Správa z konferencie Národného projektu Komunitné centrá

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) dňa 10. decembra 2015 v  hoteli Dixon v Banskej Bystrici uskutočnila Záverečnú konferenciu Národného projektu Komunitné centrá (ďalej len „NP KC“). Cieľom konferencie bolo vyhodnotenie dosiahnutých cieľov a výsledkov NP KC.

Konferencie sa zúčastnilo 129 hostí – zástupcov z verejného i neverejného sektora. Najväčšie zastúpenie mali Prevádzkovatelia KC, ako aj zamestnanci komunitných centier zapojených do NP KC. Konferencia bola rozdelená do 3 blokov zameraných na vyhodnotenie NP KC a odborné výstupy NP KC, implementáciu projektu v praxi a pokračovanie NP KC v budúcnosti, t.j. v nadchádzajúcom programovom období 2014 – 2020. Naprieč týmito blokmi sa prezentovalo 10 prednášajúcich.

Na úvod konferencie predniesla slávnostný príhovor Ing. Zuzana Borgulová, zástupkyňa generálneho riaditeľa IA MPSVR SR a Ing. Jana Valentíková, vedúca oddelenia rezortných projektov sekcie fondov EÚ MPSVR SR.

Prvý blok otvorila Mgr. Martina Servanská, vo svojom vystúpení odprezentovala výsledky NP KC. Ďalšie prezentácie boli venované odborným výstupom NP KC ako Štandardom NP KC, Systému benchmarkingu KC a Evaluácii NP KC. Proces tvorby Štandardov NP KC, ich špecifiká, pozitívne stránky a možné námety na zmeny v budúcom programovom období priblížila vo svojej prezentácii (link) Mgr. Miroslava Hapalová /zástupkyňa Človeka v tísni n.o./ a zároveň členka skupiny expertov NP KC. O podstate Systému benchmarkingu KC a o procese jeho tvorby informovala zúčastnených          PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD. členka skupiny expertov NP KC. Prvý blok uzatvorila Mgr. Jurina Rusnáková, PhD. – evaluátorka NP KC, ktorá prezentovala výsledky Evaluácie NP KC (link), ktorej hlavným cieľom bolo zhodnotiť doterajšiu činnosť KC v rámci NP KC – faktory ich úspechu a neúspechu (s dôrazom na hodnotenie nastavenia NP KC) a to pomocou 4 čiastkových cieľov:

  • získať prehľad o KC zapojených do NP KC;
  • získať spätnú väzbu na nastavenie NP KC;
  • zmapovať odborné činnosti, iné činnosti a aktivity KC;
  • identifikovať faktory úspešnosti KC zapojených do NP KC.

Po týchto prezentáciách nasledovala diskusia, v rámci ktorej jednotliví účastníci konferencie vyjadrili svoje pozitívne a negatívne skúsenosti v rámci NP KC.

 

Po obednej prestávke nasledoval druhý blok, ktorého cieľom bolo predstaviť výsledky činnosti KC v praxi z rôznych uhľov pohľadu a to najmä koordinátormi NP KC a zástupcami KC, ktorí na dennej báze v KC pôsobili či už ako prevádzkovatelia KC alebo ako zamestnanci KC.

Ako prví v tomto bloku vystúpili koordinátori NP KC Mgr. Anastazij Momot, PhD. a PhDr. Štefan Straka (link), ktorí v rámci svojho výstupu priblížili účastníkom konferencie svoju úlohu v rámci projektu, ozrejmili spôsob akým činnosti KC napomáhali zlepšiť sociálnu situáciu ľudí sociálne vylúčených alebo sociálnym vylúčením ohrozených a zároveň načrtli výzvy, ktorým zapojené KC ešte musia čeliť do budúcnosti.

Nakoľko najpočetnejšou skupinou Prevádzkovateľov KC zapojených do NP KC boli obce a mestá, ďalší priestor na svoju prezentáciu dostal Marek Rakoš, starosta obce Raslavice. Vo svojom príspevku (link) poukázal na konkrétne prípady ako môže pozitívne stmelená komunita zveľaďovať svoje okolie a poskytovať pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Po veľkom potlesku, ktorý nasledoval po prezentácii pána Rakoša, pokračovali v ďalšej prezentácii dámy zastupujúce KC v obci Jánovce, ktorého prevádzkovateľom je občianske združenie Tenenet, PhDr. Elena Kopcová, PhD. (odborná pracovníčka poverená riadením KC), Mgr. Zuzana Nigrovičová (odborná pracovníčka KC) a  Zuzana Horváthová (pracovníčka KC) ozrejmili motivácie OZ Tenenet vedúce k zapojeniu sa do NP KC. Následne prítomným priblížili spektrum aktivít, prostredníctvom ktorých KC v Jánovciach podporuje všetky vekové kategórie. V závere svojej prezentácie vyjadrili potrebu partnerstva s organizáciami ako je IA MPSVR SR.

