„Vzorný ústav sociálnej starostlivosti“

scan0012V roku 1978 sa ním ziskom prvého miesta v celoslovenskej súťaži stal Ústav sociálnej starostlivosti v Lipovej (dnes ZSS Lipka). Dnes je január 2015 a v Lipke v kaštieli ešte stále býva 64 ľudí.

Lipová, kde sa Lipka nachádza, je vzdialená niekoľko minút cesty autom od Šurian a Komjatíc, neďaleko Nových Zámkov. Kaštieľ je pôvodným sídlom veľkostatkára, dobudovaný bol v roku 1907 v okolí krásneho lesoparku, o ktorom existujú záznamy už z roku 1837. Na jeho území sa nachádza aj niekoľko vzácnych drevín a dnes je vyhlásený za chránený areál. Prvýkrát sa sociálne služby začali v kaštieli poskytovať 1. mája 1947, po znárodnení sa v ňom zriadil Domov ochrany mládeže. O všetko sa tu až do roku 1987 starali rehoľné sestry spolu s civilnými zamestnancami – varili, prali, žehlili, šili, ale aj vychovávali a vzdelávali.

Dnes sa v ZSS Lipka poskytujú dva druhy sociálnej služby:

  • Domov sociálnych služieb – pobytová forma (celoročná, týždenná)
  • Špecializované zariadenie – pobytová forma (celoročná)

Základnou filozofiou prístupu zamestnancov k obyvateľom (ako majú uvedené aj na ich internetovej stránke www.zsslipka.sk)  je: ľudsky, individuálne, profesionálne, kreatívne, asertívne.

Zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj spolu s vedením zariadenia sa rozhodli zvyšovať kvalitu ich života a prispievať k rozvoju komunity, v ktorej žijú, nielen čiastkovými opatreniami ale veľkým systémovým – zapojiť sa do Národného projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI), ktorý sa začal realizovať v roku 2013, prostredníctvom IA ZaSI, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

40 zamestnancov sa dnes intenzívne vzdeláva, aby o pár mesiacov dokázali správne podporiť obyvateľov pri prechode z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť. Zmena to bude obrovská, a pre všetkých. No ako ukazujú skúsenosti z krajín, kde majú transformáciu systému sociálnych služieb už za sebou,  pozitívna a prospešná nielen pre obyvateľov zariadenia a zamestnancov, ale aj pre komunitu, kam smerujú. Zisk nových kontaktov, pohľadov na svet, na život, nových väzieb priateľstva a pomoci, novej pracovnej sily. To všetko sa ukázalo ako reálne a pravdivé.

Z našej novembrovej návštevy Lipky a neskôr z decembrovej vernisáže obrazov a výrobkov obyvateľov, si pamätám mladého muža. Je veľmi šikovný, rozhľadený, tvorivý, krásne maľuje. Predstavujem si ho v byte s kamarátmi, s vlastnou izbou, ako chodí niekam do práce, možno s asistentom. Ako si sám uvarí večeru, ide von na kofolu alebo na pivo, ako pomáha pri futbalových tréningoch, lebo ho to baví. Robí dobrovoľníka…

LIPKA očami Miroslava

LIPKA očami Miroslava

A možno sa niečo z tejto predstavy o pár rokov stane realitou. Malo by sa. Pracujú na tom zamestnanci, pracuje na tom riaditeľ, v novom roku začne na tom pracovať aj samotný mladý muž. Musí sa toho veľa naučiť. Ale vyzerá motivovane. Našou prácou je, aby sme mu zabezpečili také podmienky, v ktorých sa bude môcť rozvíjať.

Ľudia so špecifickými potrebami (postihnutí ľudia) v sebe skrývajú obrovský potenciál. Niekedy stačí iba chvíľka na to, aby sme ho objavili a možno s ním začali pracovať. Vráti sa nám späť v stokrát väčšej podobe. V Lipke sú obyvatelia s takýmto potenciálom. Srdeční, radostní, pozitívni.

Tak pevne veríme, že sa v rámci NP DI a neskôr v nadväzujúcich aktivitách podarí vytvoriť im tie spomínané a už naozaj veľmi očakávané podmienky.

Na naše otázky odpovedá riaditeľ ZSS Lipka Lipová, Mgr. Ivan Trnka:

Ako vnímate úroveň poskytovania pobytových sociálnych služieb v SR dnes?

