Pokyny pre prispievateľov

Rozsah:
–          odborné články – do 10 normostrán (18 000 znakov),
–          vedecké články – do 40 normostrán (72 000 znakov),
–          ostatné príspevky – do 5 normostrán (9 000 znakov)
1 normostrana = 1 800 znakov vrátane medzier

Obsah príspevkov:
–          názov príspevku,
–          hlavný text vrátane obrazových príloh, tabuliek a súhrnu použitej literatúry,
–          kontaktné údaje autora – meno a priezvisko vrátane titulov, pracovisko (pôsobisko), e-mailový kontakt

Formálna úprava:
–          formát príspevku: doc., docx., rtf.
–          formát obrazových príloh: jpg
–          font: Times New Roman,
–          veľkosť písma: 12
–          typ písma: hlavný text – normálne, nadpis a zdôraznenia v texte – tučné, citácia – kurzíva
–          riadkovanie: 1,5
–          zarovnanie: do bloku
–          okraje: z každej strany 2,5 cm
–          literatúra: odkazy podľa STN ISO 690

Vaše príspevky zasielajte na adresu socialnaspolocnost@iazasi.gov.sk.