Prínos pracovnej a sociálnej rehabilitácie na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce u osôb so zdravotným postihnutím

Dôležitým meradlom kvality života každej vyspelej spoločnosti je skutočnosť, ako sa dokáže postarať o najzraniteľnejšie skupiny spoluobčanov.

Rada Európy ku komplexnej rehabilitácii v apríli 1992 vydala odporučenie číslo R/92/6: “Cieľom KR je poskytnúť osobám so ZP čo najširšiu účasť na spoločenskom a hospodárskom živote a čo najväčšiu nezávislosť.“

 • Súčasná hospodárska kríza a s ňou narastajúca nezamestnanosť spôsobujú, že sa občania so zdravotným postihnutím iba s ťažkosťami uplatňujú na trhu práce.
 • Aby sa zmiernil tento spoločenský problém je potrebné hľadať také možnosti, aby sme vedeli týmto ľuďom čo najskôr pomôcť.

R1C1_001_001        R1C1_001_002

Inštitút je špeciálne zariadenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré poskytuje svojim klientom služby prostredníctvom komplexnej rehabilitácie už 50 rokov.

Komplexná rehabilitácia je súhrn aktivít multidisciplinárneho charakteru, zameraný na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov ZP v prospech optimálnej socializácie.

R1C1_001_003  R1C1_001_004

R1C1_001_005

Svojou obsahovou náplňou sa považujeme za jedinečné zariadenie na Slovensku. Zriaďovateľom je MPSVR SR.

Výnimočnosť a jedinečnosť tohto zariadenia je najmä v tom, že sú tu úzko previazané jednotlivé úseky, ktoré v rámci komplexnej rehabilitácie pre občanov so zdravotným postihnutím spolupracujú a zabezpečujú tak pod jednou strechou rehabilitáciu pedagogicko-výchovnú, pracovnú, sociálnu, liečebnú a voľnočasovú.

Dôležitým prvkom našej práce sú aj dostupnosť a cielenosť služieb, ktorá je z nášho pohľadu veľmi dôležitá.

IPR zabezpečuje svoje služby:

 • v Strednej odbornej škole pre žiakov s telesným postihnutím
 • v Centre sociálnej a pracovnej rehabilitácie pre klientov v produktívnom veku
 • prostredníctvom úseku zdravotnej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie (elektroliečba, vodoliečba, fototerapia, rehabilitačné cvičenie a masáže)
 • činnosť SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím je zameraná na prípravu mladých ľudí pre trh práce alebo k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole v štruktúre učebných a študijných odboroch.
 • škola prijíma žiakov s celého Slovenska.
 • v priemere v nej pre trh práce pripravujeme 150 žiakov.

R1C1_001_007        R1C1_001_006

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím

R1C1_001_008        R1C1_001_009

Poskytuje vzdelanie

 • v učebných odboroch,
 • v štvorročných študijných odboroch,
 • v nadstavbovom štúdiu,
 • v pomaturitnom štúdiu

Počet žiakov v učebných odboroch (spolu 60 žiakov)

R1C1_001_010

Počet žiakov v študijných odboroch (spolu 90 žiakov)

R1C1_001_011V SOŠ pre ŽTP pracuje v 2 zmenách 46 pedagogických zamestnancov, z toho 72 % má špeciálnopedagogické vzdelanie, ostatní si špeciálnopedagogickú spôsobilosť priebežne dopĺňajú.

R1C1_001_012

Za veľmi dôležitú činnosť v IPR, považujeme aktivity v oblasti pracovnej a sociálnej rehabilitácie, ktoré sa uskutočňujú v Centre pracovnej a sociálnej rehabilitácie a zameriavajú sa na poskytovanie služieb občanom so zdravotným postihnutím v produktívnom veku.

Kolektív pracovníkov CSPR poskytuje klientom rôzny rozsah služieb s cieľom čo najskôr klienta umiestniť na trhu práce.

