Výzvy na dopytovo orientované projekty

Fond sociálneho rozvoja (FSR) v programovom období na roky 2007 – 2013 ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) vyhlásil 22 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré sú zamerané na:

  • rozvoj služieb starostlivosti, podporu vytvárania rovnosti príležitosti v prístupe na trh práce a podporu integrácie znevýhodnených skupín na trh práce so zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu (MRK) výkonom terénnej sociálnej práce,
  • podporu zosúladenia rodinného a pracovného života.

Počet výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok závisí od výšky finančnej alokácie pridelenej na oblasť sociálnej inklúzie. Celkovo sa z ESF môže čerpať 941 301 578 €.

V  roku 2013 sa FSR venoval schvaľovaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) podaných v rámci týchto troch výziev:

  • OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01,
  • OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02,
  • OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01.

V 1. aj v 2. kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 s alokáciou 5 706 481 € je schválených po jednej ŽoNFP, čiže spolu 2. Počet ŽoNFP je nízky z dôvodu malého záujmu žiadateľov o predmetnú výzvu.

V 1. aj v 2. kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 s alokáciou 4 737 322 € je odporučených na schválenie 44 ŽoNFP. Záujem žiadateľov bol vysoký, ale vzhľadom na alokovanú sumu v 2. kole je odporučených na schválenie iba 14 ŽoNFP z 53 ŽoNFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia.

V 1. kole výzvy OP ZaSI – FSR – 2013/2.1/01 s alokáciou 4 000 000 € je odporučených na schválenie 52 ŽoNFP. Výška alokácie   na výzvu je 4 mil. € a v prípade schválenia 52 ŽoNFP bude zazmluvnená suma NFP 2 824 575,07 €,  čo je približne 71 % z alokácie. (myslím si, že bol veľký záujem).

Okrem pomáhania skupiny ľuďom, ktorým hrozí sociálne vylúčenie alebo už sú ohrozené sociálnym vylúčením sa FSR venuje aj vymáhaniu pohľadávok voči prijímateľom, ktorí nevrátili nezúčtovanú zálohovú platbu, poskytnuté NFP z dôvodu odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP alebo neoprávnené výdavky či zistenú nezrovnalosť v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Zoznam dlžníkov sa nachádza na webovom sídle FSR na adrese: http://www.fsr.gov.sk/sk/podporene-projekty/zoznam-dlznikov.

V realizácii je v súčasnosti 137 projektov v celkovej zazmluvnenej sume 20 169 139,08 €.

Vzhľadom na pokročilosť programového obdobia považuje FSR čerpanie a kontrahovanie za nedostatočné. Ako základný problém nedostatočného kontrahovania vidíme nedostatočný záujem o zapojenie sa do vyhlásených výziev. Na základe komunikácie s prijímateľmi, žiadateľmi a s potenciálnymi žiadateľmi pramení tento nezáujem pravdepodobne najmä z nedostatku zdrojov na spolufinancovanie projektu, z nadmernej administratívnej náročnosti pri implementácii projektov, z neistoty prijímateľov, že im nebudú výdavky uznané ako oprávnené (resp., že im budú dodatočne označené za neoprávnené po ich vynaložení a prípadne aj schválení zo strany SORO) a z neustálych zmien pravidiel implementácie.

Ako pozitívnu zmenu z pohľadu kontrahovania vníma FSR možnosť vytvorenia tzv. „zásobníka projektov“ (novela zákona č. 528/2008 Z.z.).