Projektový tím NP POS u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Obec Cernina a OZ Familiaris Svit“

Seriál: NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby

Projektový tím národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“) pravidelne navštevuje zapojených poskytovateľov opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska. V mesiaci august jeho členovia navštívili poskytovateľov na východe Slovenska a to verejného poskytovateľa obec Cerninu vo Svidníckom okrese a neverejného poskytovateľa Familiaris o. z. sídliace v podtatranskom meste Svit.


Milí čitatelia, prinášame Vám ďalší diel zo seriálu NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby. V tomto diele Vám predstavíme obec Cerninu a občianske združenie Familiaris, ktoré sa zapojili do NP POS a prostredníctvom ktorého poskytujú opatrovateľskú službu. Cieľom návštev je predovšetkým poskytovateľov metodicky usmerniť a na základe ich doterajších skúseností získať podnety pre zlepšenie implementácie NP POS.

Prvou zastávkou na východe Slovenska bola malebná obec Cernina, nachádzajúca sa v okrese Svidník, ktorá realizuje opatrovateľskú službu prostredníctvom NP POS od marca 2016. Na obecnom úrade v Cernine nás privítala pani starostka Helena Madzinová spolu so svojimi spolupracovníčkami. V rámci rozhovoru s pani starostkou sme sa dozvedeli ako sa im v obci darí, aké sú jej plány do budúcna a ako je spokojná so zapojením sa do NP POS.

Pani Madzinová, starostka obce Cernina je vo funkcii starostky štvrté funkčné obdobie. „Začiatky boli veľmi ťažké, no postupne sa mi podarilo spolu s poslancami Obecného zastupiteľstva dať obci novú tvár.

Keďže demografická krivka starnutia obyvateľstva stúpa, obec sa v máji tohto roku zapojila do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý umožňuje občanom s nepriaznivým zdravotným stavom ostať v ich prirodzenom domácom prostredí a zároveň podporuje tvorbu pracovných miest pre opatrovateľky a opatrovateľov. V súčasnosti obec zamestnáva 5 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu 5 klientom. Obec sa snaží touto cestou riešiť nepriaznivú sociálnu situáciu občanov z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu. Do projektu sme sa zapojili  aj z dôvodu, že na obec boli podané viaceré  žiadosti o poskytovanie opatrovateľskej služby. Nakoľko rodinní príslušníci týchto občanov nedokážu takúto starostlivosť a dohľad počas dňa sami poskytnúť, spojilo sa dobré s užitočným a občanom sa takáto služba zabezpečila. Zároveň opatrovateľky, ktoré v tom čase nemali zamestnanie, mali možnosť sa takto zamestnať.

Niektorí seniori v našej obci žijú osamelo, sú odkázaní na rôzne formy sociálnej pomoci a ohrození stratou sociálnych kontaktov až úplnou sociálnou izoláciou. V súčasnosti pre nich pripravujeme projekt vytvorenia komunitných sociálnych služieb na báze opatrovateľskej služby a denného stacionára. Obec tohto roku z vlastných zdrojov zrekonštruovala skladové priestory základnej školy na priestory denného stacionára, vďaka ktorému opäť vytvorí nové pracovné miesta a zabezpečí dostupnosť  sociálnych služieb pre seniorov. Zriadením denného stacionára v obci ponúkneme našim obyvateľom moderný druh sociálnej služby, ktorý poskytne efektívnu pomoc 25 občanom podľa ich individuálnych potrieb, pomôže im k bezpečnému a zmysluplnému prežitiu bežných dní a zároveň im každodenne umožní vrátiť sa do ich domovov a rodín“.

V obci funguje i terénna sociálna práca prostredníctvom národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. v rámci ktorej pracovníčka pomáha pri riešení problémov sociálne znevýhodneným občanom.

Pani Madzinovej sa počas obdobia, od kedy pôsobí ako starostka obce podarilo zrealizovať v obci množstvo zmien. Pani starostke prajeme do budúcna veľa úspešných rokov pri rozvoji a zveľaďovaní obce.

foto1_web

Stretnutie tímu NP POS v OZ Familiaris

Našou druhou zastávkou bolo občianske združenie Familiaris, sídliace v podtatranskom meste Svit. Združenie bolo založené v roku 2006. Jeho cieľom je podpora a rozvíjanie sociálnych aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rodiny so zameraním na jej spirituálny potenciál. Občianske združenie sa v máji 2016 zapojilo do NP POS, vďaka čomu sa podarilo vytvoriť 20 nových pracovných miest opatrovateliek a opatrovateľov. Familiaris o. z. patrí medzi  poskytovateľov, ktorí boli zapojení do NP POS i v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V občianskom združení sme sa stretli s pánom riaditeľom Františkom Drozdom a pani Máriou Čajkovou, ktorá zodpovedá za administratívu spojenú so zapojením sa do NP POS.

Pán Drozd sa v občianskom združení snaží o zvyšovanie profesionalizácie výkonu opatrovateľskej služby. Opatrovateľky zamestnané v združení pri práci s klientom uplatňujú holistický prístup. To znamená, že klienta vnímajú ako celostnú bytosť, teda zaujímajú sa o celého človeka vo vnútri rodiny, komunity, spoločenského a prirodzeného prostredia. Povinne absolvujú školenia, supervízie a pod., a to všetko s cieľom skvalitniť poskytovanie sociálnej služby a spríjemniť život klienta v jeho rodinnom prostredí.

Z  rozhovoru s pánom Drozdom sme sa dozvedeli, že má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Je členom predstavenstva Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, prednášal na viacerých slovenských univerzitách a v poľskom Lubline, poskytuje špecializované sociálne poradenstvo, supervíziu a úspešne sa mu darí prevádzkovať i komunitné centrum BONUM, zapojené v národnom projekte Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorý tak isto realizuje naša agentúra. Toto je len malý výber toho, čomu sa pán Drozd venuje. Plány a vízie občianskeho združenia do budúcnosti a rozhovor s pánom riaditeľom Vám prinesieme v ďalšej časti nášho seriálu NP POS na návštevách u poskytovateľov opatrovateľskej služby.

Tím NP POS

2 myšlienky na “Projektový tím NP POS u poskytovateľov opatrovateľskej služby „Obec Cernina a OZ Familiaris Svit“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.