Číslo 1/2014

Úvod

Vážení čitatelia, život sa s nikým nehrá, je nevyspytateľný, nepýta sa nás či sme alebo nie sme pripravení na ťažké životné situácie. Prosto sa to stane a hodí nám poleno pod nohy. My však vieme, že prekážky sú tu pre nás na…

Zamestnávanie obvinených a odsúdených v SR

História zamestnávania obvinených a  odsúdených na Slovensku Podmienky na zamestnávanie obvinených a odsúdených sa radikálne zmenili najmä v súvislosti so zmenou spoločensko-ekonomických pomerov po roku 1989. Do roku 1989 bol spôsob zabezpečovania týchto činností naviazaný na systém centrálneho štátneho plánovania…

Koučovanie v kontexte sociálnej práce. Nutnosť alebo zbytočnosť?

Abstrakt V príspevku sa chceme zamerať na možnosti využitia koučovania v kontexte sociálnej práce. Definujeme a charakterizujeme pojem koučovanie, jeho možné interpretácie a aplikácie. Špecificky sa budeme venovať možnostiam, ktoré koučovanie sociálnym pracovníkom poskytuje ako aj oblastiam, kde sa potenciál koučovania neprekrýva s tradičnými,…

Meranie kvality sociálnych služieb

Sociálne služby predstavujú mimoriadne dôležitú oblasť spoločnosti, ktorá silno ovplyvňuje kvalitu života každého človeka predovšetkým v nepriaznivých, ťažších životných etapách. Ide predovšetkým o obdobie životného cyklu človeka, kedy je priamo on alebo niektorý z jeho blízkych odkázaný na pomoc systému sociálnych služieb. Rozsah…

Vzdelanie ako jeden z vplyvov na kvalitu sociálnej práce

Anotácia: v príspevku sa zamýšľame nad možnosťami dosahovania vyššej kvality sociálnej práce cestou zvyšovania kvality vzdelávania Kľúčové slová: sociálna práca, vzdelávanie, vplyv na kvalitu Úvod Sociálna práca ako pomáhajúca disciplína zasahuje do životov zraniteľných osôb, rodín a komunít v kríze. Profesionálni…

Sebehodnocení podle modelu CAF a komunitní plánování v obcích

Dá se sebehodnocení použít na komunitní plánování sociálních služeb? Ve kterých kritériích modelu CAF se komunitní plánování projeví? A jak se může sebehodnocení podle modelu CAF promítnout do komunitního plánování? Ze spojení v názvu příspěvku je možné pořídit mnohem delší seznam podobných…

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu

Dňa 11. novembra 2013, počas Európskeho týždňa kvality sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu v Historickej budove Národnej rady SR. Za Fond sociálneho rozvoja (FSR) mali česť prevziať z rúk ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského,…

Implementácia manažérstva kvality vo Fonde sociálneho rozvoja

Model CAF (Common Assessment Framework) známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality, je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie špecificky určený pre organizácie verejnej správy. Bol vyvinutý na základe analýz vykonaných Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality, Akadémiou Speyer v Nemecku a Európskym…