Terénna sociálna práca v meste Šaľa

Terénna sociálna práca v meste Šaľa vznikla ako nástroj pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom FSR pod záštitou Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prioritou je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti.

K hlavným aktivitám patrí: sociálne poradenstvo, priblíženie dostupnosti sociálnych služieb ľuďom bez domova, spolupráca s odborníkmi z pomocných profesií (lekári, psychológovia, sociálni pracovníci v štátnej správe, samospráve, právna pomoc,…), pomoc pri zabezpečovaní základných životných potrieb, reintegrácia do života spoločnosti a na trh práce, pomoc pri odstraňovaní sociálno-patologických javov (závislosti a pod.).

Medzi najzávažnejšie sociálne problémy riešené v poslednom období patrilo:

  • riešenie dlhov klientov – riešenie odblokovania osobného účtu klientov. Sprostredkovanie komunikácie medzi exekútorským úradom a klientmi;
  • riešenie zdravotného stavu klientov, sprievod k odbornému lekárovi;
  • riešenie vyplácania DHN, SD a ID na pošte pre klientov, ktorí nedisponujú OP. Následne doprovod na oddelenie dokladov OR PZ v súvislosti s podaním žiadosti o vybavenie nového OP a VP;
  • riešenie umiestňovania klientov po skončení nocľahárne do zariadenia núdzového bývania – útulok;
  • riešenie zamestnanosti klientov s možnosťou poskytnutia ubytovania zo strany zamestnávateľa;
  • riešenie zriadenia stanice osobnej hygieny.

Cieľom je zlepšenie životných podmienok, zníženie sociálneho vylúčenia ľudí bez domova žijúcich v meste Šaľa. Podpora reintegrácie do života spoločnosti, na trh práce. Rozvoj osobných a sociálnych kompetencií ľudí bez domova. Rozvoj služieb starostlivosti (prístup k informáciám, zamestnaniu, bývaniu, opatreniam sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnej starostlivosti), zvyšovania ich dostupnosti a kvality. Podpora sociálnych služieb nízko prahového charakteru, terénnej sociálnej práce a špecifických programov zameraných na aktiváciu vnútorných zdrojov cieľovej skupiny vykonávaných v prirodzenom životnom prostredí. Podpora komunitnej práce a s ňou súvisiacou zmenou postojov verejnosti k vnímaniu problematiky bezdomovectva (príčinno-dôsledkové vzťahy, potreba pomoci, priorita riešenia problematiky).

Ľudia bez domova potrebujú pomoc sociálneho pracovníka pri vybavovaní osobných dokladov, dávkok hmotnej núdze, starobnom dôchodku a iných pre nich dôležitých veciach. Počas zimných mesiacov im bol poskytnutý nocľah v nízkoprahovej nocľahárni za symbolický poplatok 0,70 eur za noc, kde mali možnosť vykonania osobnej hygieny, bola im zabezpečená teplá strava, oblečenie cez charity a dary spoluobčanov, ktorým situácia ľudí bez domova nie je ľahostajná.

Medzi nepriame aktivity v prospech rozvoja terénnej sociálnej práce v meste Šaľa patrí aj spolupráca na tvorbe projektov v prospech cieľovej skupiny (zriadenie stanice osobnej hygieny s možnosťou využitia minimálne dvakrát do týždňa, prípadne zriadenie denného centra a celoročnej nocľahárne), účasť na tvorbe komunitných plánov sociálnych služieb mesta, na komisiách, poradných orgánoch a pod. zameraných na podporu kvality života cieľovej skupiny, komunikácia s lokálnymi médiami…

Autor:

Bc. Irina Kostová – terénna sociálna pracovníčka, Oddelenie organizačné a správne, MsÚ Šaľa, Kontakt: 0917 647 978

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.