Rozhovor s Michaelou Šuľákovou

„Podporujeme mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život“ – takto znie misia organizácie IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže. Povedané inými slovami, IUVENTA podporuje mladých ľudí, aby poznali čo zahŕňa šírenie a poskytovanie informácií, vedeli na čo slúžia rôznorodé školenia a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Čomu konkrétne sa venuje, o tom sme sa porozprávali s Michaelou Šuľákovou z Oddelenia vzťahov s verejnosťou.

002_1

Portfólio našich činností je skutočne veľké. Patrí do neho poskytovanie vzdelávacích, metodických a informačných aktivít pre rôzne cieľové skupiny; podporovanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou; výchova mládeže k ľudským právam a dobrovoľníctvu, ako aj zapájanie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti. Ďalšou oblasťou je plnenie úloh vyplývajúcich zo základných materiálov štátnej politiky voči deťom a mládeži; aktivizácia mládeže a politikov v oblasti regionálnej politiky; koordinácia a realizácia aktivít na podporu a rozvoj výskumu v oblasti mládeže a s tým súvisiace vydávanie publikácií. IUVENTA zároveň zabezpečuje administráciu grantových programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Európskej únie (Erasmus+), IUVENTA je jednou z dvoch Národných agentúr grantového programu Európskej únie Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Takisto zabezpečujeme a organizujeme celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží v oblasti podpory práce s talentovanou mládežou.

Kto je vašou cieľovou skupinou?

Vzhľadom na rôznorodosť aktivít a cieľových skupín, ktorým sú aktivity určené, existuje viacero inštitúcií, organizácií i jednotlivcov, ktorí využívajú pri svojej práci výstupy z našich aktivít. Výstupy výskumných a prieskumných úloh využívajú organizácie štátnej a verejnej správy a regionálnej a miestnej samosprávy, ako napríklad MŠVVaŠ SR, Krajské školské úrady, priamo riadené organizácie iných rezortov, Združenie miest a obcí v SR, samosprávne kraje, mestá a obce a nimi zriaďované organizácie. Výstupy z aktivít organizovaných v rámci predmetových olympiád a postupových súťaží sú určené predovšetkým učiteľom všetkých typov a stupňov škôl, krajským školským úradom a miestnym samosprávam. Organizácie, ktoré sú aktívne v práci s mládežou na miestnej, regionálnej alebo na národnej úrovni, tvoria ďalšiu skupinu užívateľov výstupov IUVENTY, a to najmä metodických, vzdelávacích a informačných aktivít. Výstupy z aktivít vzdelávania v práci s mládežou v rámci projektu KomPrax, sú určené mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou. Cieľovou skupinou v línii uznania prínosu práce s mládežou sú zamestnávatelia, zástupcovia formálneho vzdelávania a aj verejnosť. Medzi  skupinu odoberateľov výstupov z našich aktivít môžeme zaradiť aj výskumníkov a výskumníčky, študentov vysokých škôl, ktorí sa o produkty IUVENTY, predovšetkým výskumného charakteru, opierajú pri tvorbe svojich diplomových, prípadne doktorandských prác.

Aké konkrétne aktivity ponúka IUVENTA mladým ľuďom a pracovníkom s mládežou?

Venujeme sa rôznorodým aktivitám, ako je napríklad zabezpečenie vzdelávaní, poskytovanie konzultácií, výskumná či publikačná činnosť. Ďalej ponúkame projekty, do ktorých sa môžu mladí ľudia zapojiť a získať alebo si zlepšiť svoje praktické zručnosti. Aktuálne je stále možné sa zapojiť do národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax (www.komprax.sk). Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie je možné zasa nadobudnúť cez projekt Praktik (www.praktik.sk). Ďalej, ako už bolo spomenuté, administrujeme program Erasmus+ (www.eramusplus.sk). A taktiež sme súčasťou informačnej siete pre mladých ľudí Eurodesk (www.eurodesk.sk).

Nie všetci mladí ľudia, alebo ľudia pracujúci s mládežou, majú vyhovujúce podmienky na to, aby sa mohli rozvíjať takýmto spôsobom. Ponúkate niečo aj pre ľudí, ktorých možnosti sú limitované?

IUVENTA si uvedomuje dôležitosť a nevyhnutnosť prístupu poskytovania služieb aj ľuďom s nedostatkom príležitostí. Koncom roka 2013 bola v našej organizácii v tejto súvislosti schválená Stratégia inkluzívneho prístupu na obdobie rokov 2014 – 2020. Zámerom je zabezpečiť dostupnosť a prístupnosť aktivít IUVENTY zákazníkom s nedostatkom príležitostí a prispieť tak k ich sociálnemu začleneniu sa a možnosti použiť získané zručnosti, skúsenosti a vedomosti širšej skupine mládeže.

