Opatrovateľská služba v zariadení Sociálne služby mesta Trenčín

Opatrovateľská služba pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov a prevádzkované zariadenia opatrovateľskej služby sú v krajskom meste Trenčín zabezpečované aj prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie Sociálne služby mesta Trenčín. Vytvára podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť zameranú na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana umiestneného v zariadení opatrovateľskej služby, poskytuje poradenstvo občanom umiestneným v zariadení a sociálne poradenstvo občanom odkázaným na sociálnu pomoc. Pre seniorov, ktorí dosiahli vek rozhodný pre priznanie starobného dôchodku, je určené Zariadenie pre seniorov. V meste Trenčín fungujú aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb – zariadenia pre seniorov: Dom Humanity, Slovenský červený kríž, Refugium, n.o., Seniorwille Trenčín, Občianske združenie Čistá duša. Pod záštitou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti je v prevádzke Hospic milosrdných sestier sv. Vincenta, Satmárok v Trenčíne a Refugium, n.o.

Pani Mária

Jednou z najposkytovanejších služieb organizácie Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. je terénna opatrovateľská služba, ktorá sa poskytuje fyzickým osobám v prirodzenom sociálnom prostredí. Poskytovanie terénnej sociálnej služby alebo ambulantnej sociálnej služby má prednosť pred pobytovou sociálnou službou. Ak terénna sociálna služba alebo ambulantná sociálna služba nie je vhodná, účelná, alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu fyzickej osoby, poskytuje sa pobytová sociálna služba.

V súčasnosti Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. poskytujú opatrovateľskú službu v teréne 82 opatrovaným. Túto náročnú prácu zabezpečuje 39 opatrovateliek a 3 opatrovatelia. Počet žiadostí o túto službu dlhodobo narastá a prekračuje kapacity Sociálnych služieb mesta Trenčín. Zariadenie taktiež poskytuje možnosť týždenného pobytu maximálne 4 klientom, v režime celoročného pobytu sa stará o 140 klientov. Prepravná služba bola v priebehu roka k dispozícii 47 klientom a odľahčovacia služba 6 klientom. Veľmi významnou z hľadiska zvyšovania kvality a humanizácie sociálnych služieb je ďalšia poskytovaná služba spomínaným sociálnym zariadením – rozvoz stravy do domácností. V priebehu roka 2014 ju využívalo 71 klientov, pričom záujem o rozvoz stravy do domácností je oveľa vyšší, ako sú možnosti.

V Trenčianskom samosprávnom kraji je v rámci NP POS aktívnych 17 poskytovateľov opatrovateľskej služby, z toho 14 obcí a miest a 3 neziskové organizácie. 60 opatrovateliek aktívne vykonáva opatrovateľské služby v domácnosti u 117 opatrovaných osôb.

Pán Juraj

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS) sa realizuje v Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. V súčasnosti poskytuje aktívne opatrovateľské služby 147 poskytovateľov opatrovateľskej služby s počtom 3 154 opatrovateliek. Nárast počtu opatrovateliek v priebehu realizácie NP POS bol dynamický najmä ku koncu roka 2014. Na NP POS boli k 1.12.2014 všetky finančné prostriedky určené pre poskytovateľov opatrovateľskej služby na výkon opatrovateľskej služby (transfery) v rámci NP POS zmluvne viazané, z toho dôvodu už nebolo možné uzatvárať nové zmluvy o spolupráci, ani navýšiť počty opatrovateliek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.