Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 – 2017

Obec Cinobaňa sa nachádza v regióne Novohradu, na rozhraní okresov Poltár a Lučenec, územnosprávne patrí do poltárskeho okresu. V obci žije 2 180 obyvateľov a čo sa týka národnostného zloženia, v obci je v najväčšej miere zastúpená slovenská národnosť s celkovým podielom 85 %. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k rómskej národnosti prihlásilo len 89 obyvateľov. Z údajov sociografického mapovania rómskych osídlení v roku 2013 vyplýva, že počet Rómov žijúcich v obci je 354 ľudí[1]

Na základe vlastného prieskumu terénneho sociálneho pracovníka v roku 2017 bol zistený stav 446 ľudí, čo predstavuje 20,46%.

V nedávnej minulosti bola prevažná časť obyvateľstva zamestnaná v odvetví poľnohospodárstva a predovšetkým sklárskeho priemyslu, keďže v blízkosti obce sa nachádzali významné podniky zamerané na výrobu skla a sklárskych výrobkov. Ukončenie výroby v okolitých sklárňach koncom 90. rokov minulého storočia sa výrazne odzrkadlilo aj na zamestnanosti, ktorá zaznamenala výrazný pokles. Odrazilo sa to predovšetkým znížením výšky príjmu do domácnosti a v nejednom prípade aj znížením celkovej životnej úrovne jednotlivých rodín. Táto skutočnosť sa prejavila obzvlášť viditeľne v prípade rómskych rodín, v ktorých ekonomicky aktívni členovia pracovali v minulosti v rámci kľúčových hospodárskych odvetví regiónu na robotníckych pozíciách, resp. na pracovných pozíciách s nízkou odbornou kvalifikáciou. Reštrukturalizácia hospodárstva spojená so zánikom hlavných zamestnávateľov v rámci regiónu mala za následok výrazné zhoršenie kvality života veľkej časti rómskych rodín žijúcich v obci Cinobaňa, ako tomu bolo v danom období aj mnohých ďalších regiónoch Slovenska, v ktorých bola ekonomická a hospodárska úroveň viazaná na špecifické odvetvie priemyselnej a čiastočne aj poľnohospodárskej výroby. Registrovaná nezamestnanosť v obci Cinobaňa je v súčasnosti na úrovni takmer 17,17%

Obr.1

Aj keď sa v obci Cinobaňa ani jej okolí nenachádza žiadne separované, resp. segregované osídlenie obývané príslušníkmi rómskeho etnika v zmysle tradičných rómskych osád a príslušníci rómskej komunity žijú prevažne integrovane medzi majoritným obyvateľstvom (s výnimkou niekoľkých bytových domov a častí ulíc), je zrejmé, že vzhľadom na ich dlhodobý socio – ekonomický status, mieru nezamestnanosti, úroveň bývania, uplatňované životné stratégie a ďalšie relevantné ukazovatele možno k dnešnému dňu oprávnene hovoriť o prítomnosti príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity (ďalej MRK) v obci. Na uvedený negatívny vývoj, resp. pokles životnej úrovne veľkej časti rómskeho obyvateľstva reagovala obec Cinobaňa, okrem iného, aj naštartovaním dopytovo – orientovaných projektov terénnej sociálnej práce. Pracovníci komunitného centra (ďalej KC), ktoré pôsobí v obci od roku 2004, sa prioritne zamerali na prácu s cieľovou skupinou detí a mládeže príslušníkov MRK v obci v zmysle preventívnej a osvetovej činnosti, neformálneho vzdelávania a voľnočasových aktivít, terénny sociálny pracovník (TSP) a terénny pracovník (TP) sa od začiatku venovali prevažne individuálnym prípadom jednotlivcov a rodín, predovšetkým v zmysle krízových intervencií, sociálneho poradenstva a pomoci pri ochrane a uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Skutočnosť, že hneď od počiatku realizácie, resp. súbežného fungovania oboch uvedených subjektov (TSP a KC) došlo prirodzenému prerozdeleniu kompetencií a pracovnej náplne pri práci s cieľovou skupinou, je jedným z hlavných dôvodov toho, že v súčasnosti je činnosť pracovníkov terénnej sociálnej práce a komunitného centra realizovaná v zmysle synergického pôsobenia, systematicky koordinovaná, s pomerne jasne vymedzenými oblasťami pôsobnosti a vzájomne komplementárnymi aktivitami. Od apríla 2014 sa terénna sociálna práca v obci realizovala prostredníctvom národného projektu Terénna sociálna práca v obciach a v súčasnosti je obec zapojená do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Zmena spôsobu realizácie terénnej sociálnej práce v zmysle prechodu od dopytovo –  orientovaného na národný projekt priniesla obci viacero výhod, okrem iného v rovine zníženia administratívneho zaťaženia, ako aj metodického vedenia TSP/TP prostredníctvom regionálnych koordinátorov.

