Číslo 3/2014

Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“ – aktivity, výsledky, vízie

Aktivity projektu a dosiahnuté výsledky V mesiacoch august a september 2014 prebehla spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcami národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ (NP POS) prostredníctvom účasti na regionálnych zasadnutiach jednotlivých regionálnych združení. Projektový tím NP POS na…

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlásila Výzvu č.1 pre komunitné centrá na zapojenie sa do Národného projektu Komunitné centrá

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlásila dňa 16.09.2014 Výzvu č.1 na predkladanie žiadostí na zapojenie sa komunitných centier do Národného projektu Komunitné centrá (Výzva č.1). Národný projekt Komunitné centrá (NP KC) sa realizuje vďaka podpore…

Klientov v zariadeniach sociálnych služieb čakajú významné zmeny, ktoré im pomôžu dosiahnuť plnohodnotnejší život

Klientov v zariadeniach sociálnych služieb čakajú významné zmeny, ktoré im pomôžu dosiahnuť plnohodnotnejší život

Pojem deinštitucionalizácia (DI) predstavuje „proces prechodu klientov z tradičných zariadení sociálnych služieb, kde sú fyzicky a mentálne izolovaní od bežného života, do komunitných služieb, ktoré spolu utvárajú podmienky pre život zodpovedajúci väčšinovej spoločnosti, podmienky rovnoprávneho občianstva.“ (Národný akčný plán SR,…

Ekonomické modely v „službách“ sociálnej politiky

Voľba preferencií a ľudské správanie sa Autorom ekonomického prístupu pohľadu na život, prostredníctvom ktorého môžeme analyzovať sociálne problémy v širokých oblastiach života, je nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Gary S. Becker (* 02.12.1930 – † 03.05.2014). Ekonomický pohľad na život a ľudské správanie vychádza…

Rezidenčná segregácia rómskych domácností v Žilinskom kraji*

Úvod do problematiky rezidenčnej segregácie Skúmaniu fenoménu rezidenčnej segregácie sa v zahraničí venuje značná pozornosť už niekoľko desaťročí. Ide o jav vyskytujúci sa v rôznych kultúrach, vrátane tej našej. Segregáciu môžeme vnímať v hodnotovo neutrálnej rovine, kedy ide o určenie miery rozloženia rozmanitých sociálnych…

Pracovná a sociálna inklúzia zdravotne znevýhodnených – základný predpoklad zvýšenia ich spoločenského statusu

Žijeme v spoločnosti, v ktorej hodnoty a hodnotový systém jednotlivcov je bezpodmienečne a nevyhnutne závislý od ich ocenenia v komunitách s majoritným zastúpením. Človek je spoločenský tvor a v nijakom prípade nemôže byť vylučovaný z prostredia sociálnych komunít, ktoré sú…