002_2

Čo vo vašej organizácii vnímate pod označením „mladý človek s nedostatkom príležitostí“?

Ide o špecifickú skupinu mladých ľudí, ktorej podmienky neumožňujú v plnej miere využívať možnosti, napríklad aj tie, ktoré im ponúka IUVENTA. Nedostatok príležitostí môže byť spôsobený sociálnym, kultúrnym, zdravotným (fyzickým a psychologickým), vzdelanostným, ekonomickým alebo geografickým znevýhodnením.

Akými konkrétnymi krokmi chcete zabezpečiť začlenenie ľudí s  nedostatkom príležitostí do vašich aktivít?

V praxi ide napríklad o podporu účasti asistentov zákazníkov s telesným, zmyslovým postihnutím, prípadne kombinovaným postihnutím, pri využívaní služieb. Ďalej vieme zabezpečiť možnosti využívania niektorých služieb v regióne (konzultácie, školenia). Rovnako zabezpečujeme aj dostupnosť informácií o službách pre nevidiacich zákazníkov. Poskytujeme podporu dostupnosti informácií zákazníkom, ktorí nemajú prístup k PC a internetu alebo zabezpečíme dietetickú stravu pre zákazníkov s chronickými zdravotnými problémami.

Medzi viacnásobne znevýhodnené skupiny radíme na Slovensku aj mladých ľudí z rómskych komunít, venujete sa vo svojich aktivitách aj im?

Národná agentúra Mládež v akcii (predchodkyňa Národnej agentúry programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu) si ešte v roku 2007 stanovila ako jednu z hlavných priorít zapojiť do programu čo najväčší počet znevýhodnenej rómskej mládeže a ponúknuť pracovníkom s rómskou mládežou nové možnosti a zručnosti. Snažili sme sa o inklúziu rómskej mládeže prostredníctvom zaujímavého nástroja – neformálneho vzdelávania. Rovnakým spôsobom sa o to snažíme aj prostredníctvom súčasne prebiehajúcich programov: Erasmus+, KomPrax či Praktik.

002_3

Čo je zámerom takýchto opatrení?

Cieľom týchto opatrení je úplne alebo čiastočne odstrániť prekážky, ktoré nedovoľujú zákazníkom s nedostatkom príležitostí využívať služby organizácie a vytvoriť plne akceptujúce a podporné prostredie pre ich plnú účasť na aktivitách. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže implementáciou Stratégie inkluzívneho prístupu zabezpečí, že do roku 2020 v organizácii vytvorí taký priestor a podmienky, aby zákazníci s nedostatkom príležitostí tvorili aspoň 30% užívateľov jej služieb.

Vaša organizácia sa zapojila aj do zavádzania modelu kvality, ako to ovplyvňuje vašu činnosť?

V roku 2011 rozhodlo vedenie IUVENTY o zavádzaní manažérstva kvality a vybralo si model CAF, ako jeden z nástrojov komplexného manažérstva kvality, založený na samohodnotení a zvyšovaní kvality činnosti organizácií verejnej správy. Cieľom implementácie systému manažérstva kvality v podmienkach našej organizácie je trvale zvyšovať kvalitu vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelne sledovať trendy zvyšovania kvality. Na základe prvej samohodnotiacej správy a posúdenia organizácie prostredníctvom Externej spätnej väzby modelu CAF, bol IUVENTE v roku 2013 udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF. V súčasnosti sme v štádiu druhého samohodnotiaceho procesu a veríme, že posúdenie druhej samohodnotiacej správy externými hodnotiteľmi ukáže posun v kvalite nielen smerom dovnútra, ale aj smerom ku všetkým zainteresovaným stranám.

Podrobnejšie informácie o činnosti organizácie IUVENTA nájdete na stránke www.iuventa.sk

Autori:

Mgr. Jozefína Jambrichová – metodička pre kvalitu, Odbor stratégie a metodiky odborných činností/Strategy and Metodology unit, jozefina.jambrichova@iuventa.sk

Michaela Šuľáková – Oddelenie vzťahov s verejnosťou, michaela.sulakova@iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže / Slovak Youth Institute
Búdkova 2
SK – 811 04 Bratislava 1
tel.: (+421-2) 59 29 61 11
fax: (+421-2) 59 29 61 23

www.iuventa.sk www.facebook.com/iuventa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.