Rómske občianske hliadky

Rómske občianske hliadky spolupracujú s mestskými a štátnymi policajtmi a zohrávajú úlohu mediátorov, keďže rómski obyvatelia môžu považovať políciu za represívnu zložku. Členovia hliadok nemajú právomoci, môžu len upozorňovať, preto sa kladie dôraz najmä na prevenciu trestnej činnosti. Je dôležité, aby členovia hliadok dôkladne poznali prostredie a taktiež, aby mali u obyvateľov dostatočnú autoritu. Hliadka nesupluje činnosť polície, ale v niektorých prípadoch sú im nápomocní. Pomáhajú efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity a komunikáciu so sociálne vylúčenými osobami.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) implementuje v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 aj projekty zamerané na vznik a činnosť občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom štrukturálnych fondov podporuje IA MPSVR SR realizáciu projektov občianskych hliadok v prostredí marginalizovaných rómskych komunít. V spolupráci s obcami sa nám podarí vytvoriť takmer 300 pracovných miest.

zdroj: ITMS

zdroj: ITMS

 

Dôvody zriadenia hliadok:

 • vysoká koncentrácia obyvateľstva s problémami a neschopnosťou riešiť tirto problémy vlastnými silami, zlé materiálne a životné prostredie, nevhodné bývanie
 • nepriaznivá cestná infraštruktúra, následkom ktorej dochádza k ohrozovaniu detí cestou do a zo školy
 • prehlbovanie sociálnych rozdielov, nárast priestupkov a kriminality
 • strata pracovných návykov a vzťahu k životnému prostrediu
 • absencia právneho povedomia a nízka miera zodpovednosti vedúca u členov MRK k sociálnemu vylúčeniu

Kritériá pri zriaďovaní hliadok:

 • počet obyvateľov MRK
  • na počet obyvateľov 80-300 štyria členovia hliadky
  • na počet obyvateľov 300-600 ôsmi členovia hliadky
  • na počet obyvateľov 600-1000 desiati členovia hliadky
  • na počet obyvateľov 1000 a viac dvanásti členovia hliadky
 • miera sociálneho vylúčenia na úrovni separovaných a segregovaných komunít
 • miera nezamestnanosti v MRK
 • spolunažívanie medzi obyvateľmi obce/mesta
 • počet vymeškaných hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou
 • incidenty na školách spôsobené žiakmi
 • zdravotný stav (choroby, epidémie, hygiena)
 • problematika nakladania s odpadmi (zriaďovanie nelegálnych skládok)

Výkon činnosti členov rómskej občianskej hliadky:

 • monitoring zverených lokalít v pravidelných intervaloch, dohliadanie na dodržiavanie zákonov, domového poriadku, dodržiavanie nočného pokoja, kontrola miest, kde môže dochádzať k porušovaniu nočného pokoja, zabránenie rozširovania nelegálnych skládok v okolí rómskych obydlí, komunikácia a poradenstvo
 • prevenčná úloha (komunikácia s narušiteľom verejného poriadku, s páchateľom protispoločenskej činnosti)
 • vzájomná kooperácia členov hliadky s koordinátorom alebo povereným príslušníkom obecnej polície pri tvorbe mesačných správ

Pozitíva:

 • členovia hliadok sú vyberaní z radov nezamestnaných, uchádzačov o zamestnanie evidovaných na ÚPSVaR a poberajúcich dávku v hmotnej núdzi
 • zriadenie a činnosť hliadok prispieva k zlepšeniu sociálnych vzťahov na lokálnej úrovni
 • členovia hlidok majú prirodzenú autoritu
 • dochádza k zníženiu výskytu sociálnej a zdravotnej patológie v prostredí MRK
 • zvyšovanie povedomia o individuálnej zodpovednosti pri riešení vlastných problémov v obci

Negatíva:

 • nedostatočné množstvo finančných zdrojov na zriadenie a činnosť hliadok
 • krátkodobé pôsobenie hliadok v trvaní niekoľko mesiacov, počas ktorých sa buď nedosiahne očakávaný efekt, alebo sa hneď po ukončení stratí
 • nízke právne povedomie a prekračovanie právomocí členov hliadok v dôsledku nezabezpečenia odborných školiacich a vzdelávacích aktivít, potrebných na vyškolenie a prípravu členov hliadok

Podstatou projektu rómskych občiasnkych hliadok je, že sa na riešení problémov v rómskej komunite aktívne podieľajú tí, ktorých sa to týka. Výhodou pri zriaďovaní rómskych občianskych hliadok je existencia a využívanie pomáhajúcich profesií v obci, ako sú napríklad terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľov, zdravotní osvetári a pracovníci komunitných centier.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.