Starostlivosť o seniorov v domácom prostredí v okresoch Čadca, Bytča a Žilina

V tomto roku vstúpila do povedomia širokej verejnosti nezisková organizácia Silvercare, n. o., ktorá zabezpečuje opatrovateľskú službu v rámci Žilinského samosprávneho kraja v okresoch Čadca, Bytča a Žilina. Odborným garantom pre poskytovanie sociálnej služby je PhDr. Anna Janíková. O pôsobení neziskovej organizácie nám povedala jej riaditeľka PaedDr. Eleonóra Nekorancová.silver_care

Kedy vznikla nezisková organizácia Silvercare, n. o. a prečo?

Silvercare, n. o. vznikla 30. 10. 2013. Jej názov znamená v slovenskom preklade „strieborná starostlivosť“ a vystihuje podstatu našej práce – starostlivosť o seniorov. K vzniku neziskovej organizácie nás viedla súčasná situácia života seniorov a osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Populácia na celom svete starne a tento trend je aktuálny aj u nás. Starnutie sa dostáva do centra pozornosti v posledných rokoch v živote človeka. Starnutie nie je choroba, ale fyziologický, zákonitý, nezvratný a postupný proces, teda prirodzené obdobie života. Každý človek starne inak. Človek v tomto veku je neopakovateľná individualita a práve teraz so svojimi celoživotnými skúsenosťami môže byť veľkým prínosom pre svoje okolie. Proces starnutia je pre človeka rovnako dôležitý, ako je jeho zrod. Ide o záver života, o jeho bilancovanie a o to, aby bol koniec, ktorý je pre každého z nás nevyhnutný, čo najdôstojnejší. Kým je človek mladý a plný síl, vníma svet okolo seba úplne inými očami ako človek, ktorý je v starnúcom veku. Je veľmi dôležité, aby spoločnosť chápala starobu a sympatizovala s ňou. Často sa stretávame so starými ľuďmi, ktorí sú osamelí, bezradní a potrebujú pomoc blízkeho človeka. K existujúcim formám sociálnych služieb chýbala v SR už dlhšie obdobie opatrovateľská služba v domácom prostredí, tak ako je to bežné v susedných členských štátoch EÚ. Takúto pomoc nepotrebujú len seniori, ale aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím. A to bol dôvod na vznik našej neziskovej organizácie – pomôcť týmto ľuďom.

Aké poskytujete služby?

V rámci sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti Silvercare, n. o., ako neverejný poskytovateľ, poskytuje aj tieto druhy všeobecne prospešných služieb – riešenie nepriaznivej sociálnej situácie klientov spôsobenej ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, alebo dovŕšením dôchodkového veku, poskytovanie celodennej starostlivosti starým, chorým či osamelým ľuďom, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby, vytváranie rodinného prostredia klientom s dôrazom na súkromie a bezpečnosť v domácom prostredí, poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť, realizovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí.

Čo poskytujete v rámci opatrovateľskej služby terénnou formou? Kto môže jej služby využívať a kto tieto služby vykonáva?

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách § 13,ods. 3 uvádza, že terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí. Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu svojho veku alebo nepriaznivého zdravotného stavu odkázané na pomoc inej fyzickej osoby pri každodenných aktivitách. Hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby je podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Poskytovanie terénnej formy sociálnej služby má v súčasnej dobe prednosť pred pobytovou sociálnou službou.

Klientom môže byť fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je II-VI podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

Poskytovateľom opatrovateľskej služby je obec, resp. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou – verejný poskytovateľ, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev, náboženská spoločnosť a cirkevná charita, občianske združenie alebo Slovenský červený kríž – neverejný poskytovateľ, zapísaný do registra, ktorý vedie VÚC a zároveň je poskytovateľom sociálnej služby v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č.  448/2008 o sociálnych službách.

Poskytovanie opatrovateľskej služby patrí medzi priority v oblasti sociálnych služieb, ktorá sa premietla aj do národných dokumentov Slovenskej republiky, ktorými sú Národné priority rozvoja sociálnych služieb v Slovenskej republike na roky 2009-2013, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike, ako aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu vznikol Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (NP POS). Nezisková organizácia Silvercare, n. o. sa do neho zapojila a k dnešnému dňu ho aj veľmi úspešne implementuje.

Ako realizuje Silvercare, n. o. Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby?

Naša organizácia Silvercare, n. o. je do projektu zapojená od 1. 5. 2014 a k dnešnému dňu patrí v rámci Slovenska a v rámci projektu k najväčším zamestnávateľom. Máme zamestnaných 310 zamestnancov, opatrovateľskú službu realizujeme v 307 rodinách. V rodinách, kde zdravotný stav klienta vyžadoval pomoc a opateru 2 zamestnancov, t.j. opatrovateliek a opatrovateľov, sme vyriešili zabezpečením tejto inštitucionálnej starostlivosti tak, aby viedla k maximálnej spokojnosti zo strany rodinných príslušníkov, aj klienta. Zabezpečujeme sociálne poradenstvo, v rámci ktorého radíme, ako majú v rodinnom prostredí zachovať ideálnu a pokojnú klímu v rámci opatrovania.

Od začiatku realizácie sa o svojich zamestnancov, aj o klientov vzorne staráme. V priestoroch kultúrneho a informačného centra v Čadci sme 3. decembra 2014 zorganizovali poradu s našimi zamestnancami, na ktorú sme prizvali aj hostí zo Žilinského samosprávneho kraja. Bola tu zhrnutá genéza implementácie NP POS v rámci Silvercare, n. o. Z pohľadu kontrolnej činnosti sa na výkon opatrovateľskej služby v teréne vyjadrili kontrolóri projektu, v rámci administratívnych a účtovníckych činností boli zúčastneným vysvetlené podstatné informácie.

Už druhýkrát sme pre výkon práce v rodinnom prostredí zabezpečili hygienické balíčky, ktoré majú uľahčiť prácu opatrovateľom a skvalitniť život našim klientom. Hygienické balíčky si mohli po ukončení porady zamestnanci vyzdvihnúť v priestoroch Silvercare, n. o. Pre našich klientov sme k spríjemneniu sviatkov zabezpečili kolekcie a so srdečným pozdravom od nás, s prianím príjemného prežitia vianočných sviatkov sme ich aj prostredníctvom našich zamestnancov zaslali do rodín.

Aký je záujem o túto službu?

Na základe našich polročných skúseností s poskytovaním terénnej opatrovateľskej služby konštatujeme, že záujem o ňu zo strany klientov sústavne narastá. Preto by bolo potrebné v NP POS pokračovať aj v novom programovom období. Uvedený národný projekt rieši súčasne dva dôležité sociálne problémy – nezamestnanosť a znižovanie nárokov seniorov na pobytovú službu v DSS. Vzájomná úzka spolupráca poskytovateľov terénnej opatrovateľskej služby s orgánmi samosprávy obcí a miest, ako aj väčšia propagácia a informovanosť o projekte, sú zárukou úspešnosti a pokračovania tejto žiadanej sociálnej služby.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.