Zmena názvu Fondu sociálneho rozvoja

Ku dňu 1. 4. 2014 sa mení názov Fondu sociálneho rozvoja (FSR).
Nový názov organizácie bude Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI).
Súčasťou tejto zmeny je aj zrušenie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja. Právnym nástupcom zlúčených organizácií je Fond sociálneho rozvoja.
V súvislosti so zmenou názvu a reorganizáciou vyvinie FSR maximálne úsilie o zabezpečenie plynulého chodu organizácie.
Vopred sa našim klientom ospravedlňujeme za prípadné problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri tejto zmene.

Rozhodnutie č. 11/2014 o zrušení rozpočtovej organizácie Sociálna implementačná agentúra jej zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja