Tvoríme komunity

Od začiatku implementácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej NP PVSSKIKÚ) ubehlo už pár mesiacov, počas ktorých podporujeme činnosť komunitných centier, nízkoprahových denných centier a nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu na Slovensku. V mesiaci jún sa preto členovia projektového tímu zúčastnili pracovnej cesty s cieľom zistiť, ako sa zapojeným subjektom v teréne darí. Hlavnými témami stretnutí bola identifikácia potrieb zapojených poskytovateľov a podporených skupín obyvateľstva, a reflexia ich doterajších skúseností, v rámci projektu. Jedným zo subjektov, ktorý členovia projektového tímu navštívili, bolo Komunitné centrum Koburgovo v Trnave.

Centrum Koburgovo je nezisková organizácia založená 22.5.2013. Jej sídlom je Trnava, kde prevádzkuje komunitné centrum s bohatými skúsenosťami v oblasti systematickej práce s rodinou. Veľký dôraz kladú na prácu s deťmi predškolského a školského veku. V spolupráci s krízovým strediskom sa im podarilo spustiť celodennú predškolskú prípravu, v rámci ktorej sa snažia deti zapájať v maximálnej možnej miere, a tým im umožniť kvalitnejšie a plynulejšie zapojenie sa do vzdelávania, a taktiež zmenšiť niektoré rozdiely vznikajúce medzi deťmi z rôzneho sociálneho prostredia. Výsledkom tejto činnosti je zlepšenie správania a prístup detí voči svojmu okoliu, zlepšenie školskej dochádzky a mnoho iných. Centrum Koburgovo organizuje rôzne aktivity na úrovni mesta a sieťujú organizácie s rôznymi typmi služieb. Sú príkladom toho, ako môže komunitné centrum podporiť proces komunitného rozvoja bez toho, aby čakalo na kroky podniknuté samosprávou. V komunitnom centre trávia voľný čas najmä deti z rodín ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Odborným garantom centra je pán Juraj Štofej ktorý nám odpovedal na naše otázky.

Aké boli vaše začiatky v komunitnom centre Koburgovo?

V Centre Koburgovo, n.o. pôsobím od roku 2013, ale rozvoju detí, ktoré pochádzajú so sociálne slabších rodín, najmä z Coburgovej ulice a zo sídliska Linčianska v Trnave, sa venujem už od roku 2004. V tomto roku som sa pridal k skupine aktívnych dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pripraviť mikulášsky sprievod na Coburgovej ulici pre rómske deti. Keď som videl, v akých podmienkach žijú, uvedomil som si, že ak sa ich rodinám nebude venovať dostatočná pozornosť, môžu tieto deti skončiť veľmi zle. Preto som sa rozhodol pracovať s ohrozenými deťmi a ich rodinami. V roku 2006 som prijal miesto koordinátora a sociálneho poradcu v centre Mak, ktoré pôsobilo priamo v sociálne vylúčenom prostredí v Trnave a v tomto prostredí pôsobím do súčasnosti. Mnohí mi hovorili, že som sa podujal na neľahkú úlohu, že bude ťažké sa medzi nich dostať. Ale keď klienti zistili, že sa nad nich nepovyšujem, povedali si, že ten je náš. Nesnažil som sa ich poúčať a cítil som, že ma prijímajú.

Čo je z vášho pohľadu najväčším prínosom NP PVSSKIKÚ pre vašu organizáciu?

Hlavnou motiváciou pre vstup našej organizácie do národného projektu bolo pokračovať v rozvíjaní činnosti Komunitného centra v Trnave a vo väčšom rozsahu realizovať aktivity za podpory a pod metodickým vedením pracovníkov Implementačnej agentúry MPSVR SR. Vďaka zapojeniu sa do NP PVSSKIKU môžeme efektívnejšie pripravovať preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, poskytovať sociálne poradenstvo, realizovať záujmové a preventívne aktivity pre deti a dospelých, komunitné aktivity pre širokú verejnosť a rozvíjať sieťovanie organizácií za účelom zlepšenia situácie marginalizovaných klientov. Prínosom pre vstup do národného projektu je aj možnosť zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie a supervíziu zamestnancov komunitného centra.

S akými problémami sa najčastejšie vo vašej praxi stretávate?

Z prieskumu vieme, že jedným z najväčších problémov je skutočnosť, že v lokalite v ktorej pôsobí naša organizácia, sú sústredené rôzne skupiny obyvateľov, ktoré nepredstavujú jednoliate spoločenstvo a tieto skupiny sa navzájom od seba dištancujú a sú v nepriateľskom vzťahu. Našou činnosťou sa snažíme vytvárať most medzi rôznymi skupinami ľudí, ktorí tu žijú a zapájať ich do života ulice. Našou cieľovou skupinou sú všetci obyvatelia sídliska Linčianska, pričom našimi aktivitami sa snažíme oslovovať rôzne vekové skupiny, zahŕňajúc deti, rodičov, mladých ľudí a starších obyvateľov. Vytvárame spoluprácu so samosprávou, so základnými školami, štátnymi aj neziskovými organizáciami, ktoré pôsobia v Trnave, ale i inými aktívnymi obyvateľmi mesta.

Ďalším veľkým problémom v Trnave je skutočnosť, že  sa znížil počet  detí zo sociálne slabších rodín navštevujúcich materské a stredné školy. Mnohé z nich majú problémy vo vzdelávaní. Takmer žiadne rómske dieťa nenavštevuje materskú školu. Väčšina detí po zápise do školy nastúpi do nultého ročníka a následne je preradená do špeciálnej základnej školy. Žiaci po absolvovaní základnej školy nemajú záujem pokračovať na strednej škole. V súčasnosti len niekoľko jednotlivcov navštevuje stredoškolské zariadenie. Po ukončení školskej dochádzky sa stretajú s nezamestnanosťou. Problémom je, že mnohí mladí Rómovia majú negatívne skúsenosti so školským systémom. To má vplyv aj na ich postoje k významu vzdelávania svojich detí. Okrem toho nemajú ani dostatok informácií o právach a povinnostiach voči svojim deťom. Dôsledkom toho je, že mladí rodičia nezapájajú svoje deti do vzdelávacieho procesu, sú pasívni a apatickí voči možnostiam občianskej spoločnosti. Na druhej strane ani predstavitelia vzdelávacích inštitúcií nevychádzajú dostatočne v ústrety právam rómskych detí na vzdelávanie, čo utvrdzuje mladých rómskych rodičov v ich postoji. Keďže naším cieľom je zvýšiť šance detí úspešne sa začleniť do vzdelávacieho procesu, v prvom rade sa snažíme poskytnúť rodičom a deťom informácie o vzdelávacích možnostiach. Na základe predchádzajúcich skúseností zo zápisov do škôl ponúkame rodičom štyri služby: zoznamujeme ich s možnosťou zapojiť dieťa do komunitného centra a do rôzneho typu škôl, sprostredkúvame informácie o zápise detí do škôl a o kritériách pre vstup, sprevádzame deti a rodičov počas zápisu do školy, poskytujeme pomoc pri prekonávaní prekážok súvisiacich s navštevovaním škôl. V rámci toho rodičom poskytujeme bezplatné sociálne a právne poradenstvo a kurzy finančnej gramotnosti.

dsc_6147_small_orez

Aké sú vaše plány a vízie do budúcnosti?

Víziou nášho komunitného centra je vytvárať kvalitnejšie podmienky na spoločné trávenie času obyvateľov vo verejnom priestore na sídlisku Linčianska. Aj keď sa v Trnave stále viac akcií koná vo verejnom priestore, väčšina z nich je situovaných do centra mesta. Radi by sme oživili sídlisko Linčianska aktivitami, určenými pre všetkých jej obyvateľov v spolupráci s aktívnymi organizáciami, inštitúciami a obyvateľmi. Naša organizácia sa bude snažiť aj naďalej prostredníctvom svojich programov vytvárať podmienky na väčšiu inklúziu marginalizovaných skupín obyvateľstva do prostredia väčšinového obyvateľstva, zvyšovať šance dostať deti do materských škôl, pracovať s motiváciou detí a rodičov pri vstupe do škôl, viac angažovať a zapájať obyvateľov ulice do riešenia ich situácie, zlepšovať informovanosť rodičov o ich právach a povinnostiach a zintenzívňovať sociálnu prácu s jednotlivými rodinami napr. v oblasti finančnej gramotnosti, výchovy detí, zamestnanosti, vytvárať nové preventívne a vzdelávacie programy, ktoré sa realizujú v priestoroch komunitného centra ale aj v terénnom prostredí, zintenzívňovať osvetu v prostredí majority a do realizácie našich aktivít zapájať aj predstaviteľov ďalších organizácií a obyvateľov sídliska.

Táto služobná cesta priniesla množstvo nových poznatkov, pomohla bližšie spoznať prácu tvorivých, neľahostajných ľudí obohacujúcich a rozvíjajúcich sociálne služby prospešné pre našu spoločnosť. Veríme, že budú príkladom a inšpiráciou aj pre iných a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Členovia projektového tímu NP PVSSKIKÚ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.