Pobytové sociálne služby v SR sa dnes poskytujú prevažne v inštitúciách. Inštitúcie sú miestom, kde je väčší počet podobne situovaných ľudí, sú na dlhšiu dobu izolovaní od okolitej spoločnosti a vedú spoločne navonok uzavretý spôsob života. Hoci sa zamestnanci v pobytových sociálnych službách snažia o naozaj kvalitné poskytovanie služieb, predsa len nedokážu prijímateľom sociálnych služieb zabezpečiť prirodzené domáce prostredie. Ľudia v inštitúciách majú pevný stereotypný režim dňa, kde väčšina dní je rovnaká. Stráca sa individualita osobnosti, nemajú výber z rôznych možností, majú narušenú intimitu, všetky aktivity prebiehajú na tom istom mieste, do popredia sa dostáva výrazná pasivita ľudí. V inštitúciách nie sú vytvorené podmienky na nadväzovanie sociálnych vzťahov. Väčšina prijímateľov sociálnych služieb v inštitúciách si ani nedokáže predstaviť fungovanie domácnosti a nepoznajú rodinný život. Ľudia v inštitúciách nemajú prístup k bežným verejným zdrojom.

Ako by sa podľa Vás malo poskytovanie pobytových služieb u nás vyvíjať v budúcnosti?

Základom poskytovania pobytových služieb v budúcnosti by malo byť vytvorenie a zabezpečenie podmienok pre život v prirodzenom sociálnom prostredí komunity. To je možné dosiahnuť prostredníctvom komplexu kvalitných alternatívnych služieb vo verejnom záujme (vytváranie nových služieb a opatrení a/alebo rozširovaním a využívaním existujúcej siete komunitných služieb). Poskytovanie služby podľa individuálnych potrieb klientov, vytvárať domáce prostredie, rozvíjať a rešpektovať citový život prijímateľov sociálnych služieb a umožniť im nadväzovať priateľské a medziľudské vzťahy.

Tieto služby im umožnia slobodný a nezávislý spôsob života s podporou komunity, odborníkov, členov rodiny, dobrovoľníkov. Samozrejme, je potrebné dodržiavať práva prijímateľov sociálnych služieb a aktívne ich zapájať do procesu prijímania rozhodnutí.

Čo bolo podnetom pre rozhodnutie zariadenia zapojiť sa do NP DI?

V posledných skoro 20-tich rokoch sme sa v postojoch a otváraní sa smerom ku komunite výrazne pohli dopredu. Otvorili sme bránu zariadenia, každý má voľný prístup. Rozšírili sme aktivity našich prijímateľov sociálnych služieb aj mimo zariadenia. Zintenzívnili sme spoluprácu s obcou aj základnou školou. Spolupracujeme s charitatívnou organizáciou v obciach Komjatice a Černík. Zviditeľňujeme sa svojimi výrobkami v rámci rôznych výstav a tvorivých dielní v okolitých mestách a pod. Čiže – už sme sa niekam posunuli, ale chceme ísť ešte ďalej… A to je vlastne aj názov nášho projektu v rámci DI a transformácie sociálnych služieb. Cieľom projektu „Chceme ísť ďalej…“ je ponúknuť zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, ktoré budú predovšetkým zamerané na individuálne spôsoby starostlivosti pri uspokojovaní potrieb jednotlivca. Prijímatelia sociálnych služieb a ich rodinní príslušníci by sa mali stať partnermi a zapájať sa do prijímania všetkých  rozhodnutí. Tento cieľ chceme naplniť vybudovaním domácnosti v ktorých prijímatelia za pomoci odborného a podporného personálu budú mať možnosť rozvíjať svoj potenciál, začleniť sa do spoločnosti a ostať jej  súčasťou.

LIPKA I

Urobilo by vaše zariadenie rovnaké rozhodnutie aj dnes?

Áno, urobili by sme rovnaké rozhodnutie aj dnes. Nezlomil nás ani prvotný neúspech pri snahe integrovať sa do komunity v Zlatých Moravciach. Naďalej pokračujeme v plánovaní transformácie nášho zariadenia, akurát sa snažíme poučiť z prvotných chýb.

Kde vidíte prvé výzvy a možno problémy, ktoré sa v procese DI ukazujú ako špecifické pre váš región?