V obci Cinobaňa pôsobí jeden terénny sociálny pracovník  a jeden terénny pracovník. Obaja sú obyvateľmi obce a majú dlhoročné skúsenosti s vykonávaním práce zameranej na pomoc sociálne odkázaným osobám. TSP má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca a vzhľadom na svoju kvalifikáciu je teda garantom vykonávania terénnej sociálnej práce v obci na odbornej  a profesionálnej úrovni, v súlade so štandardne uplatňovanou metodikou práce a etickými princípmi. TP má ukončené stredoškolské vzdelanie, je rómskej národnosti a pochádza práve z prostredia MRK v obci Cinobaňa. Táto skutočnosť mala predovšetkým v minulosti, pri začiatkoch realizácie terénnej sociálnej práce v obci, ale aj k dnešnému dňu významný dopad v rovine nadväzovania vzťahov s klientmi. Na pracovisku dlhodobo vládne pozitívna atmosféra a pri práci s klientmi sa vzájomne dopĺňajú, k čomu vo veľkej miere prispieva aj prirodzené rozdelenie pracovných úloh a kompetencií. Zatiaľ čo sa činnosť TSP zameriava predovšetkým na komunikáciu so spolupracujúcimi úradmi a inštitúciami a ďalšie odborné roviny výkonu terénnej sociálnej práce, silnou stránkou TP je najmä práca v teréne, resp. v prirodzenom prostredí klientov. Obom pracovníkom sa podarilo získať si u príslušníkov cieľovej skupiny MRK úctu a rešpekt, klienti im dôverujú a pravidelne sa na nich obracajú so žiadosťou o pomoc pri riešení rozličných životných problémov. Veľmi dobrá je aj úroveň spolupráce medzi TSP/TP a starostom obce Cinobaňa, ako aj ďalšími zamestnancami a oddeleniami obecného úradu. Obaja sú pravidelne pozývaní ako poradný orgán do sociálnych, školských, bytových a iných komisií obecného zastupiteľstva, ich názor je rešpektovaný ako odborne fundovaný. S ostatnými zamestnancami obecného úradu udržiavajú kolegiálne a korektné vzťahy a možno konštatovať, že sú plnohodnotnou a mimoriadne prínosnou súčasťou obecného úradu v Cinobani, predovšetkým v rovine sociálnych služieb a sociálnej pomoci obyvateľom obce.

Výkon terénnej sociálnej práce v obci Cinobaňa je zameraný hlavne na motiváciu a aktivizáciu jednotlivcov a rodín pri riešení problémov, ale aj na poskytnutie odbornej pomoci či základného poradenstva všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Úskalia výkonu terénnej sociálnej práce

Pri výkone tejto práce sa pracovníci stretávajú s rôznymi prekážkami alebo neštandardným prístupom. Často je nevyhnutné pracovať aj nad rámec pracovných hodín, hlavne preto, že klienti vyhľadávajú pracovníka aj v domácnosti mimo pracovnú dobu, čím táto práca zasahuje aj do rodinného života. Keďže TSP/TP  je niekedy prvou kontaktnou osobou s cieľovou skupinou, veľakrát sa stáva hromozvodom nahromadených emócií, je vinený za niečo čo urobil, ale aj neurobil a sám to nemôže nijako ovplyvniť. Niektorí klienti opakovane zneužívajú ochotu TSP/TP, čo ovplyvňuje aj ich chuť pomáhať. Niektorí z nich stratili akúkoľvek motiváciu a snahu niečo pre seba urobiť, so všetkým sa obracajú na TSP/TP, a to aj v prípadoch bežných jednoduchých úkonov každodenného života. TSP/TP pracujú s cieľovou skupinou, ktorá je vo vysokej miere zaťažená rôznymi úvermi, pôžičkami, exekúciami, ale aj chorobami či spoločenskými problémami. Mnohokrát si situácia vyžaduje, aby v jednej osobe zastúpili sociálneho pracovníka, psychológa, právnika, notára, sudcu, lekára, šoféra, učiteľa, ale aj obyčajného domáceho majstra, čo dokáže všetko opraviť. Stretávajú sa s prekážkami pri komunikácii s rôznymi inštitúciami a úradníkmi. Na toto všetko treba nájsť vždy spôsob ako jednotlivé prípady vyriešiť a ako zdolať prekážky pri pomoci klientovi.