Záver druhého bloku bol venovaný prezentácii Mgr. Juraja Štofeja, PhD., ktorý v KC Koburgovo pôsobil ako odborný pracovník poverený riadením KC. Pán Štofej zúčastneným priblížil neľahkú cestu kreovania KC Koburgovo v minulosti ako aj jeho situáciu v súčasnosti, kedy už KC dokáže poskytovať komplexné riešenia problémových situácii pre celú rodinu a kedy sa úsilie začína pozitívne prejavovať, najmä v zlepšení fungovania rodín a vo zvyšovaní šancí na úspešné absolvovanie vzdelávacích procesov u detí. Na konci svojej prezentácie vyjadril potrebu osvety, sieťovania organizácii, tvorby koncepčných materiálov, ktoré prispievajú k riešeniu situácie u klientov z marginalizovaných rómskych komunít.

Prezentácie vyvolali diskusiu, v rámci ktorej si zúčastnení vymenili kontakty a skúseností získané pri realizácií jednotlivých odborných činností, iných činností a aktivít v rámci NP KC.

 

Po diskusii a krátkej prestávke na občerstvenie nasledoval posledný blok, ktorý sa niesol v znamení motta „Kedy a ako bude ďalej pokračovať podpora činnosti KC v budúcnosti t. j. v novom programovom období 2014 – 2020 /ďalej len „NPO“/?“.

V rámci tohto bloku ako prvá vystúpila Mgr. Andrea Bučková, riaditeľka odboru koordinácie horizontálnej priority pre Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Slovenskej republiky (ďalej len „ÚSVRK SR“), ktorá oboznámila zúčastnených o náležitostiach národného projektu, ktorý bude implementovaný pod záštitou ÚSVRK SR a ktorý sa bude venovať podpore KC z prioritnej osi 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Za IA MPSVR SR sa ďalej tejto téme venovala Mgr. Martina Uríková, metodička NP KC, ktorá predstavila /nový nástupnícky projekt NP KC/ s názvom Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni. Zúčastneným špecifikovala cieľ, cieľové skupiny, oprávnené miesta realizácie projektu a jeho hlavný zámer, ktorým je rozšíriť podporu sociálnej služby Komunitné centrum o podporu ďalších sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni a to: nízkoprahové denné centrá a nízkoprahové sociálne služby pre deti a rodinu.

Po týchto prezentáciách sa spustila diskusia, v rámci ktorej odznelo množstvo otázok a rezonovalo veľa rôznych názorov a podnetov k pokračovaniu projektu v nasledujúcom programovom období.

 

Konferenciu záverečným príhovorom uzatvorila Ing. Zuzana Valentová, riaditeľka odboru národných projektov IA MPSVR SR, ktorá všetkým zúčastneným poďakovala za prínosnú spoluprácu a účasť na konferencii a zároveň vyjadrila prianie, aby sa v spolupráci pokračovalo aj v budúcnosti.

Jedna myšlienka na “Správa z konferencie Národného projektu Komunitné centrá

  1. Pepe

    …obávam sa však, že húfne zriaďovanie KC nepomôže pri riešení chudoby a segregácie inak politicky označované a zastierané pod MRK … nie sú to komunity (politická, neodborná a mediálna fikcia) a ako také nie sú schopné fungovať na komunitnom otvorenom princípe (iba na úrovni fajta, famiľia – a aj to iba v obmedzenom režime) … nehovoriac o tom, že komunitná práca nie je výsostne sociálnou prácou … obsahuje oveľa širšie portfólio aktivít … no a k úradu splnomocnenca a ich zámerom je skutočne sa škoda vyjadrovať … prerozdeľovať financie na základe ich „pochybného“ indexu je skutočne otázne … pozitívom NP KC 2014-2020 je rozšírenie o NC a zvýšenie zamestnanosti …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.