Občianske združenie „Ľudia a perspektíva“ v Krompachoch

Občianske združenie „Ľudia a perspektíva„, bolo zaregistrované 21.2.2003 na MV SR. Jeho cieľom je podieľať sa na riešení a odstraňovaní sociálnych problémov občanov v meste Krompachy a okolí.

Aktivity organizácie sú zamerané na znevýhodnené a sociálne vylúčené skupiny občanov, do ktorých patria predovšetkým občania žijúci pod hranicou chudoby, starší a telesne postihnutí občania, bezdomovci, opustené a týrané deti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V meste Krompachy žije v súčasnosti približne 8 560 obyvateľov, z toho asi 1 800 obyvateľov tvoria občania rómskeho etnika, ktorí žijú prevažne v štyroch mestských separovaných lokalitách, známych pod názvami Družstevná, Hornádska, Stará Maša a Banícka štvrť. Niekoľko rómskych rodín už žije integrovane v centre mesta a obytných sídliskách, no vzhľadom na to, že občania tohto etnika tvoria približne 80 % z celkovej skupiny dlhodobo nezamestnaných občanov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi v regióne mesta Krompachy a okolitých miest a obcí, životná úroveň týchto občanov je na veľmi nízkej, až žalostnej úrovni.

Na trvalý pracovný pomer a plný pracovný úväzok združenie zamestná ročne 10 až 20 dlhodobo nezamestnaných občanov a občanov so zdravotným postihnutím. Zároveň pre tieto skupiny obyvateľov poskytuje aj sociálne poradenstvo, a na základe oprávnenia udeleného MPSVaR SR (rokoch 2010-2012 aj špecializované sociálne poradenstvo), taktiež zabezpečuje aj vzdelávacie aktivity pre školopovinné deti, vzdelávacie aktivity pre dospelých zamerané na zvyšovanie pracovných zručností a na prípravu pre zvládnutie pracovného procesu formou pracovných stáží.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V súčasnosti sa združenie „Ľudia a perspektíva“ zapojilo do procesu vytvárania obecných sociálnych podnikov. Pri pracovných aktivitách v takomto sociálnom podniku sa snaží uplatniť dlhoročné skúsenosti svojich členov pri zamestnávaní znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva, využiť záujem mesta pripraviť a zamestnať týchto občanov pre potreby mesta a ochotu podnikateľských subjektov pôsobiacich v priemyselnej zóne, spolupracovať pri poskytovaní vzdelávania a zabezpečovania pracovných stáží pre týchto občanov. Združenie tiež spolupracuje a je podporované množstvom organizácií, nadácií a firiem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Metodika vytvárania obecných sociálnych podnikov je už prakticky úspešne overená v OZ Ľudia a perspektíva a svojím obsahom zohľadňuje aj ďalšie sekundárne vplyvy ako sú rodinné prostredie, spolunažívanie v rodine, počet a  vek detí, poberanie sociálnych dávok a podobne.

Hlavné cieľové skupiny pre ktoré sa zakladá obecný sociálny podnik:

  • sociálne vylúčení občania a občania ohrození sociálnym vylúčením
  • dlhodobo nezamestnaní občania poberajúci dávky v hmotnej núdzi
  • osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a so zdravotným postihnutím
  • uchádzači o zamestnanie s  nízkym alebo žiadnym odborným vzdelaním
  • občania separovaných rómskych komunít

V týchto cieľových skupinách  sú občania mužského aj ženského pohlavia, ktorí sú dlhodobo evidovaní na ÚPSVaR s nízkym stupňom vzdelania a nedostatočnými pracovnými návykmi, ktorí majú problém nájsť si zamestnanie nielen v mieste trvalého bydliska.

Charakteristika a príčiny situácie cieľových skupín podľa združenia Ľudia a perspektíva:

 Nízka vzdelanostná úroveň

   – slabá motivácia pre vzdelávanie detí a dospelých

   – slabá motivácia pre druhošancové vzdelávanie dospelých

   – stereotypné vzdelávanie na školách

   – demotivácia detí k vzdelávaniu zo strany rodiny a komunity

   – absencia duchovného vzdelávania detí a dospelých

   – absencia mimoškolských aktivít v rámci komunity

 Vysoká nezamestnanosť

   – nízka vzdelanostná úroveň

   – nedostatočná motivácia pracovať

   – spoliehanie sa na pomoc štátu

   – nedostatok pracovný príležitostí pre túto skupinu

 Nevhodné bytové a hygienické podmienky

   – chýbajúca infraštruktúra

   – narušený vzťah Rómov k hodnotám majetku, demolácia aj vlastných bytov

   – alarmujúci technický stav bytových domov

   – nevysporiadané vlastníctva nehnuteľností

   – bývanie viacerých rodín v malých obytných domoch, resp. len v prístreškoch,

     garážach a pod.

   – zlý zdravotný stav

   – nízky stupeň osobnej hygieny

   – nízky štandard komunálnej hygieny

OZ Ľudia a perspektíva v minulosti úspešne realizovalo 5 projektov zameraných na podporu marginalizovaných skupín obyvateľov.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zásluhou realizovaných projektov z výziev FSR, EQUAL, zásluhou efektívnej spolupráce s ÚPSVR v Spišskej Novej Vsi, v spolupráci s viacerými podnikateľskými partnermi (predovšetkým SEZ Krompachy a.s.) a  veľkou mierou aj zásluhou vykonanej svojpomocnej práce členov OZ a vykonanej práce cieľovej skupiny boli vytvorené priestory pre založenie montážnej dielne a  tieto priestory kompletne vybavené potrebnou technológiou.

Následne boli vytvorené pracovné príležitostí priamo v objektoch občianskeho združenia, zvyšovali a rozširovali sa pracovné zručnosti cieľových skupín, rozšírilo sa poskytovanie sociálneho poradenstva o špecializované sociálne poradenstvo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.