Rozsah poskytovaných služieb v CSPR je veľmi široký a rôznorodý, ako napr:

 • iR1C1_001_016nformačné a poradenské služby zamerané na pomoc občanom so zdravotným postihnutím,
 • psychologické poradenstvo a psychologická podpora,
 • možnosť krátkodobej liečebnej rehabilitácie,
 • testovanie praktických zručností pri práci s kovom, drevom, elektronickými súčiastkami a práce s PC,
 • posudzovanie súčasného zdravotného stavu vo vzťahu k možnosti zamestnania sa klienta
 • testovanie zostatkového pracovného potenciálu klientov

 

R1C1_001_013R1C1_001_014 R1C1_001_015

Diagnostikovanie zostatkového pracovného potenciálu (posudzovanie funkčnej kapacity klienta) je špecifikom našej činnosti. Toto uskutočňujeme prostredníctvom špeciálnej vyšetrovacej metódy FCE ISERNHAGEN, ktorej licenciu vlastníme od mája 2009 ako jediný na Slovensku.

R1C1_001_017

Uvedené činnosti v CSPR zabezpečuje kolektív 8 pracovníkov v pracovných pozíciách:

 • sociálno-rehabilitačný pracovník
 • pracovný psychológ
 • školský psychológ
 • fyzioterapeut
 • pracovný terapeut
 • posudkový lekár

Všetky poskytované služby sú bezplatné

R1C1_001_019        R1C1_001_018

V priebehu prvého polroku 2013 sme v CSPR mali v starostlivosti celkom 185 klientov so ZP. Z uvedeného počtu bolo 102 novoprijatých klientov. Umiestnených na trhu práce bolo 35 klientov – niektorí z nich naďalej s CSPR spolupracujú, 12 klientov ukončilo spoluprácu z iných dôvodov (napr. získali prehodnotenie invalidného dôchodku alebo sú dobrovoľne nezamestnaní).

R1C1_001_020        R1C1_001_021

Výsledok starostlivosti v CSPR (2012)

R1C1_001_022

Klienti CSPR z hľadiska veku  (2012)

R1C1_001_023

R1C1_001_024

Z celkového počtu klientov evidovaných v prvom polroku 2013 sme mali v dlhodobej starostlivosti z hľadiska druhu postihnutia:

R1C1_001_025

 • 50 klientov s telesným (27%)
 • 26 klientov so zmyslovým – zrak, sluch (14%)
 • 42 klientov s organickým (23%)
 • 25 klientov s psychickým (13,5%)
 • 13 klientov s mentálnym postihnutím (7%)
 • a 29 klientov malo viacnásobné postihnutie (15,5%)

Druh postihnutia klientov CSPR (2012)

R1C1_001_026

Práca s klientom v CSPR

R1C1_001_027

 R1C1_001_028

Problémom KR je fakt, že nie je väčšinou známa v celom rozsahu, nie je v dostatočnom rozsahu ponúkaná a neuskutočňuje sa v časovej nadväznosti.

Príčinou je zjavne aj nedostatočná informovanosť samotných poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti. O konkrétnej našej práci a jej výsledkoch máte možnosť sa oboznámiť na našej webovej stránke www.iprba.sk.

         R1C1_001_030               R1C1_001_029

Naša práca nie je len o tom, aby sa občania so zdravotným postihnutím uplatnili v spoločnosti, ale aj o tom, aby mali silu a motiváciu byť sebou, bojovať a nevzdávať sa, hľadať nové možnosti sebauplatnenia. To nemusí byť len práca, aj láska je krásny cieľ, a tiež aj hľadanie cesty k zmysluplnosti môže byť cieľom.

Autor:

PhDr. Dušan Piršel – svoju profesionálnu dráhu začal v Ústave tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach v pozícii odborný pracovník – nelekár v oblasti sociológie medicíny a sociológie handicapu. Venoval sa pracovnej a sociálnej rehabilitácii hospitalizovaných pacientov. Neskôr pracoval ako riaditeľ školského zotavovacieho zariadenia, manažér vedy a výskume na Univerzite v Trnave a ako hlavný radca na Ústredí práce sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti pracuje v Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím vo funkcii riaditeľa. Zameriava sa na uplatňovanie komplexnej rehabilitácie v praxi. Svojou aktívnou účasťou na vedeckých konferenciách prezentuje Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1
842 40 Bratislava

Sekretariát IPR: 02/59 209 106
Fax: 02/ 54 65 00 63
Ústredňa: 02/ 54 65 13 54 – 55

http://www.iprba.sk/

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.