Podstatná časť práce TSP/TP je zameraná na riešenie akútnych a dlhodobých problémov predovšetkým v rovine prevencie sociálno – patologických javov detí a mládeže, problémov bývania, pomoci pri hľadaní zamestnania, pomoci pri zlepšovaní finančnej gramotnosti  klientov, základného poradenstva v oblasti občianskoprávnych a trestnoprávnych otázok, sociálneho zabezpečenia, školskej dochádzky a zdravia.

Vysoká zadlženosť MRK predstavuje dlhodobo jeden z najvýraznejších problémov klientov, predovšetkým v rovine nedoplatkov za platby spojené s bývaním a užívaním nehnuteľností (dane z nehnuteľností, nájomné za byt, poplatky za elektrinu, plyn a kúrenie a i.), ako aj nesplácania spotrebných úverov a pôžičiek od nebankových subjektov a s tým spojené exekučné konania alebo vymáhanie prostredníctvom inkasných spoločností. Ďalšou výraznou oblasťou činnosti TSP/TP sú intervencie v oblasti zamestnanosti, pomoc pri tvorbe žiadostí o prijatie do zamestnania, motivačných listov a štruktúrovaných profesijných životopisov, poradenstvo v rovine pracovnoprávnych vzťahov a pod. Vysoko pozitívne možno hodnotiť prístup TSP/TP voči klientom, ktorý sa prejavuje najmä v rovine dlhodobého a systematického vedenia klientov k svojpomoci, zvyšovaniu miery samostatnosti a aktívnej účasti, resp. spoluúčasti pri riešení vlastných problémov.

Obr.2

Pracovníci terénnej sociálnej práce pomáhajú aj pri riešení bytových problémov, hlavne v bytovom dome, v ktorom žije približne sto príslušníkov MRK. Motivujú týchto obyvateľov k platobnej disciplíne, pričom neraz zastupujú nefungujúce spoločenstvo majiteľov bytov a pomáhajú predísť tomu, aby vznikali nedoplatky za dodávku vody a obyvatelia tejto bytovky neboli od nej odstavení. Podnecujú ľudí k udržiavaniu poriadku v okolí bytového domu, aby sa v jeho okolí nehromadil komunálny odpad. Okrem iného iniciovali obyvateľov bytového domu k finančnej zbierke za účelom zakúpenia mobilných kontajnerov na tuhý komunálny odpad. Taktiež napomáhajú pri odstraňovaní rôznych porúch a škôd na bytovom dome. V minulosti sa vďaka spolupráci s komunitným centrom v Cinobani, slovenskými a zahraničnými neziskovými a cirkevnými organizáciami, podarilo TSP/TP zorganizovať finančnú zbierku na opravu strechy bytového domu, ktorá bola v havarijnom stave a hrozilo zbúranie celej budovy. Vďaka tejto zbierke sa ju podarilo opraviť. TSP namotivovali obyvateľov tejto  bytovky k tomu, aby participovali na financovaní a fyzicky sa podieľali na samotnej oprave.

TSP/TP spolupracujú s miestnou základnou školu. Dbajú na školskú dochádzku najmä u žiakov pochádzajúcich z prostredia MRK. V prípade, ak má žiak opakovane neospravedlnené hodiny, navštevuje prevažne TP po určitú dobu každé ráno rodinu žiaka a pomáha deťom pri odchode do školy, kým sa to opätovne nestane pravidlom. TSP/TP vo veľkej miere spolupracujú s pracovníkmi Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a oddelenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately pri ochrane práv a zdravia detí aj dospelých osôb, prevažne žien, predovšetkým v prípadoch fyzického a psychického týrania. Taktiež pomáhali pri umiestnení niekoľkých žien a jedného muža, ktorí boli obeťou domáceho násilia, do krízových centier a domovov na polceste. TSP/TP  taktiež aktívne spolupracujú s detskými domovmi v regióne pri monitorovaní správania rodín detí umiestnených v týchto zariadeniach a hľadania možností ohľadom sanácie nevyhovujúceho rodinného prostredia.

