efektivity využitia finančných prostriedkov na výkon terénnej sociálnej práce vzhľadom na dosiahnuté výsledky, ktorými môžu byť napríklad: miera sociálneho začlenenia exkludovaných komunít, ich životná úroveň, dostupnosť služieb sociálneho zabezpečenia, zamestnateľnosť a zamestnanosť predstaviteľov cieľových skupín a ďalšie.

P1020552

Kvantitatívne ciele NP TSP a potreba synergie opatrení

Ak sa na NP TSP pozrieme prostredníctvom reči čísel, projekt má stanovené nasledujúce kvantifikovateľné ciele: sprostredkovať výkon terénnej sociálnej práce v 250 obciach a mestách Slovenska, zamestnať v nich spolu 860 TSP a ATSP a poskytnúť služby terénnej sociálnej práce viac ako 86 tisíc sociálne vylúčeným ľuďom. Ku koncu roka 2013, čiže približne v polovici realizácie bolo do projektu zapojených už viac ako 270 miest a obcí, v ktorých bolo zamestnaných 840 TSP a ATSP. Svoje služby doposiaľ poskytli viac ako 64 tisíc klientom a to prostredníctvom viac ako 570 tisíc uskutočnených sociálnych intervencií.

Na základe doterajších skúseností s realizáciou projektu a na základe doposiaľ dosiahnutých hodnôt uvedených ukazovateľov môžeme konštatovať, že projekt má všetky predpoklady dosiahnuť stanovené ciele, ako aj výrazným spôsobom prispieť k napĺňaniu hlavného cieľa terénnej sociálnej práce – k zvyšovaniu kvality a úrovne života ľudí v ťažkej sociálnej situácii. Je však potrebné zdôrazniť, že samotná terénna sociálna práca nie je všemocný liek na riešenie problémov ľudí v marginalizovaných komunitách. Bez potrebnej spolupráce najširšieho spektra aktérov zodpovedných za realizáciu sociálnych politík a bez synergického efektu ich spolupráce nebude možné dosiahnuť trvalé a udržateľné zlepšenie situácie sociálne vylúčených ľudí. Z tohto hľadiska ako veľké pozitívum vnímame súčasné naštartovanie národného projektu komunitných centier, spoluprácu so zdravotnými asistentmi a ďalšie potrebné iniciatívy smerujúce k systematickému a celostnému prístupu k sociálnemu začleňovaniu ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.

Podrobnejšie informácie o štruktúre a obsahu aktivít projektu, ako aj o aktuálnom dianí v projekte je možné nájsť na webovej stránke projektu a na Facebooku.

DSC02596

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.