V prvom rade je nevyhnutná informovanosť širokej verejnosti o otázkach DI, transformácie zariadení, sociálnej inklúzii. Je potrebné vzbudiť záujem verejnosti o život ľudí so špecifickými potrebami. A ďalší veľký dôraz je treba klásť na sieť komunitných služieb v regióne. Je potrebné ju rozširovať tak, aby boli dostupné rôzne formy služieb pri rešpektovaní špecifických potrieb prijímateľov sociálnych služieb a ich individuálne nároky.

Projekt je naplánovaný do konca roka 2015. Kde sa ako zariadenie vidíte v procese DI v ideálnych podmienkach a pri úspešnom absolvovaní aktivít naplánovaných v NP DI?

V procese prípravy DI v našom zariadení sme posúdili mieru podpory našich prijímateľov sociálnych služieb. Nadviazali sme na posúdenie obmedzení a potrieb, ktoré sme vypracovávali v rámci zisťovania špecifických potrieb PSS v NSK. Máme vypracovaný Transformačný plán pre toto obdobie, ktorý však musíme aktualizovať podľa nových lokalít a siete komunitných služieb v daných lokalitách. Ďalej máme rozpracované špecifikácie jednotlivých domácností (pre nízku, strednú a vysokú mieru podpory), v ktorých budú bývať prijímatelia sociálnych služieb. Aktívne pripravujeme PSS na samostatný život: v rámci svojich možností a možností zariadenia sa učia upratovať, prať, zaobchádzať s peniazmi, samostatne rozhodovať, správne stolovať, atď. Po dokončení tréningovej kuchynky sa budú učiť variť jednoduché jedlá a nápoje.

Vytvorenie a využívanie akých komunitných služieb bude v budúcnosti pre vašich klientov kľúčovými?

Bude potrebný systém komunitných služieb podľa špecifických potrieb a individuálnych nárokov: predškolská výchova, školská dochádzka, špeciálna pedagogika, fyzioterapia, logopédia, základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo rodinám, možnosť donášky stravy (obedov), atď. V prípade zhoršenia zdravotného stavu bude samozrejme potrebná zdravotnícka starostlivosť ako pre bežných občanov, s možnosťou využívať ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti). Budú potrební asistenti v domácnostiach, ale takisto aj dobrovoľníci. A v neposlednom rade to bude aj možnosť uplatnenia sa na trhu práce a zabezpečovanie záujmových činností.

Viete si dnes predstaviť, ako asi bude vyzerať bežný deň vášho klienta po úspešnom ukončení projektu a umiestnení do komunity?

Bežný deň by mal pozostávať z prípravy raňajok, upratovaní domácnosti, jednotlivých denných aktivít (v škole, v dennom centre aktivít, na pracovisku, atď.). Popoludní sa budú venovať voľno-časovým a záujmovým aktivitám, nakupovaniu a príprave večere. Samozrejme, jednotlivé denné aktivity budú závisieť od miery podpory PSS a budú sa na nich podieľať buď sami alebo v spolupráci s asistentmi, dobrovoľníkmi a pracovníkmi v domácnostiach. Podstatné je, že budú mať možnosť výberu svojich aktivít, budú žiť rodinným životom a budú mať prístup k verejným zdrojom.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMgr. Ivan Trnka – Práci v prospech ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc alebo podporu, sa venuje od skončenia vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave od roku 1988. V rámci celoživotného vzdelávania si svoje odborné znalosti priebežne dopĺňal – napríklad dvojročným štúdiom na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore verejná správa. Do roku 1996 pracoval ako vedúci referátu ústavnej sociálnej starostlivosti a podpory ťažko zdravotne postihnutých občanov na Okresnom úrade v Nových Zámkoch. Od roku 1996 až doposiaľ pracuje ako riaditeľ v „LIPKA“ Zariadenie sociálnych služieb Lipová. Toto zariadenie sa podarilo humanizovať z Ústavu sociálnej starostlivosti s kapacitou 110 miest na Zariadenie sociálnych služieb poskytujúce podporu a starostlivosť 56 prijímateľom sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb s celoročným a týždenným pobytom a 10 prijímateľov sociálnych služieb v Špecializovanom zariadení. K celkovému skvalitneniu poskytovaných služieb v ZSS pomohol i získaním finančných prostriedkov a realizáciou 6 projektov zameraných predovšetkým na skvalitnenie výchovného procesu a rozvoj schopností a zručností potrebných k osobnému uplatneniu v komunite.

Jedna myšlienka na “„Vzorný ústav sociálnej starostlivosti“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.