Medzi jednu z mnohých úspešných intervencií, ktoré natrvalo, resp. dlhodobo pozitívne ovplyvnili kvalitu života klientov, je možné zaradiť pomoc klientke pri opätovnom nastúpení na stredoškolské štúdium, resp. pomoc pri pokračovaní v prerušenom štúdiu. Pri práci s klientkou sa zistilo, že klientka prestala navštevovať strednú školu a to aj napriek tomu, že TP mal vedomosť o tom, že v škole dosahovala dobré výsledky. Klientka bola z dôvodu veľkého počtu neospravedlnených hodín zo školy vylúčená. Ako dôvod neospravedlnených hodín, uviedla nedostatok finančných prostriedkov na cestovné, nakoľko jej rodina zápasila s nedostatkom financií hlavne na základe dlhodobej nezamestnanosti, ale aj nezáujmu rodičov. Z iniciatívy TP  sa podarilo od súkromného donora získať finančné prostriedky na cestovné do konca aktuálneho školského roka. V spolupráci s pracovníkom komunitného centra pôsobiaceho v obci Cinobaňa sa podarilo vedenie strednej školy presvedčiť, aby zrušili vylúčenie a klientku prijali späť na riadne štúdium a v prípade dosahovania dobrých výsledkov a pravidelnej školskej dochádzky mala zo strany donora zabezpečené finančné prostriedky na štúdium aj na nasledujúci školský rok.

Obr.3

Napriek tomu, že  klientka nakoniec po polroku z dôvodu tehotenstva návštevu školy ukončila, jej prípad bol veľkým pozitívom pre ďalších nadaných študentov zo sociálne slabších rodín a členov MRK, ktorí tento pozitívny príklad zaznamenali a z vlastnej iniciatívy využili možnosti TSP/TP pri získaní štipendií na štúdium. V prípade asi 10 študentov, ktorí prejavili záujem o vzdelanie a vynikali dobrými výsledkami v školských či mimoškolských aktivitách TSP/TP pomohli pri získavaní finančnej pomoci oslovili niekoľko subjektov: Rómsky vzdelávací fond, OZ EQUITY  Bratislava a zahraničného donora z USA. Z celého počtu žiadostí boli z Rómskeho vzdelávacieho fondu podporení v školskom roku 2016/17 v Cinobani traja stredoškolskí rómski študenti a v školskom roku 2017/18 budú podporení piati študenti z radov MRK. Jeden rómsky študent bol podporený v školskom roku 2016/17 súkromným zahraničným donorom z USA. Cez Rómsky vzdelávací fond sú podporení študenti, ktorí už študujú, napr. na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici, Pedagogickej a sociálnej akadémii v Lučenci či Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. Okrem dobrých študijných výsledkov sú výborní v tanci, športe alebo cudzích jazykoch. Majú veľké ambície pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Študentovi, ktorý bol podporený prostredníctvom zahraničného donora z USA a študuje na Strednej  odbornej  škole služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici, po necelom roku skončila podpora. TSP zrealizovali stretnutie s rodičmi a žiakom, kedy im oznámili túto skutočnosť a rodičia sa rozhodli riešiť závažnú finančnú situáciu. Podarilo sa im nájsť si zamestnanie a financie na štúdium syna zabezpečujú z vlastných zdrojov.

Obr.4

Realizácia projektu NP TSP I prispela za obdobie fungovania v obci k vytvoreniu funkčného systému terénnej sociálnej práce s využitím miestneho potenciálu, vychádzajúc z potrieb obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením. Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa sa stala súčasťou starostlivosti pri uspokojovaní potrieb obyvateľov obce, vrátane špecifických potrieb vylúčených komunít v obci, rovnako preventívne pôsobí na rizikové faktory a ohrozené skupiny obyvateľov. Bez týchto pracovníkov by tak mnohí Cinobančania mali veľa starostí.

Mgr. Daniel Škobla, PhD, Inštitút pre výskum práce a rodiny

Mgr. Peter Katona, terénny sociálny pracovník v obci Cinobaňa

PhDr. Soňa Holíková, manažérka pre publicitu NP TSPI


[1] Atlas Rómskych komunít na Slovensku, 2013. https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/socialne-vylucene-spolocenstva/dokumenty.html

 

Jedna myšlienka na “Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – príklad dobrej praxe 2010 – 2017

  1. Spätný odkaz Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa – dobrá prax 2010 – 2017 – Inštitút pre výskum práce a rodiny

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.