Rozhovor s bývalou Generálnou riaditeľkou Fondu sociálneho rozvoja a súčasnou zástupkyňou Implementačnej agentúry pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia

Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie v pozícii generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja?

Osobne veľmi pozitívne, ale myslím si, že na túto otázku by Vám mali dať odpoveď iné osoby, predovšetkým zamestnanci FSR. Ako napr. riaditelia, vedúci, projektoví manažéri… Počítam s určitou mierou chybovosti ľudského zdroja, ale pravdou je, že na FSR som pôsobila v pozícii generálnej riaditeľky od júna 2012 do marca 2014, teda 1 rok a 9 mesiacov. Keď mi prišla táto ponuka, tak som ju vnímala ako veľkú výzvu. Počas svojho pôsobenia som sa snažila uplatniť a zúročiť svoje odborné skúsenosti predovšetkým z oblasti ekonómie a sociálnej práce, ktoré som nadobudla počas svojho dovtedajšieho profesijného života, či už vo verejnej správe alebo podnikateľskej sfére.

Osobne si myslím, že sa mi podarilo urobiť kus dobrej práce, a preto nemám dôvod a ani nepociťujem potrebu zatiaľ z pôdy Fondu sociálneho rozvoja a k 1.4.2014 Implementačnej agentúry pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia nikam odchádzať. Možno toto moje rozhodnutie ovplyvnila aj ponuka zo strany vedenia MPSVR SR, ktorú som prijala v podobe zástupkyne generálneho riaditeľa, ale každopádne bude rozhodujúcim faktorom v mojej budúcej profesionálnej kariére, akým spôsobom bude možné v novom pracovnom prostredí pôsobiť a realizovať sa.

Chcem sa poďakovať vedeniu MPSVR SR za šancu, ktorú som dostala v podobe pozície generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja, a ktorú som sa snažila počas svojho pôsobenia vykonávať ako som najlepšie vedela, ale moje poďakovanie patrí hlavne vám, kolegom, partnerom a priateľom za podporu a spoluprácu. Ďakujem.

Aké najväčšie úspechy sa Vám podarilo dosiahnuť za obdobie svojho pôsobenia?

Moje pôsobenie v MPSVR SR beriem ako pozitívnu životnú i pracovnú skúsenosť. Spomedzi výsledkov činnosti Fondu sociálneho rozvoja, ktoré boli dosiahnuté v rámci môjho funkčného obdobia a ktoré som dosiahla v spolupráci so zamestnancami, možno pre ilustráciu uviesť najmä nasledovné:

 • rokovania so zástupcami verejného života, v záujme zachovania pozitívneho čerpania prostriedkov EU;
 • aktívne zúčastňovanie sa na množstvách konferencií, workshopov, porád a rokovaní na nadnárodnej i národnej úrovni;
 • zmena organizačnej štruktúry a organizačného poriadku;
 • personálne zmeny za účelom zefektívnenia fungovania organizácie;
 • rokovania  s odbormi a nastavenie kolektívnej zmluvy;
 • presťahovanie celej organizácie v počte cca 130 zamestnancov uskutočnené  bez problémov a mediálnych škandálov (nastavenie s tým súvisiacich procesov, akými sú: sťahovanie a nastavenie IT techniky a telekomunikačných zariadení, sťahovanie nábytku a celkovej dokumentácie ku všetkým dopytovo orientovaným projektom, spracovanie analýzy a prehľadu o stave hmotného a nehmotného majetku FSR s osobitným zameraním na nábytok, nákup nového nábytku, nastavenie smerníc súvisiacich napr. s BOZP v nových priestoroch, zabezpečenie školení súvisiacich s presťahovaním, uzatváraní zmlúv o podnájme, logistike, dodávke kancelárskeho nábytku a pod.);
 • pripravenie a vyhlásenie 3 priebežných výziev, zamerané na DOP v objeme cca 15 mil. EUR, ktoré boli pozastavené zo strany RO (MPSVR SR) k dátumu 1.4.2014;
 • pripravenie a vyhlásenie 5 národných projektov v objeme cca 90 mil. EUR;
 • zabezpečenie auditov – národného aj nadnárodného charakteru;
 • zabezpečenie spätného overovania v spolupráci so SIA a sekciou riadenia ESF;
 • bezproblémové zvládnutie neúmernej pracovnej záťaže kladenej na zamestnancov FSR – v porovnaní so Sociálnou implementačnou agentúrou (SIA);
 • získanie ceny zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora);
 • nastavenie systému zvládania možných súdnych sporov s prijímateľmi NFP;
 • návrh štatistického modelu hodnotenia a odmeňovania zamestnancov;
 • zavedenie systému tútoringu a mentoringu;
 • kompetenčný model projektového manažéra;
 • vytvorenie a redigovanie webového časopisu s výstižným názvom „Sociálna spoločnosť“ na internetovej stránke www.socialnaspolocnost.sk;
 • a ďalšie významné inovatívne prínosy a pozitíva súvisiace s implementačnými, ekonomickými, právnymi a personálnymi procesmi.

Aké sú Vaše ďalšie pracovné plány na Implementačnej agentúre pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia?

Moja pozícia a pôsobenie v implementačnej agentúre je momentálne zástupkyňa generálneho riaditeľa organizácie, ktorá má v súčasnosti cca 220 zamestnancov a ich počet v súvislosti s implementovanými národnými projektmi ešte narastie. Pozíciu zástupkyne generálneho riaditeľa sa snažím vykonávať rovnako zodpovedne, ako svoju predchádzajúci funkciu generálnej riaditeľky Fondu sociálneho rozvoja.

Prajem novému vedeniu, aby od 1.4.2014 pod názvom Implementačná agentúra pre Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia plynule nadviazala na doterajšie pozitíva a silné stránky Fondu sociálneho rozvoja a Sociálnej implementačnej agentúry a dosahovala čo najviac úspechov, či už v podobe vyššieho čerpania prostriedkov z Operačného programu, bezproblémových auditov, implementácie dopytovo orientovaných projektov i národných projektov a nových výziev, či exkluzívnych ocenení plnila svoje poslanie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom.