Podpora komunitných centier na Slovensku dostáva systémový rozmer

Základné informácie o Národnom projekte Komunitné centrá (NP KC):
cieľom je vypracovať metodiku, štandardy a nastaviť procesy práce v KC
Prijímateľ: Fond sociálneho rozvoja
Realizácia projektu: 01/2014 – 11/2015
Alokácia: 17 173 523 €, z toho transfery na mzdy zamestnancov KC: 10 917 653 €

Zameranie národného projektu KC

FSR od svojho vzniku podporoval výkon terénnej sociálnej práce (TSP) s klientmi v ich prirodzenom prostredí. Činnosť KC logicky nadväzuje na výkon TSP a dopĺňa ju materiálnym a finančným podporovaním a aj z tohto dôvodu oslovilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave tohto Národného projektu práve FSR.

Zámer pripraviť NP KC vznikol už v roku 2011. V roku 2012 bol podpísaný prvý návrh projektu, ktorý sa ukázal, najmä z dôvodu podmienok financovania KC ako nerealizovateľný. Následne bol v roku 2013 v úzkej spolupráci FSR s odbornými sekciami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a po intenzívnej komunikácii so zástupcami Európskej komisie, Ministerstva financií SR a Centrálneho koordinačného orgánu národný projekt schválený.

„Obsahovo je možné rozdeliť realizáciu NP KC do dvoch základných častí – v rámci prvej časti sa pripraví inštitucionálne zabezpečenie projektu, pripraví sa systém evaluácie, nastavia sa metodiky a štandardy KC. Po tejto úvodnej fáze sa spustí priama podpora činnosti komunitných centier. Najskôr budú na základe výzvy s presnými pravidlami vybraní prevádzkovatelia komunitných centier, ktorým bude FSR preplácať mzdy pre komunitných pracovníkov, zabezpečí sa základné zariadenie a vybavenie komunitných centier a poskytnú sa pre ich klientov tzv. balíčky, ktoré budú obsahovať materiál na zabezpečenie činnosti klientov centra (napríklad materiál pre prácu s cieľovou skupinou ako hračky, hry, vzdelávacie potreby, školiace materiály a pod.),  Pracovníci KC budú priebežne vzdelávaní na zdokonalenie mäkkých zručností napr. komunikačné zručnosti, riešenie konfliktov a špecifické vzdelávanie v oblasti metodiky KC – sociálne  poradenstvo, komunitná rehabilitácia a pod. FSR v rámci NP KC zabezpečí podľa potreby supervíziu a poradenstvo pracovníkom KC a koordinátorom. Počas realizácie projektu sa bude priebežne vyhodnocovať činnosť a výsledky KC.  Na základe spracovaných informácií z vyhodnotenia projektu sa budú  v prípade potreby vykonávať zmeny alebo úpravy metodík a štandardov“ hovorí Mgr. Lucia Vargová, projektová manažérka NP KC. Za kľúčové FSR považuje uplatnenie štandardnej stupnice jednotkových výdavkov na mzdy pracovníkov KC: „Prevádzkovatelia KC FSR predložia podklady v súlade s príručkou a následne im budú zaslané finančné prostriedky pre pracovníkov KC na mzdy. FSR zabezpečí podľa potreby základné zariadenie a vybavenie KC podľa veľkosti a počtu cieľovej skupiny v KC. Filozofiou FSR je nezaťažovať prevádzkovateľov KC personálnou a finančnou administratívou – tú za nich zabezpečia zamestnanci FSR; prevádzkovatelia budú sústrediť všetky sily na prácu s klientmi KC. Systém preplácania miezd formou jednotkových cien sa FSR osvedčil pri Národnom projekte TSP v obciach a plánuje ho využívať aj v budúcnosti v čo najväčšej miere“.

Systematický prístup pri podpore KC

FSR podporoval činnosť KC aj pred začiatkom realizácie Národného projektu, podporou dopytovo orientovaných projektov. Táto podpora však nebola systematická, prijímatelia realizovali jednotlivé projekty v rámci rôznych výziev, v rôznej kvalite a bez stanovenia podrobnejších podmienok. V súčasnosti nie je v SR jasný ani počet KC. Stav síce mapuje atlas KC, ale niektoré KC vykonávajú iba veľmi obmedzený rozsah činností, prípadne nevykonávajú činnosť vôbec a naopak, niektoré komunitné centrá nie sú v atlase KC uvedené.

NP si dal za cieľ vytvoriť jednoznačné pravidlá činnosti v KC, aby sa klienti mohli spoľahnúť, že vo svojom centre dostanú naozaj kvalifikovanú radu a pomoc. Základom úvodnej časti projektu je vypracovanie Štandardov KC. Zamestnancom KC  budú poskytovať poradenstvo koordinátori, z ktorých každý bude usmerňovať, podporovať a kontrolovať približne 10 – 15 KC. Úlohou koordinátorov bude nielen poradenstvo, ale zároveň budú kontrolovať kvalitu poskytovaných služieb a dodržiavanie štandardov. Koordinátori budú úzko spolupracovať s tímom metodikov NP KC, s ktorými budú aktualizovať metodiku a štandardy KC na základe navrhnutých opatrení získaných pri výkone svojich pracovných povinností. Počas celej realizácie projektu bude priebežne vyhodnocovaná efektivita a úspešnosť výsledkov v KC. Na základe tejto „spätnej väzby“ budú ihneď po zistení prípadných nedostatkov upravené štandardy, metodiky, prípadne aj aktivity NP.

Nad činnosťou NP bude dohliadať Riadiaci výbor, ktorého členmi budú organizácie štátnej správy, verejnej správy, zástupcovia mimovládnych organizácií aj akademickej obce. FSR plánuje úzko spolupracovať najmä so zástupcami miest a obcí, Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, prevádzkovateľmi už existujúcich KC a samozrejme za najdôležitejšiu považujeme spoluprácu so Sekciou sociálnej a rodinnej politiky MPSVR SR, v ktorej gescii je zákon č. 448/2008, upravujúci komunitnú prácu.

Spolupracujúcimi subjektmi v prípade prejaveného záujmu môžu tiež byť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – riadiaci orgán ROP, v rámci ktorého bola podporená rekonštrukcia KC.

Čo chceme dosiahnuť

Počas trvania NP plánuje FSR podporiť činnosť minimálne 120 KC, v ktorých je predpoklad zamestnať približne 700 zamestnancov. Primárnym cieľom NP je vytvorenie metodiky a štandardov KC a zadefinovanie návrhovo a odporúčaní legislatívnej úpravy činností KC. Nemenej dôležitým výstupom NP je aj vytvorenie približne 700 pracovných miest v tejto oblasti v SR. Zamestnanci FSR veria, že týmto systémovým krokom prispejú k zlepšeniu situácie najzraniteľnejších skupín obyvateľstva v SR a umožnia im plnohodnotne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho aj kultúrneho života.

Jedna myšlienka na “Podpora komunitných centier na Slovensku dostáva systémový rozmer

  1. Peter Kulifaj

    Napadá mi otázka, či takáto centralizácia skutočne pomôže posunu komunitnej práce. Samozrejme, nekvalitné komunitné centrá tu nemajú mať svoje miesto. Na druhá stranu, štátom riadený proces štandardizácie môže spadnúť do formalizmu, ktorý neprinesie žiadaný účinok. A nedá mi nespomenúť, že stále nie je jasná úloha neziskových organizácií v tomto národnom projekte, ktoré sú v súčasnosti podstatným nositeľom odbornosti v tejto oblasti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.